Administraţia Locală - Conducerea - Primarul

Rapoarte Primar

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009

Dragi cetăţeni – stimaţi consilieri,

Aşa cum deja v-aţi obişnuit vin şi în acest an în faţa dumneavoastră cu raportul de activitate al echipei din care şi eu fac parte. Prezentarea acestui raport nu este doar o obligaţie, ci şi o necesitate, reprezentând un instrument prin care cetăţenii sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării problemelor publice în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei primăriei. În contextul menţionat, raportul prezintă în afara datelor generale referitoare la starea economico -socială a oraşului Voluntari, activitatea direcţiilor, serviciilor şi birourilor de specialitate din cadrul primăriei şi o radiografie a activităţii administraţiei publice din Voluntari în anul care a trecut, o prezentare a demersurilor pentru eficientizarea activităţii administrative şi oferirea de servicii de calitate cetăţenilor acestui oraş.

Mi-am asumat o misiune grea în faţa comunităţii, pentru că întreaga ţara a străbătut în 2009 o perioadă de profunde transformări datorită crizei economico-financiare ce şi-a făcut simtită prezenţa la nivel mondial şi bineînţeles nu a ocolit nici oraşul Voluntari, iar administraţia publică locală a resimţit acest fenomen printr-un buget de austeritate. Cu toate dificultăţille prin care am trecut, atât noi ca şi reprezentanţi ai unei instituţii, cât şi dumneavoastră ca cetăţeni şi beneficiari ai serviciilor noastre, vin astăzi în faţa dumneavoastră cu raportul anual ce cumulează rapoartele de activitate pe anul 2009 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestora, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.

Dorim ca localitatea Voluntari să devină un oraş “în care să merite să trăieşti“, prin implicarea administraţiei locale şi prin alegerea celei mai bune strategii de dezvoltare a oraşului nostru.

BIROUL JURIDIC ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

1. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL VOLUNTARI

Pe parcursul anului 2009, în conformitate cu Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a oraşului Voluntari, s-a asigurat convocarea Consiliului local al oraşului Voluntari pentru şedinţele de consiliu, întocmindu-se ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului local.

Astfel, în cursul anului 2009 au fost adoptate 178 Hotărâri de Consiliu, fiind organizate un total de 21 de şedinţe.

S-au întocmit şi pus la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi.

S-au întocmit procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu care au fost prezentate spre aprobare plenului consiliului local.

S-a întocmit graficul şi s-a ţinut evidenţa prezenţei consilierilor în cadrul comisiilor de specialitate şi în şedinţele de consiliu; s-a întocmit fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe.

A fost asigurată aducerea la cunoştinţa publică, prin afişarea la sediul Consiliului local, a tuturor proiectelor de hotărâre de interes public.

S-a asigurat multiplicarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregătindu-se mapele de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarului, Secretarului oraşului.

Au fost redactate hotărârile Consiliului local şi s-a ţinut evidenţa acestora într-un registru special.

Hotărârile Consiliului Local Voluntari au fost comunicate prefectului, pentru exercitarea controlului de legalitatate, conform art. 48 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost distribuite către compartimentele funcţionale, precum şi către persoanele juridice sau fizice interesate, hotărârile Consiliului local.

S-a asigurat aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, prin publicarea pe site-ul instituţiei.

S-au formulat răspunsuri la procedurile prealabile formulate de Instituţia Prefectului Ilfov cu privire la Hotărârile/Dispoziţiile emise în cursul anului 2009.

2. DISPOZIŢIILE EMISE DE PRIMARUL ORAŞULUI VOLUNTARI CONFORM ART. 68 ALIN 1 DIN LEGEA NR. 215/2001.

S-a ţinut evidenţa Dispoziţiilor primarului, într-un registru special. Astfel, în cursul anului 2009 au fost înregistrate 2651 dispoziţii ale Primarului. Au fost comunicate prefectului, pentru exercitarea controlului de legalitate, conform art. 48 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, cu modificările şi completarile ulterioare.

Totodată, Dispoziţiile au fost comunicate compartimentelor funcţionale, precum şi persoanelor interesate.

S-a urmărit îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor din cadrul Consiliului local.

3. SESIZAREA PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE

S-a procedat la verificarea, întocmirea şi eliberarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii notariale (anexa 24), eliberându-se la nivelul anului 2009 un număr de 189 anexe, evidenţa acestora ţinându-se într-un registru special constituit, conform art. 68 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 36/1995, şi ale art. 75 din regulamentul prevăzut la pct. 275.

4. AVIZARE DOCUMENTATII URBANISM

In cursul anului 2008 s-a procedat la verificarea şi avizarea unui număr de 650 certificate de urbanism/ prelungiri la certificate de urbanism, 408 autorizaţii de construire/demolare/ prelungiri la autorizaţiile de construire.

5. REPREZENTAREA INSTITUTIEI IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA
am reprezentat instituţia în 122 dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, atât pe fondul cauzelor cât şi în căile de atac prevazute de legislaţia în vigoare, dosare introduse de diferite persoane fizice sau juridice, avand diferite obiecte, după cum urmează:
 • 40 dosare – fond funciar;
 • 13 dosare – obligaţia de a face;
 • 6 dosare – revendicare imobiliară;
 • 14 dosare – legea 10/2001;
 • 12 dosare – uzucapiune;
 • 4 dosare – pretenţii;
 • 6 dosare – anulare proces verbal de contravenţie;
 • 23 dosare – anulare act adiministrativ;
 • 1 dosar – acţiune în constatare;
 • 1 dosar – cerere chemare în garantie;
 • 2 dosare – contestaţie la executare.

In cursul anului 2009, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a funcţionat cu un număr de 3 consilieri juridici (unul fiind suspendat pe o perioada de 2 ani pentru creştere copil).

De la începutul lunii decembrie 2009 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ funcţionează cu un număr de 2 consilieri juridici.

Faţă de lipsa de personal specializat, precizăm că s-au scos la concurs un număr de 2 posturi de consilier juridic vacante şi 1 post de consilier juridic temporar vacant, conform Organigramei aparatului propriu aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 109/02.09.2009 şi Avizului ANFP nr. 1898851/1902759/25.08.2009

Administraţie Publică Locală

In conformitate cu fişa de atribuţii a biroului Administraţie Publică Locală, în cursul anului 2009, am desfăşurat următoarele activităţi:

 • preluarea şi înregistrarea tuturor dosarelor, a cererilor primite şi rezolvarea operativă a acestora.
 • diverse colaborari, informaţii şi clarificări ale dosarelor cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.
 • întocmirea dosarelor aprobate de Comisia De Fond Funciar şi înaintarea lor către Instituţia Prefectului, în vederea eliberării actelor de proprietate şi colaborarea cu aceasta în vederea completării dosarelor.
 • înaintarea dosarelor depuse către cadastru în vederea întocmirii anexelor.
 • înaintarea dosarelor complete către CFF în vederea discutării şi analizării acestora.
 • eliberarea unor adeverinţe către diverse instituţii în folosul cetăţenilor.
 • trimiterea de invitaţii în vederea clarificării dosarelor depuse.
 • înaintarea dosarelor depuse către arhivă şi cadastru pentru referate.
 • primirea dosarelor de la cadastru şi analizarea acestora în vederea pregătirii lor pentru CFF.
 • rezolvarea cererilor depuse de către cetăţeni în vederea eliberării unor duplicate sau rectificări de OP.
 • întocmirea răspunsurilor către petenţi cu privire la întocmirea actelor de proprietate.
 • întocmirea documentaţiei dosarelor aprobate de CFF şi înaintarea acestora la semnat.
 • eliberarea actelor de proprietate şi îndrumarea cetăţenilor pentru înscrierea acestora în evidenţele Primăriei.

