Consiliul local

Regulament de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local Voluntari

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI
NR. 12/2005

Cuprins

Capitolul I:
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1
 1. Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
 2. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emitând în acest scop un nou ordin.
 3. Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
 4. Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
 5. Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau acestia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate potrivit Legii alegerilor locale, cu participarea tuturor partidelor politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
ART. 2
La şedinţă de constituire legal întrunită poate participă si primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
ART. 3
 1. Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârsta vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
 2. După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul oraşului prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
 3. Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
 4. Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
ART. 4
 1. La reluarea lucrărilor, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcatuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
 2. Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
 3. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotărârea numarul 1.
ART. 5
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).
ART. 6
 1. După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se incheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1, la prezentul regulament.
 2. Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
 3. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii alegerilor locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
 4. Consilierii care lipsesc motivat de la sedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
 5. În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.
ART. 7
 1. Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetică, prin votul deschis al majoritătii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus vălidarii sau invalidării nu participă la vot.
 2. Rezultatul validării mandatelor se consemneaza în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.
ART. 8
 1. După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile tării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Voluntari. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
 2. Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul oraşului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
 3. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
 4. Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă."
 5. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
 6. După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

Sus

Capitolul II:
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1

Preşedintele de şedinţă
ART. 9
 1. După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
 2. După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
 3. Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.
 4. Hotărârile nr. 1 - 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.
ART. 10
 1. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
  1. conduce şedinţele consiliului local;
  2. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor cu ajutorul secretarului şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pentru", a voturilor "contra" şi a "abţinerilor";
  3. semnează alături de secretar pe fiecare pagină, precum şi procesul verbal de şedinţă şi hotararile adoptate de Consiliul Local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora . Atât procesul verbal cât şi Hotărârile Consiliului Local vor fi semnate alături de secretar pe fiecare pagină.
  4. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
  5. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  6. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
 2. Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

Sus

SECŢIUNEA a 2-a

Alegerea viceprimarului
ART. 11
 1. Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
 2. Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
 3. După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
 4. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
  1. fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
  2. pe buletinul de vot se scrie cuvantul " DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte sa îl voteze;
  3. alte modalităţi, la alegerea consiliului.
 5. Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor in funcţie.
 6. În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. 5, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
ART. 12
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
ART. 13
Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau a alianţei electorale respective, în situaţia în care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv."
ART. 14
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Sus

SECŢIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate
ART. 15
 1. După constituire, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
 2. Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2, ce face parte din prezentul regulament.
 3. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
ART. 16
 1. Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
 2. Comisia poate invita să participe la şedintele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
 3. Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
 4. Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
 5. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
ART. 17
 1. Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
 2. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoara activitatea.
ART. 18
Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
ART. 19
 1. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
  1. analizează proiectele de hotătâri ale consiliului local;
  2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâre şi a problemelor analizate pe care le prezintă Consiliului Local.
 2. Aceste documente vor fi semnate de preşedintele comisiei, cât şi de secretarul acesteia.
 3. Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
ART. 20
 1. Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
  2. convoacă şedinţele comisiei;
  3. conduce şedinţele comisiei;
  4. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
  5. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
  6. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
  7. anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
 2. Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului său stabilite de consiliul local.
ART. 21
 1. Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
  2. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
  3. asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale.
 2. Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
ART. 22
 1. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
 2. Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
 3. Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
 4. În caz de absenţă la şedinţa comisiei de baza consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
ART. 23
Şedinţele comisiilor de specialitate se desfaşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
ART. 24
 1. Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
 2. Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
 3. Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
 4. Avizul întocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezintă secretarului oraşului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
ART. 25
Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
ART. 26
 1. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prîn grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedinte şi secretarul comisiei cât şi de ceilalţi membrii ai comisiei.
 2. Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă.
ART. 27
Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
ART. 28
 1. Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
 2. Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
 3. Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
ART. 29
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

Sus

SECŢIUNEA a 4-a

Alte dispoziţii
ART. 30
 1. După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.
 2. După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la art. 8, alin. 1 folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
ART. 31
 1. După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
 2. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
 3. Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.
ART. 32
Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să işi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal de şedinţă.
ART. 33
 1. Secretarul oraşului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
  1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
  2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
  3. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
  4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
  5. informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
  6. asigură întocmirea stenogramei şi a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra continutului cărora solicită acordul consiliului. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară;
  7. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  8. urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  9. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
  10. contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
  11. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedintelor consiliului local;
  12. acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.
  13. colaborează cu preşedintele de şedinţă pe perioada mandatului acestuia.
  14. să anunţe şefii de compartimente ai aparatului propriu să fie prezenţi în primărie pe timpul desfăşurării şedinţelor de Consiliu cât şi de comisii, pentru eventualele explicaţii sau documentare.
  15. să informeze la începutul fiecărei şedinţă a Consiliului Local situaţia Hotărârilor adoptate de Consiliul Local, dacă acestea au fost adoptate sau invalidate de Prefectura Judeţului Ilfov ;
  16. să aducă la cunoştinţa Consiliului Local orice adresă venită la Primărie care priveşte activtatea Consiliului care se va face de îndată ori la prima şedinţă în raport de urgenţa conţinutului adresei .
 2. Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Sus