Lucrări efectuate în cadrul Administraţiei Publice Locale în cursul anului 2009:

 • dosare primite-110
 • dosare înaintate către Instituţia Prefectului-160
 • titluri de proprietate eliberate (Ordinul Prefectului)-200
 • dosare înaintate la cadastru-220
 • dosare înaintate la semnat D-nului Primar-160
 • dosare trimise la CFF-130
 • dosare discutate invitaţii-200
 • dosare pregătite ptr. CFF-190
 • adeverinţe eliberate-20
 • invitaţii completări-200
 • dosare trimise la arhivă-110
 • dosare primite de la cadastru-200
 • răspunsuri către petenţi-35
 • dosare înaintate la semnat Secretar Oraş-160
 • rectificări OP-22
 • cereri duplicat OP-10

DIRECŢIA ECONOMICĂ

La nivelul anului 2009, Direcţia de Management Economic Taxe şi Impozite şi-a desfăşurat activitatea, având în componenţă un număr de 35 lucrători, din care:

 • 1 Director Executiv
 • 2 Şef serviciu
 • 1 Şef birou
 • 30 funcţionari publici
 • 1 personal contractual
I.Serviciul taxe şi impozite

Principalele sarcini ale Serviciului Taxe şi Impozite sunt cele care vizează stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor la bugetul local al Oraşului Voluntari.

Faţă de anul bugetar 2008, veniturile totale încasate la 31.12.2009 au fost cu 8% mai mari (9.421.901 lei).

Detaliat, situaţia încasărilor la principalele articole de venit în anul 2009 faţă de 2008 se prezintă astfel :

 • Cote defalcate din impozitul pe venit : + 13.381.318 lei (127 %)
 • Impozite şi taxe pe proprietate : - 346.705 lei (99 %)
 • Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale : - 2.140.656 lei (97 %)
 • Taxa asupra mijloacelor de transport : + 659.733 lei (118,5 %)
 • Taxe pt.eliberare de licenţe şi autorizaţii :-4.019.892 lei(30 %)

La nivelul anului bugetar 2009, prin introducerea celor două taxe speciale, pentru finanţarea activităţii Serviciului pentru situaţii de urgenţă şi Poliţia Comunitară, s-au realizat venituri în sumă totală de 977.396 lei.

Aşa după cum reiese din analiza precedentă, procentul de creştere a veniturilor în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 8% s-a datorat încasării cotelor defalcate din impozitul pe venit (+ 13.381.318 lei), impozitele şi taxele pe proprietate fiind aproape egale ca valoare pentru cei doi ani de comparaţie.

Anul fiscal 2009, deosebit de dificil a consemnat, de asemenea, şi o scădere substanţială a încasărilor provenite din taxele pentru autorizaţiile de construcţie, ele situându-se la doar 30% în anul 2009 faţă de 2008.

Nivelul încasărilor din anul 2009 s-a datorat, în principal, următorilor factori :

 • urmărirea în permanenţă a soldului contribuabililor neîncasaţi atât la persoane fizice cât şi juridice;
 • efectuarea inspecţiei fiscale corelată cu munca suplimentară de birou în afara orelor de serviciu pentru suplinirea deficienţelor legate de numărul insuficient de personal;
 • întocmirea şi transmiterea către debitorii restanţieri a documentelor specifice procedurii de urmărire şi executare silită, pentru stingerea datoriilor până la sfarşitul anului bugetar;
 • efectuarea deplasării pe teren, la contribuabilii principali, persoane juridice pentru constituirea bazei de date faptice a agenţilor economici din oraşul Voluntari ;
 • mai buna gestionare a timpului efectiv de lucru al funcţionarilor publici din cadrul structurii;

Totodată s-au desfăşurat activităţi funcţionale curente cum ar fi :

 • asigurarea informării contribuabililor în legatură cu obligaţiile fiscale;
 • ţinerea evidenţei pe debitori şi perioade legale de prescriere a debitelor;
 • întocmirea documentelor de înfiinţare şi rectificare de rol la termenele legale;
 • exercitarea atribuţiilor prin colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, instanţe şi executori judecătoreşti, notariate publice, cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a Primăriei oraşului Voluntari;
 • asigurarea rezolvarii în termeni legali a corespondenţei repartizate serviciului ;

Pe parcursul anului s-a continuat implementarea sistemului informatic de prelucrare a bazei de date a Serviciului Impozite şi Taxe pe segmentele “impozit cladiri”, “impozit teren”, “taxa auto”, la nivel curent pentru persoanele juridice.

Pentru anul 2009, principalele sarcini propuse, în ceea ce priveşte Serviciul Taxe şi Impozite au fost următoarele :

 • finalizarea proiectului de implementare a sistemului informatic de evidenţă a datelor astfel încât, după aprobarea Consiliului local al Oraşului Voluntari a nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010 să existe posibilitatea transmiterii înştiinţărilor de plată la domiciliu către toţi contribuabilii la bugetul local;
 • inventarierea faptică, prin inspecţie fiscală a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în Oraşul Voluntari şi cuantificarea unitară a impozitelor şi taxelor datorate, inclusiv cota defalcată din impozitul pe venit, potrivit art.32 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale ;
 • în acest sens este necesar ca, în organigrama Direcţiei Economice să se înfiinţeze Biroul de inspecţie fiscală;
 • diversificarea metodelor de încasare a impozitelor şi taxelor de la contribuabili prin transferuri on-line, servicii bancare şi Trezorerie ;
 • începerea arhivarii electronice atat a documentelor existente (din arhiva clasica) precum şi a celor pentru rolurile nou constituite ;
II. Serviciul financiar-contabil

In cursul anului 2009, Serviciul financiar contabil a avut ca obiectiv îndeplinirea atributiilor specifice, după cum urmeaza:

 • a elaborat proiectul de buget local şi a asigurat în bune condiţii execuţia bugetară;
 • a fundamentat, în urma propunerilor celorlalte compartimente de specialitate, proiectele de modificare prin virări de credite sau rectificare a bugetului local;
 • a întocmit documentele pentru deschiderea creditelor bugetare şi repartizarea acestora ;
 • a condus şi organizat evidenţa sintetica şi analitica a veniturilor şi cheltulielilor oraşului Voluntari;
 • a întocmit documentele de raportare corespunzătoare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Casa Asigurărilor de Sănătate, Direcţia de Statistică, Casa de Pensii, AJOFM etc;
 • a asigurat exercitarea controlului financiar preventiv pentru operaţiunile în atribuţiile ordonatorului principal de credite, privind execuţia bugetului local;
 • a analizat şi fundamentat, prin îndeplinirea condiţiilor legale, cererile de cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital;
 • a efectuat plăţi pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate în confomitate cu dispoziţiile legale şi numai după ce acestea au fost angajate,lichidate şi ordonanţate;
 • a urmărit şi verificat derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi prestări servicii şi execuţie de lucrări;
 • a asigurat elaborarea balanţelor analitice şi sintetice precum şi a dărilor de seamă contabile la termenele legale;
 • a realizat valorificarea inventarierii patrimoniului Primăriei oraşului Voluntari;
 • a analizat şi propus surse alternative de finanţare a unor programe de investitii şi alte cheltuieli (imprumuturi bancare, fonduri nerambursabile etc);
 • a verificat dările de seama contabilă de la unităţile finanţate de la bugetul local;
 • a întocmit statele de plată salariale pentru personalul Primăriei, asistenţilor sociali, însoţitorilor pentru persoane cu handicap, poliţiei comunitare, Serviciului evidenţa informatizată a persoanei; Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă ;
 • a calculat concediile de odihna, concediile medicale şi compensaţiile;
 • a întocmit şi transmis lunar, pe discheta şi suport de hârtie situaţia privind plata salariilor pe card;
 • a primit,verificat şi înregistrat extrasele de cont şi execuţia de casă de la Trezorerie ;
 • prin casierie a efectuat încasări de taxe, impozite şi amenzi în baza documentelor iniţiale şi transmise de compartimentele de specialitate;
 • a efectuat plăţi în numerar pentru cheltuieli gospodăreşti, deplasări, diverse acţiuni pe baza documentelor justificative;
 • a întocmit şi alte lucrări dispuse de Primar şi/sau rezultate în urma unor hotărâri ale Consiliului local sau alte acte normative specifice;
Alte observaţii comune

La nivelul Direcţiei Management Economic Taxe şi Impozite pentru anul 2009 se impun următoarele corecţii, aşa după cum se prezintă în urma analizei procesului muncii desfăşurate în anul anterior:

 • rezolvarea la termen a lucrărilor specifice fiecărui compartiment ;
 • creşterea calităţii actului administrativ;
 • perfecţionarea superioară a personalului şi îmbunătăţirea conduitei la locul de muncă ;
 • respectarea programului legal de lucru ;
 • încadrarea în termenul legal a rezolvării petiţiilor cetăţenilor oraşului Voluntari;

DIRECTIA INVESTIŢII

In anul 2009 au fost încheiate următoarele contracte de achiziţii publice, după cum urmează :

Nr. crt.Denumire contractNr. contract Societatea Valoare contractDecontat
1Dezvoltare urbana integrata - PROIECTARE993/07.10.2009EUROPROIECT9,4 % din valoarea proiectului
2Achiziţie semne şi indicatoare de circulatie 653/22.07.2009VESTA INVESTMENT179.331,38179.331,38
3Consolidare şi extindere Biserica N.Balcescu - PROIECTARE844/09.09.2009K X L160.650,00
4Reparatii scoli693/05.08.2009CON TRANSPORT249.990,92123.317,49
5Extindere retea alim. cu apa str. E.Racovita343/12.05.2009S.P.A.A.C. Voluntari61.895,85
6Reactualizare SF Pipera Tunari395/29.05.2009ORION INVEST CONSTRUCT78.659,00
7Achiziţie piatra sparta933/24.09.2009Valahia Transport75.803,0074.286,94
8Achiziţie piatra sparta1186/24.11.2009ROM SCRAP 370.090,00249.432,06
9Executie gard latura sud Scoala Pipera1181/20.11.2009CON TRANSPORT75.624,80
10Executie gard latura vest Scoala Pipera1146/09.11.2009CON TRANSPORT73.868,02
11Foraj put medie adancime Scoala 21129/04.12.2009AQUA FORAJ64.914,50
12Canalizare str. Chivu Dumitru, Teodor Burada - PROIECTARE1195/02.12.2009ECO AQUA DESIGN75.862,50
13Reabilitare şi înlocuire instalatie electrica scoala 2861/11.09.2009CON TRANSPORT30.313,9730.313,97
14Expertiza lucrări infrastructura strazi 378/27.05.2009PROEX CONSTRUCT28.143,50
15Consultanta Matei Basarab795/14.08.2009TRAPEC49.980,00
16Deratizare scoli796/01.09.2009ALLCHIM70.638,4086.764,86
54.084,19
17Echipament bucatarie gradinita PP nr.1817/04.09.2009CARION66.957,6766.957,67
18Dotari spalatorie gradinita PP nr.1819/04.09.2009CARION74.427,5174.427,51
19Achiziţie aragaz profesional1077/21.10.2009CAR SERV EQUIP72.842,2372.842,23
20Achiziţie mobilier birou1136/07.12.2009CON TRANSPORT3.534,30
21Achiziţie patuturi cu saltele gradinita PP nr.1867/14.09.2009CON TRANSPORT73.899,00
22Achiziţie scaunele gradinita PP nr.1690/03.08.2009CON TRANSPORT31.713,50
23Achiziţie masute gradinita PP nr.1728/11.08.2009CON TRANSPORT13.244,70
24Achiziţie dulapuri gradinita PP nr.1760/24.08.2009CON TRANSPORT44.030,00
25Service instalatie climatizare369/22.05.2009S&P STIL CONSTRUCT72.935,1072.935,10
26Revizie centrale termice scoli şi gradinite850/10.09.2009RAPID INSTAL73.994,2073.994,20
27Reabilitare gard Scoala 3 Pipera - PROIECTARE845/10.09.2009GAMA PROIECT2.512,74

De asemenea au mai fost efectuate plăţi la contractele multianuale sau plăţi restante la contracte încheiate în anii trecuti, după cum urmeaza :

 • proiectare sediu SVSU – 22.689,38 lei
 • lucrări de revizie la Gospodaria de apa str. Serg. Gh.Dinca – 13.707 lei
 • Lucrari de amenajare şi recompartimentare Liceul N.Balcescu – 474.274,25 lei
 • Modernizare str. P.Stefu, Bdul Salcamului – 2.333.048,46 lei
 • Catedrala ortodoxa – 5.155.187,27 lei
 • Harta de zgomot a oraşului Voluntari – 107.050,10 lei
 • Lucrari de alimentare cu apa şi modernizari strazi – 23.905.987,66 lei
 • Infrastructura strazi – 8.671.031,76 lei
 • Modernizare M.Basarab şi adiacente – 3.122.461,02 lei
 • Reabilitare str. Emil Racovita – 520.652,68 lei

Diminuarea veniturilor a condus la o diminuare corespunzatoare a cheltuielilor propuse prin listele de investitii anexate la bugetul local.

DIRECTIA UTILITATI PUBLICE

Serviciul Retele Edilitare

Este un compartiment de specialitate, organizat in cadrul Directiei şi are ca obiect de activitate coordonarea activităţii societăţiilor şi regiilor prestatoare a serviciilor publice dupa cum urmează: S.C. APA NOVA S.A., Serviciul de alimentare apa si canal, SC Ecovol S.A., Enel Distributie Muntenia S.A., Romtelecom, MIBA Telecom, Covi Construct 2000, Distrigaz Sud Retele S.R.L.

In anul 2009 Serviciul Utilităţi Publice, a elaborat împreună cu autorităţile implicate, strategia şi programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a utilităţiilor publice, a retelelor edilitare, a urmărit situaţia tehnico-economică pentru utilităţile publice coordonate, a colaborat cu compartimentele din Primăria Voluntari, Prefectura Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov, Inspectoratul de Protecţie a Mediului Ilfov, pentru problemele specifice.

Compartimentul relatii cu asociatiile de proprietari

Compartimentul Relatii cu Asociatiile de Proprietari se ocupa cu evidenata si inregistrarea asociatiilor de proprietari existente in oras Voluntari.

Situatia acestora este:

 1. ASOC. PROP. BLOC A
  B-dul DUNARII, NR 54
 2. ASOC. PROP. BLOC 1-2
  Str. EMIL RACOVITA, NR. 70
 3. ASOC. PROP. BLOC NR.1
  Sos. CENTURA, NR. 5, BL.1
 4. ASOC. PROP. VOLUNTARI
  Str. HOTARULUI, NR. 9, BL. PM 3
 5. ASOC. PROP. „AZUR”
  Str. EMIL RACOVITA, NR. 31-39
 6. ASOC. PROP. CLASS-PIPERA
  Sos. PIPERA-TUNARI, NR. 1H.S.14A
 7. ASOC. PROP. „CLINA”
  Str. EROU IANCU NICOLAE 52-54
 8. ASOC. PROP. „CONDOMINIULUI AMFITATRU”
  Str. EROU IANCU NICOLAE, NR. 123
 9. ASOC. PROP. „EUGEN JEBELEANU”
 10. ASOC. PROP. „HYDRA”
  Str. GALATA, NR. 55
 11. ASOC. PROP. „IBIZA CLUB”
  Str. DRAGOS VODA, NR. 6
 12. ASOC. PROP. „IBIZA GOLF”
  Str. PIPERA-TUNARI, NR. 198
 13. ASOC. PROP. „LAKE SIDE PARK”
  Str. DRUMUL BISERICII, NR. 31-33
 14. ASOC. PROP. „MAGNOLIA”
  Str. DRUMUL POTCOAVEI 63-65-67
 15. ASOC. PROP. „PARCUL DE LA PADURE”
  Sos. PIPERA-TUNARI, NR. 152-156
 16. ASOC. PROP. DE IMOBILE DIN PIPERA
  (ZONA CAMPU PIPERA)
 17. ASOC. PROP. „ROSIA”
  Sos. PIPERA-TUNARI, NR. 1
 18. ASOC. PROP. „TRAIAN”
  Sos. EROU IANCU NICOLAE, NR. 82-84, LOT 21

In cadrul compartimentului se desfasoara si Programul de reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate ce include blocurilor de locuinte – condominii din Oras Voluntari.