Capitolul III:
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1

Desfăşurarea şedinţelor
ART. 34
 1. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate ( afişare la sediul Primăriei ).
 2. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
 3. Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
 4. Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie.
ART. 35
 1. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să işi înregistreze prezenţa în evidenţă ţinută de secretar.
 2. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
ART. 36
 1. Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
 2. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
ART. 37
Preşedintele de şedinţă sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
ART. 38
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
ART. 39
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
ART. 40
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Sus

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea proiectelor de hotărâri
ART. 41
 1. Dreptul la iniţiative pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului şi consilierilor.
 2. Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislative. În acest scop, secretarul unităţii administrative teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
ART. 42
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.
ART. 43
 1. Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului si a iniţiatorului.
 2. Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de indată, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
 3. Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrative-teritoriale.
ART. 44
 1. Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul unităţii administrative-teritoriale.
 2. O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grija ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
 3. Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
ART. 45
 1. După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
 2. Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai tarziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
ART. 46
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

Sus

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de vot
ART. 47
 1. Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
 2. Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
 3. Consiliul local hotărăste, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
ART. 48
 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoara în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul oraşului va da citire numelui si prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţa cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
 2. După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
ART. 49
 1. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
 2. Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".
 3. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
ART. 50
 1. Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
 2. Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".
 3. Daca în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
ART. 51
Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
ART. 52
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Sus

Capitolul IV:
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

ART. 53
 1. Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îşi poate organiza un aparat permanent de lucru, conform legislaţiei în vigoare.
 2. Aparatul permanent de lucru se organizează potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii proprii, aprobate de consiliul local prin hotărâre.
 3. Selecţionarea personalului se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii.
 4. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local prin hotărâre.
ART. 54
Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 55
Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se poate face de persoană angajată în cadrul aparatului permanent de lucru, organizat conform art. 53, sub condiţia îndeplinirii condiţiei de pregătire profesională corespunzătoare.
ART. 56
 1. Dacă nu este posibilă angajarea în aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregătire juridică, consiliul local poate hotărî ca apărarea intereselor sale în faţa instanţelor de judecată să se facă de un apărator ales, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul local.
 2. În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
ART. 57
Persoana încadrată pe postul creat potrivit art. 53 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului oraşului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

Sus

Capitolul V:
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART. 58
 1. Consilierii pot adresa întrebari primarului, viceprimarului şi secretarului oraşului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
 2. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
 3. Cei intrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă ordinară a consiliului local.
ART. 59
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
ART. 60
 1. Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
 2. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
ART. 61
 1. Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
 2. Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

Sus

Capitolul VI:
DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA 1

ART. 62
După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.
ART. 63
 1. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
 2. Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.
ART. 64
Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
ART. 65
 1. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
 2. Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei sau pentru cause temeinic motivate.
ART. 66
Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.
ART. 67
Consilierul local poate demisiona anuntând în scris consiliul.

Sus

SECŢIUNEA a 2-a

Sancţiuni
ART. 68
 1. Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.
 2. La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecventă acesteia şi condiţiile producerii ei.
ART. 69
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului, preşedintele de şedinţă poate aplica una din următoarele sancţiuni:
 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de şedinţă, care echivalează cu absenţa nemotivată.
ART. 70
 1. Consiliul local poate hotârî cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali care, în exercitarea mandatului, au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:
  1. interzicerea de a participa la lucrările următoarei şedinţe a consiliului;
  2. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  3. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
 2. Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
ART. 71
Pe perioada sancţionării consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului de lucru.
ART. 72
Interzicerea participării la următoarea şedinţă a consiliului, precum şi excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
ART. 73
Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăsi două luni.
ART. 74
Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 69.
ART. 75
Componenţa comisiilor de specialitate rămâne neschimbată la data adoptării prezentei prin Hotărârea Consiliului Local.
ART. 76
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Voluntari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR,

Sus

DOMENII DE ACTIVITATE:

 1. Agricultură
 2. Activităti economico-financiare
 3. Activităti social-culturale, culte
 4. Învăţământ, sănătate şi familie
 5. Amenajarea teritoriului şi urbanism
 6. Muncă şi protecţie socială
 7. Protecţie copii, tineret şi sport
 8. Protecţie mediu şi turism
 9. Juridică şi de disciplină
 10. Validare

Sus

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Voluntari se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.

Copyright ©2006–2016 Primăria Voluntari