In perioada 2009 au avut loc intrevederi la sediul Primariei orasului Voluntari cu cetatenii, administratorii si presedintii de asociatii privind includerea blocurilor de locuinte (condominii) in cadrul Programului sus mentionat.

In urma inventarierii si identificarii blocurilor de locuinte am reusit sa procedam la includerea in cadrul Programului de Reabilitare a urmatoarelor asociatii:

 • ASOC. PROP. „ROSIA,, bloc Rosia din B-dul Pipera nr.1
 • ASOC. PROP. BLOC A din B-dul DUNARII, NR 54
 • ASOC. PROP. BLOC NR.1 din Sos. de CENTURA, NR. 5, BL.1

In prezent desfasuram demersurile necesare in conformitatea cadrului legal privind obtinerea de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea proiectului.

Situatia cererilor de locuinte

In cadrul Institutiei Primarului oras Voluntari desfasuram proiecte privind construirea de locuinte sociale, locuinte pentru tineri si locuinte prin ANL.

In perioada 2003 – prezent, au fost depuse de cetatenii orasului Voluntari si inregistrate in cadrul Directiei de Utilitati Publice, cereri (dosare) privind obtinerea de locuinte sociale, pentru tineri si ANL - credit ipotecar.

In urma verificarii acestor dosare s-a constatat urmatoarea situatie:

1. LOCUINTE SOCIALE:
 • dosare complete: 140
 • dosare incomplete: 111

Total = 251

2. LOCUINTE PENTRU TINERI:
 • dosare complete: 58
 • dosare incomplete: 30

Total = 88

3. LOCUINTE ANL - prin credit ipotecar

Total = 79 dosare

PROGRAMUL DE SUBVENTIE PRIVIND SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA ACORDATE IN BAZA ORDINULUI NR. 166/2007,LEGII 12/2007,OUG 51/2006.

In anul 2009 comisia constituita in baza HCL 259/08.11.2007 a verificat si analizat un numar de 20 dosare cu solicitari de atribuire subventie in conformitate cu OUG 51/2006. Dintre acestea au fost declarate eligibile si un numar de 6 dosare dupa cum urmeaza si un dosar a fost respins:

Nr. crt.Nume Prenume SolicitantNr.inregistrare cerereDataCuantum subventie(ron)
1.Anghel Gabriel1904714.07.200855.764
2.Prisaca Razvan2497606.10.200855.764
3.Pipas Bogdan2428926.09.200847.398
4.Nicula Marian Gabriel2742707.11.200855.224
5.Ecaterinescu Dana Costina2850324.11.200855.224
6.Ciocan Gheorghe2826819.11.200855.764
7.Voinea Claudia Cristina2967511.12.200846.876
8.Istrate Costin Andrei1089114.05.200855.764
9.Stan Eugen242612.02.200955.764
10.Mattice Catinca291420.02.200955.224
11.Florescu Michaela Tomnita291520.02.200949.708
12.Iliescu Andreea Maria457617.03.200950.203
13.Stefanescu Mihaela601508.04.200954.320
Nr. crt.Nume Prenume SolicitantNr.inregistrare cerereDataEligibil/Neeligibil
1.Ghioca Alexandru293720.02.2009Eligibil
2.Lupoiu Andreea1019024.06.2009Eligibil
3.Boureanu Carmen1273206.08.2009Eligibil
4.Ionescu Adrian-Mihai1336418.08.2009Eligibil
5.Cocis Monica-Mihaela1456809.09.2009Eligibil
6.Baboschi Fabian1505016.09.2009Eligibil
7.Ionescu Bogdan-Gabriel1336318.08.2009Neeligibil conform legii 351/2007, art.1, alin.2, lit.”a”

Totodata in anul 2009 datorita modificarii normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala s-a stabilit acordarea subventiei in cuantum de 30%din valoarea constructiei fata de 20%cum a fost anterior, drept urmare s-a acordat celor 11 solicitanti eligibili din anul 2008 o subventie suplimentara astfel

Nr. crt.Nume Prenume SolicitantNr.inregistrare cerereDataCuantum subventie suplimentara(ron)Total subventie(ron)
1.Birtas Adrian2381617.10.200718.99050.203
2.Bilan Alexandru2413622.10.200717.40250.961
3.Rasica Daniel Mihai2389518.10.200715.30248.786
4.Grigore Razvan Florian2836017.12.200715.54448.892
5.Ilie Adrian Eugen685025.03.200818.75949.217
6.Florea Daniela684925.03.200814.77247.403
7.Negru Alice632219.03.200818.51049.795
8.Dicianu Raluca Diana1215329.05.200818.98450.215
9.Giuvelea Sorin Cristian1714120.06.200814.58549.735
10.Petrescul Eduard Paul1748024.06.200819.07255.764
11.Ion Razvan Dragos1789830.06.200812.04049.735

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE TRANSPORT si SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice a dosarului de autorizare servicii publice de transport local a Autoritatii de autorizare a orasului Voluntari in conformitate cu art.7 din Ordinul 206/2007.

In data de 04.03.2008 am obtinut Ordinul nr.101 prin care se aproba eliberarea autorizatiei Autoritatii de autorizare din cadrul Primariei oras Voluntari pentru exercitarea atributiilor legale in domeniul serviciilor de transport public local.

Ca urmare a celor precizate, in baza Autorizatiei nr.0084 din 04.03.2008 am procedat la eliberarea si atribuirea urmatoarelor autorizatii taxi in anul 2009:

Nr. crtNr. Aut. TaxiTransportator autorizatNumăr autoMarca autoData emiterii Aut. Taxi
1.046 S.C Pelicanul Grup International Voluntari S.R.LIF 03 HPODacia Logan15.05.2009
2.047S.C Pelicanul Grup International Voluntari S.R.LIF 02 SDARenaul Symbol15.05.2009
3.048P.F.A Baca MiticaIF 04 TICDacia Logan15.05.2009
4.049P.F.A Banescu Alexandru NicusorIF 24 BANDacia Solenza15.05.2009
5.050S.C. Venus Taxi S.R.LB 59 KYDHyundai Accent15.05.2009
6.051S.C. Venus Taxi S.R.LIF 98 LEODacia LSDAB15.05.2009
7.052S.C. Venus Taxi S.R.LB 03 RFKHyundai Accent15.05.2009
8.053P.F.A Sima Viorel ClaudiuIF 22 KTYOpel Astra15.05.2009
9.054P.F.A Banescu Silviu IonutIF 50 JONDacia LSDAA15.05.2009
10.055SC. Tim Leon Auto S.R.LIF 63 CLPDacia Logan15.05.2009
11.056SC. Tim Leon Auto S.R.LIF 03 RRSDacia LSDAA15.05.2009
12.057P.F.A Prundaru IonIF 03 GKZDacia LSDAA15.05.2009
13.058P.F.A. Stoica MarianIF 14 SRGDacia Logan01.07.2009
14.059P.F.A. Barbu IonutIF 77 BOMDacia LSDAB01.07.2009
15.060P.F.A. Lupu NicolaeB 77 CLROPEL01.07.2009
16.061S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 99 PRFDacia Logan01.07.2009
17.062S.C. Kell Trans Company S.R.L.IF 55 MYDDacia Logan10.08.2009
18.063S.C. Kell Trans Company S.R.L.IF 56 MYDDacia Logan10.08.2009
19.064S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 KKFDacia Logan10.08.2009
20.065S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 02 UDXDacia Logan10.08.2009
21.066S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 04 ROADacia Logan10.08.2009
22.067S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 STGFord Fiesta10.08.2009
23.068S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 02 MWFDacia Logan10.08.2009
24.069S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 UUADacia Logan10.08.2009
25.070S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 HPPDacia LSDAA10.08.2009
26.071S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 01 WBHDacia Logan10.08.2009
27.072S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 RNXDacia LSDAA10.08.2009
28.073S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 AKBDacia LSDAA10.08.2009
29.074S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 PDNRenault Clio10.08.2009
30.075S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 PSKDacia LSDAA10.08.2009
31.076S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 UAGDacia LSDAA10.08.2009
32.077S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 RNZDacia LSDAA10.08.2009
33.078S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 PDJDacia LSDAA10.08.2009
34.079PFA Dragusin DoruIF 03 JUODacia Solenza10.08.2009
35.080S.C. TOP DÉCOR Impex S.R.L.B 76 XAADacia Logan 10.08.2009
36.081S.C. TOP DÉCOR Impex S.R.L.B 75 MUCDacia Logan10.08.2009
37.082S.C. Kell Trans Company S.R.L.IF 03 YSHChevrolet Kalos 7.10.2009
38.083P.F.A. Zoana Ion - LaurentiuIF 03 WZDDacia Logan7.10.2009
39.084S.C. TOP DECOR Impex S.R.L.B 88 NGSDacia Logan7.10.2009
40.085S.C. TOP DECOR Impex S.RL.B 52 CWKRenault Megane7.10.2009
41.086S.C. TOP DECOR Impex S.R.L.B 83 LDUDacia Logan7.10.2009
42.087S.C. TOP DECOR Impex S.R.L.B 51 WPIDacia Logan7.10.2009
43.088S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 93 KTVDacia Logan7.10.2009
44.089S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 82 FPLDacia Logan7.10.2009
45.090S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 85 JRMDacia Logan7.10.2009
46.091S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 79 FIEDacia Logan7.10.2009
47.092S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 85 JRUDacia Logan7.10.2009
48.093S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 85 JRFDacia Logan7.10.2009
49.094S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 84 WKMDacia Logan7.10.2009
50.095S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 72 GLKDacia Logan7.10.2009
51.096S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 15 BAYDacia Logan7.10.2009
52.097S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 56 YJTDacia Logan7.10.2009
53.098S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 56 YAZDacia Logan7.10.2009
54.099S.C. Imobiliare Roll Class S.R.L.B 68 LMPDacia Logan7.10.2009
55.100P.F.A. Sava PetreB 35 PKADacia Logan 7.10.2009
56.101S.C. Pelicanul Grup International Voluntari S.R.L.IF 03 VKZDacia LSDAA7.10.2009
57.102P.F.A. Vasile CatalinIF 77 VENDacia LSDAA7.10.2009
58.103P.F.A. Barbu PetricaIF 81 WMIDacia Logan7.10.2009
59.104P.F.A. Lache MariusIF 99 RBKDacia LSDAA7.10.2009
60.105S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 YWSDacia LSDAA7.10.2009
61.106S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 YCMDacia Solenza7.10.2009
62.107P.F.A. Paun DanielIF 36 PDN Skoda Octavia3.12.2009
63.108Annarians Serv S.R.L.IF 02 GOARenault Clio3.12.2009
64.109Annarians Serv S.R.L.IF 04 AIUDacia LSDAA3.12.2009
65.110Annarians Serv S.R.L.IF 03 VTADacia LSDAA3.12.2009
66.111Annarians Serv S.R.L.IF 03 VTBRenault Clio3.12.2009
67.112Annarians Serv S.R.L.IF 03 VTCDacia LSDAA3.12.2009
68.113Gini Transport International S.R.L.IF 03 YRMDacia Logan3.12.2009
69.114P.F.A. Iancu GeorgeB 01 YSXDacia Logan3.12.2009
70.115P.F.A. Iordache FlorinIF 04 ESUHyundai Elantra3.12.2009
71.116P.F..A. Bicheru VirgilIF 04 ASCDacia Logan3.12.2009
72.117S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 HZVDacia Logan3.12.2009
73.118S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 NKFDacia Logan3.12.2009
74.119S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 MVYDacia Solenza3.12.2009
75.120S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 83 YBYDacia Logan3.12.2009
76.121S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 VOYDacia LSDAA3.12.2009
77.122S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 RFADacia LSDAA3.12.2009
78.123S.C. Tim Leon Auto S.R.L.IF 03 MYODacia LSDAA3.12.2009
79.124P.F.A. Ionita FlorinIF 03 ZMUDacia LSDAA3.12.2009

DIRECŢIA PATRIMONIU

1. SERVICIU FOND FUNCIAR SI REGISTRUL AGRICOL

Avand în vedere faptul ca Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol reprezinta o sursa de date atat pentru satisfacerea nevoilor cetatenilor cat şi pentru înfaptuirea pe plan local a unor politici din domeniul edilitar –urbanistic,sanitar, scolar,precum şi sursa administrativa pentru sistemul informational statistic, va enumeram activitatile desfăşurate în anul 2009 după cum urmeaza :

I. Activitatile efectuate de către Biroul Fond Funciar în baza legilor 18/1991,169/1997,1/2000,247/2005

 • dosare verificate,completate,discutate în intravilan conform art.23 în număr de 165
 • Corespondenta Instituţia Prefectului - 85 lucrări
 • Corespondenta Judecatoria Buftea şi Tribunalul Bucuresti - 46 lucrări
 • Corespondenta cu alte institutii ale statului 72 lucrări
 • Citatii judecatorii,comunicari 20,corespondenta judecatorie 56
 • Corespondenta persoane fizice şi juridice - 300 lucrări
 • Corespondenta interna 100 - lucrări
 • Relatii cu Publicul

II. Activitatile efectuate de către Biroul Registru Agricol în baza legii 68/1991,a ordonantei Guvernului 1/1992, Hotărârii Guvernului 269/22.02.2001 precum şi în baza ordonantei 28/27.08.2008.

 • Inregistrari în Registrul Agricol urmare tranzacţiilor imobiliare 1522 construcţii şi terenuri
 • S-au completat date în 259 de volume de registre agricole
 • S-au transcris date în 130 de volume.
 • Corespondenta interna (urbanism,numere postale, somaj, politie, O.C.P.I.) 16500 lucrări
 • Corespondenta cu istorice de rol agricol – 49 lucrări.

2.COMPARTIMENTELE CONCESIONARI, ADMINISTRARE SPATII, EXPROPIERI, EVIDENTA STRAZI, NOMENCLATURA URBANA

 • Numere postale solutionate - 171
 • Multiplicat planuri numere postale
 • Verificat suprapunere numere postale pe planuri
 • Corespondenta completari numere postale în nr de 35.
 • Relatii telefonice referitoare la documentatia de numere postale
 • Adrese cu hotărâri privind schimbarea unor denumiri de strazi în Oraşul Voluntari în număr de 4
 • Istoric nr. postal - 3
 • Adrese petenti - 28
 • Conform cu originalul - 16
 • Relatii cu publicul
 • Verificat dosare de expropieri şi donatii
 • Colaborare cu birourile Urbanism,Taxe şi Impozite,Arhiva
 • Identificarea terenurilor şi spatiilor care pot face obiectul concesionarii sau închirierii.
 • Pregatirea licitatiilor în ceea ce priveste concesionarile de teren şi spatii publice
 • Întocmirea dosarelor de concesiune
 • Expropieri : Adrese petenti - 16
 • Atribuire denumire străzi : Adrese Petenti - 11
 • Raport de evaluare - 6
 • Adrese Consiliul Local Voluntari - 3
 • Fişa bibliografica - 2
 • Concesionari : Caiet de sarcini - 2
 • Raport de specialitate - 4
 • Expunere de motive - 3
 • Adrese petenţi - 3
 • Adrese Monitorul Oficial - 4
 • Adrese Ziarul Romania Libera - 4
 • Documentatie atribuire - 2
 • Numere postale solutionate - 4
 • Conform cu originalul - 1
 • Verificat dosare
 • Colaborare Birourile Registrul Agricol, Arhiva, Taxe şi Impozite pentru solutionarea problemelor privind nomenclatura urbana şi evidenţa strazilor.
3. SERVICUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT
 • Identificarea spaţiilor verzi ce aparţin Consiliului Local:
  • 10 deplasări în teren – rezultatul formulat şi transmis Direcţiei de Utilităţi Publice;
 • Participarea la acţiuni de informare a Serviciului Poliţia Comunitara, Serviciului Inspecţii Domeniul Public, Transporturi, Salubritate şi Mediu cu privire la nereguli, privind parcarea (abandonarea)necorespunzatoare vehiculelor pe domeniul public, a diverselor materiale de construcţie, a agenţilor comerciali ce folosesc domeniul public fără a avea documentaţia necesară utilizării domeniului public şi taxei aferente acesteia:
  • 10 adrese formulate în vederea verificarii adreselor semnalate de serviciul nostru cu privire la depozitarea ilegală a diverselor materiale de construcţii pe domeniul public;
  • 1 adresă în care se atrage atenţia funcţionării ilegale a firmei S.C. Andrei Marcel Prod S.R.L. (vis-a-vis de Jolly Ville);
  • 10 adrese de informare cu privire la cetatenii care au ocupat domeniul public cu autoturisme aflate într-o stare avansată de degradare;
  • 1 adresă informare cu privire la încălcarea normelor privind protecţia mediului;
  • 1 adresă formulată către Serviciul Inspecţii Domeniul Public privind nemulţumirea unui cetăţean cu privire la administrarea terenului ce aparţine unui vecin al acestuia;
  • 4 adrese de informare despre agenţii comerciali care folosesc abuziv domeniul public;
 • Verificarea solicitărilor, a sesizărilor cetăţenilor, inclusiv documentarea în teren, verificarea (colaborarea)cu alte departamente şi rezolvarea acestora, pentru fiecare activitate în parte :
  • 140 solicitări;
 • Întocmirea contractelor privind închirierea domenului public (preluate de la serviciul Urmăriri şi Executare Silită în ultimul trimestru al anului 2009):
  • 21 contracte;
 • Întocmirea planului de lucrări şi punerea acestora în practică prin organizarea diferitelor activităţi de curăţenie pe străzi şi în jurul şcolilor, întocmirea foilor de prezenţă (dezăpezire, curăţenie parc, etc.), cu persoanele care beneficiaza de ajutorul social.
 • Verificarea solicitărilor cu caracter sezonier (pentru: branşamente gaze, depozitare material de construcţii, comercializare mărţişoare, brazi, ornamente, jucării):
  • 175 solicitări;
 • Acţiunea de inscripţionare şi semnalizare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din strada Drumul Bisericii (cartierul Pipera).
 • A fost verificată în teren corectitudinea numerotării numerelor poştale, constituindu-se un plan de amplasament al acestora.
 • Pregătirea dosarelor ce au fost prezentate în şedinţele de Consiliul Local, spre verificare şi aprobare:
  • 105 dosare;
 • Întocmirea inventarului domenului public.

DIRECŢIA RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, PROTECTIE CIVILĂ ŞI PSI

Pornind de la premisa că reuşita procesului de reformă a instituţiei este condiţionată de calitatea personalului, de modul în care acesta este selecţionat, pregătit, motivat pentru o activitate performantă, evaluat şi condus, am stabilit raportul între posibilitate şi necesitate, rezultând că a sosit momentul unei schimbări de abordare.

În acest context, dezvoltarea resurselor umane a devenit scopul principal, căruia i se subsumează obiectivele proiectate pentru principalele activităţi din zona de competenţă.

Incepand cu luna iunie 2009 activitatea a fost marcata atat prin propunerile de modificare a structurilor organizatorice privind restructurarea personalului, cat şi elaborarea, promovarea şi aprobarea de către Consiliul Local a noii Organigrame şi a Statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei.

In data de 27.08.2009 a avut loc controlul din partea Agentiei Nationale a Funcţionarilor Publici unde s-a procedat la verificarea obiectelor de control stabilite în planul de control astfel:

 • documente privind structura organizatorica (state funcţii, organigrame, acte administrative de aprobare, hotărâri ale Consiliului Local, acte administrative de numire în funcţia publică, avize, alte documente clarificatoare);
 • documente privind reîncadrarile funcţionarilor publici;
 • documente privind modificări şi încetari ale raporturilor de serviciu;
 • documente privind salarizarea (stabilirea drepturilor salariale, avansari în treapta de salarizare, promovari în clasa, grad şi funcţia publică, alte documente clarificatoare);
 • documente privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;
 • documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare şi promovare;
 • alte avize prevazute de legislatia în domeniu;
 • planurile de ocupare a funcţiilor publice şi actele administrative care stau la baza acestora;
 • conţinutul dosarelor profesionale, a carnetelor de munca şi a fişelor de post;
 • documente privind constituirea comisiilor de disciplina şi comisiilor paritare şi activitatea acestora precum şi documentele privind acordurile colective;
 • declaratiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici;
 • planul de perfectionare al funcţionarilor publici;
 • aplicarea dispoziţiilor art.21 din legea nr.7/2004, privind Codul de Conduita al Funcţionarilor Publici, republicata, pe baza fisei postului, respectiv a actului administrativ de stabilire a atributiilor;

Transformarea Primăriei într-un organism puternic şi flexibil, capabil să gestioneze pe principii moderne sarcinile care îi revin în domeniul administraţiei publice locale, îmbunătăţirea prestigiului structurilor sale componente şi a angajaţilor instituţiei au impus modificarea şi restructurarea tuturor compartimentelor. Pe fond, modificările aduse structurii organizatorice vizează o mai strictă compartimentare a activităţii, prevenirea actelor de corupţie, introducerea standardului de calitate şi urgentarea procedurilor, folosirea eficientă şi legală a fondurilor alocate prin buget.

I. Activităţile desfăşurate pe linia administrării resurselor umane s-au concretizat în următoarele rezultate:

(a) în domeniul recrutării şi selecţiei personalului, a promovarii în grad, a promovarii în clasa şi a avansarii în treapta de salarizare, în cadrul aparatului de specialitate a Primarului Oraşului Voluntari, Direcţiei de Asistenţă Sociala Voluntari, Serviciului Public de Cadastru şi Consultanta Agricola şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei:
 • au fost organizate 5 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de funcţionari publici şi 1 concurs pentru ocuparea unui post de personal contractual;
 • s-a urmărit profesionalizarea personalului cu atribuţii de recrutare a resurselor umane;
 • s-a elaborat o procedură de recrutare şi selecţie, a fost dezvoltat rolul şi ponderea criteriilor şi probelor vocaţionale;
 • s-a aplicat o procedură unitară, transparentă, publică şi nediscriminatorie de recrutare a tuturor categoriilor de personal, în urma căreia au fost încadrate 3 posturi de funcţionari publici şi 1 post de personal contractual;
 • au fost organizate 21 concursuri promovare în clasa ;
 • au fost organizate 6 concursuri promovare în grad de funcţionari publici;
 • au fost fost întocmite 44 proceduri în vederea avansarii în treapta;
 • au încetat activitatea 19 salariati ;
 • au fost întocmite dispoziţii privind suspendari ale raporturilor de serviciu/munca pentru 12 salariati;
 • au fost întocmite 18 proceduri (dispoziţii, referate, etc) pentru mutari definitive ale unor salariati;
 • au fost întocmite 40 proceduri (dispoziţii, referate, etc) pentru încetare activitate ale unor asistenti personali.
(b) în domeniul gestiunii carierei
 • s-a aplicat o procedură unitară şi transparentă de promovare în funcţii a personalului de conducere;
 • au fost promovaţi în funcţii de conducere 2 salariati.
(c) în domeniul evaluării personalului
 • s-au aplicat, cu mai multă atenţie şi consecvenţă, indicatorii unitari de performanţă în evaluarea anuală a personalului.

II. Activităţile desfăşurate pe linia Relaţii de muncă s-au concretizat în următoarele rezultate:

(a) motivarea personalului
 • nivelul scăzut al salariilor ne-a determinat să întocmim şi să supunem analizei un proiect de Acord privind raporturile de serviciu ale personalului încadrat în aparatul propriu al Institutiei Primarului oraşului Voluntari, în care drepturile prevăzute ar urma să fie acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii;
(b) în domeniul managementului stresului profesional şi asigurării psihologice a personalului
 • s-a asigurat evaluarea psihologică şi examinarea medicală a întregului personal.

III. Activităţile desfăşurate pe linia formării profesionale iniţială şi continuă a personalului nu s-au concretizat datorita reducerii cheltuielilor bugetare.

ARHITECT ŞEF

Nr.crtDENUMIRETOTAL
1.Documente înregistrate la Biroul Arh. Sef2638
2.Certificate de urbanism emise şi eliberate758
3.Autorizaţii de construire emise şi eliberate270
4.Certificate de urbanism emise şi neridicate98
5.Autorizaţii de construire emise şi neridicate25
6.Certificate de urbanism incomplete179
7.Autorizaţii de urbanism incomplete121
8.Sesizari/petitii înregistrate276
9.Sesizari/petitii solutionate272
10.Sesizari/petitii în curs de solutionare4
11.Cereri prelungire certificate de urbanism/autorizaţii de construire143
12.Prelungiri certificate de urbanism/autorizaţii de construire solutionate (emise şi ridicate)90
13.Prelungiri certificate de urbanism/autorizaţii de construire emise şi neridicate24
14.Prelungiri certificate de urbanism/autorizaţii de construire incomplete29
15.Cereri duplicate certificate urbanism/autorizaţii de construire17
16.Cereri duplicate solutionate10
17.Cereri duplicate în curs de solutionare7
18.Cereri aprobare PUZ, PUD39
19.Cereri PUZ, PUD aprobate în sedinta de consiliu14
20.Cereri avize de oportunitate55
SERVICIULUI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
 1. Verificarea respectarii autorizaţiilor de construire precum şi întocmirea proceselor verbale la terminarea lucrărilor:
  • receptii – 312
  • suma încasata în urma receptionarii - 2 140 184,99 lei din care:
   1. regularizare - 1 877 987,46 lei
   2. majorari - 21 922,11 lei
   3. prelungire A.C. - 240 273,42 lei
 2. Amenzi:
  • Total amenzi : 29
  • Amenzi încasate: 5
  • Amenzi neîncasate: 24
  • Trimise pentru executare silita la serviciul urmăriri taxe şi impozite -24
  • Valoare totala amenzi: 165 000 lei
  • Suma Incasata: 8 000 lei
 3. Situatie reclamatii:
  • Primite: 90
  • Solutionate : 75
  • In curs de solutionare: - Ø
  • Clasate ca fiind nefondate conform Legi 233/2002, OG 27/2002 art. 10, al. 2: 6
  • Redirecţionate către alte servicii: 9
 4. Anunturi pentru începerea lucrărilor: 82
 5. Controale efectuate pe santier, strazi şi agenţi economici pentru care s-au transmis:
  • Invitatii şi somatii: 411
  • Note de constatare întocmite inclusiv şi pentru sesizarile care au fost solutionate : 358

In cursul anului 2009 serviciul Disciplina în constructii a participat şi colaborat cu alte servicii în controale dispuse de conducere

 • pe linia serviciului fond funciar şi cadastru 21 controale
 • investiti 150 controale (conform Dispoziţiei nr.229/27.02.2009)
 • compartimentul ag economic 46 controale
 • I.S.C. Ilfov 23 controale
 • Serviciul utilitati publice 9 controale
 • Serviciul taxe şi impozite 11 adrese
 • Serviciul juridic şi contencios administrativ 8 adrese
 • Serviciul Public Poliţia Comunitara 65 controale
 • Întocmirea rapoartelor trimestriale şi anuale precum şi transmiterea lor către Direcţia de Statistica privind imobilele receptionate de pe raza unitatii administrativ teritoriale.
SITUAŢIA RECLAMAŢIILOR PRIMITE ÎN CURSUL ANULUI 2009
 • Primite: 90
 • Solutionate : 75
 • In curs de solutionare: - 0
 • Clasate ca fiind nefondate: 6
 • Redirecţionate către alte servicii: 9

SERVICIU PUBLIC DE CADASTRU ŞI CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

În cursul anului 2009, Serviciul Public Comunitar de Cadastru şi Consultanţă Agricolă al oraşului Voluntari a avut activitatea direcţionată pe următoarele linii generale:

 • A- Activitatea de Cadastru general;
 • B- Activitatea de întocmire a documentaţiilor de Ordinul Prefectului;
 • C- Asistenţa tehnică acordată Direcţiei Investiţii, Direcţii Patrimoniu, Compartimentului Juridic, Compartimentului Arhitectului Şef, etc;
 • D- Lucrul cu publicul;
A- Activitatea de Cadastru general a avut în vedere întocmirea suportului tehnic pentru realizarea obiectivelor de importanţă deosebită ale oraşului Voluntari;
 • Reluarea lucrărilor pentru realizarea infrastructurii oraşului Voluntari – traseul viitorului bulevard Octavian Goga;
 • asistenţa tehnică acordată Distrigaz, Electrica SA, etc.
 • Diverse verificari punctuale venite de la Dl. Primar, Dl. Viceprimar, CLV, Direcţii din cadrul Institutiei Primarului.
B- Activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru Ordinul Prefectului. Această acţiune înseamnă efectuarea măsurătorilor în gospodăriile cetăţenilor, redactarea schiţei în Autocad şi întocmirea dosarului care se înaintează Comisiei de avizare, în vederea înaintarii către Prefectura jud. Ilfov.

În anul 2009, compartimentul nostru a lucrat cu trei specialişti la întocmirea documentaţiilor.

S-a întocmit un număr de 400 documentaţii.

C- Asistenţa tehnică acordate altor Direcţii din cadrul Institutiei Primarului oraşului Voluntari.

Asistenţa tehnică acordată Direcţiei Investiţii s-a materializat în următoarele activităţi :

 • Asigurarea suportului tehnic pentru amenajarea stradală
 • Realizarea studiului privind amenajarea unui sistem de deversare a apelor pluviale în caz de forţă majoră;
 • Trasarea străzii Zambilelor;
 • Trasarea străzii Cumpenei;
 • Asistenţa tehnică acordată Distrigaz, pentru crearea reţelelor edilitare în Pipera.
 • Asistenţa tehnică acordată Electrica, pentru crearea reţelelor edilitare în Pipera.
Asistenţa tehnică acordată Direcţiei Patrimoniu

S-a concretizat în trasarea la teren a loturilor cu care au fost puşi în posesie cei îndreptăţiţi, posesori ai titlurilor de proprietate, conform Legii 247/2005.

Asistenţa tehnică acordată Compartimentului Arhitectului Şef.
 • Activitatea a constat în analiza cererilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de Construcţie şi comunicarea informaţiilor necesare redactării acestora cât şi avizarea cu referat de specialitate.
Asistenţa tehnică acordată Compartimentului Juridic
 • Această activitate a constat în furnizarea de informaţii tehnice pentru note scrise cât şi formularea de obiecţiuni la Expertizele tehnice de specialitate, acolo unde a fost cazul, pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Primăria oraşului Voluntari este parte.

În anul 2009, Serviciul de cadastru a contribuit la soluţionarea a cca. 15 dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti

Participarea în permanenţă în cadrul audienţelor ţinute de Domnul Primar şi Domnul Viceprimar.

Soluţionarea corespondenţei pe probleme de cadastru, litigii, diferite solicitări.

BIROUL CABINET PRIMAR

Pe parcursul anului 2009 Biroul Cabinet Primar a acţionat în domeniile protocol-relaţii externe, relaţii mass-media şi promovarea imaginii proprii a primăriei oraşului Voluntari. Biroul Cabinet Primar a asigurat promovarea imaginii Primăriei oraşului Voluntari, activităţi de protocol cu ocazia manifestărilor culturale, jubiliare organizate de această instituţie.

În vederea respectării aplicării principiului transparenţei în relaţia cu mass-media s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • S-a prezentat raportul de activitate al Instituţiei Primarului şi a direcţiilor din subordine;
 • S-a contactat şi s-a asigurat prezenţa mass-media la acţiunile importante ale Primăriei;
 • S-au difuzat comunicate de presă despre activitatea şi programele instituţiei;
 • S-a adus la cunoştinţa conducerii Primăriei Voluntari şi celorlalţi factori implicaţi sesizările şi reclamaţiile apărute în presă privind activitatea sau acţiuni ale instituţiei;
 • S-au întocmit materialele care sunt incluse în revista presei, întocmită zilnic pe baza publicaţiilor mass-media;
 • S-a participat pe teren la activităţile desfăşurate de Primăria oraşului Voluntari, acolo unde şi presa îşi manifestă interesul, urmărindu-se prin aceasta prezentarea cât mai corectă a acţiunii şi motivelor care au generat evenimentul;
 • S-a asigurat prezenţa conducerii Primăriei Voluntari la instituţiile de presă pentru acordarea unor interviuri legate de activitatea desfăşurată;
 • S-au efectuat deplasări, în funcţie de situaţii, la instituţii de presă pentru explicarea cât mai clară a situaţiei, atunci când s-au cerut amănunte suplimentare care nu pot fi date prin intermediul telefonului sau fax-ului;
 • S-a participat şi au fost mediatizate acţiunile organizate de Primăria Voluntari;
 • S-a reactualizat site-ul instituţiei cu materiale şi fotografii;
 • Au fost pregătite materiale şi documentaţii folosite în emisiuni de radio şi TV, la care a participat primarul oraşului Voluntari, domnul Florentin Costel Pandele;
 • S-a asigurart suportului audio - video - grafic pentru diverse acţiuni organizate de Primărie: suport tehnic (audio/video) pentru evenimentele organizate în sălile de conferinţă: prezentări Power Point, conferinte, şedinţe;
 • S-a realizat corespondenţa dintre conducerea Primăriei oraşului Voluntari şi alte Instituţii;

Ca şi evenimente importante ce au marcat anul 2009 în oraşul Voluntari şi care s-au desfăşurat prin implicarea Biroului Cabinet Primar în organizare şi mediatizare putem menţiona următoarele:

 • „Premierea elevilor din oraşul Voluntari cu calificative bune” – primarul oraşului Voluntari, Pandele Florentin Costel, a oferit cadouri tuturor copiilor din instituţiile de învăţământ voluntărene ce s-au remarcat prin rezultate deosebite (olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale, etc.).
 • „Ofensiva verde Continuă” - această campanie a fost organizată sub patronajul Ministerului Mediului şi al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de către Grupul de presă REPORTER împreună cu Primăria oraşului Voluntari. Această manifestare a fost organizată cu scopul de a reuşi conştientizare populaţiei asupra efectelor nocive ale deşeurilor menajere precum şi responsabilizarea faţă de depozitarea incorectă şi efectele devastatoare ca urmare a acestei depozitări, a Deşeurilor Electrice, Electronice şi Electrocasnice.
 • „Pelerinii din Voluntari la moaştele Sfintei cuvioase Parascheva” - ca în fiecare an, aproximativ două mii de credincioşi au plecat în pelerinaj la Iaşi, unde au avut ocazia să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.
 • „Voluntari sectorul 7 al Capitalei” – organizarea unui referendum, la nivel local, în vederea transformării oraşului Voluntari în sectorul 7 al Municipiului Bucureşti.
 • „Inaugurarea Pasajului Pipera Tunari” – un proiect ce a fost realizat printr-un parteneriat încheiat între Oraşul Voluntari, Sectorul 2 Bucureşti, Judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti. Lucrările s-au derulat în perioada august 2007-noiembrie 2009, iar prin această construcţie s-a dorit rezolvarea problemelor de circulaţie din zona de nord a Capitalei, eliminând staţionările la trecerea la nivel cu calea ferată Bucureşti- Constanţa şi contribuind la fluidizarea traficului pe Bd. Pipera(fosta şos. Pipera-Tunari), una din arterele importante de penetraţie în capitală.

Pentru o bună reprezentare a oraşului Voluntari şi implicit a primăriei atât pe plan intern, cât şi extern, s-au realizat diverse materiale de promovare: mape de prezentare, pliante şi diverse obiecte cu caracter de suvenir reprezentativ.

Pe parcursul anului 2009 oraşul Voluntari a avut onoarea de a fi gazda a două mari personalităţi ale Statelor Unite ale Americii: domnul Dan Shomon, cel care a fost Directorul Politic pentru Barack Obama în anul electoral 2010, consilier politic al senatorului Barack Obama, din 2003 până la sfârşitul lui 2005 şi domnul Chris Lauzen, senator american, de origine română. Luând în considerare activitatea îndelungată a senatorului Chris Lauzen prin care a susţinut cauza şi importanţa românilor, atât de aici din ţara lor, cât şi a celor care trăiesc în comunitatea din Aurora, cu prilejul vizitei în România, la propunerea primarului Florentin Costel Pandele, Consiliul Local al oraşului Voluntari i-a acordat acestuia titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI VOLUNTARI”.

O altă activitate la care Biroul Cabinet Primar participă este cea legată de audienţele săptămânale ale domnului primar. Aceasta presupune întocmirea listei de persoane înscrise, documentarea asupra problemelor expuse de către aceştia, încercarea soluţionării pe cât posibil a solicitărilor, în funcţie de complexitatea lor, astfel încât problemele care nu necesită prezenţa cetăţenilor la faţa locului să fie rezolvate de către personalul din cadrul primăriei, petenţii fiind anunţaţi telefonic, în scris sau prin intermediul poştei electronice în funcţie de modul în care a fost clasificată cererea lor. În ziua audienţelor se doreşte a fi analizate doar problemele care necesită discuţii şi lămuriri aprofundate.

Compartimentul Informatică statistică a efectuat în cursul anului 2009:

 • Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi securitatea sistemului informatic al primăriei
 • Administrarea reţelelor - utilizatori, parole de acces, întreţinere servere şi baze de date, salvare baze de date, devirusare
 • Urmărire contracte în derulare service calculatoare, reţele
 • Centralizarea soluţiilor de securitate firewall
 • Implementarea politicilor de control al traficului (monitorizări) şi alocare bandă
 • Administrarea serviciilor Internet, intranet, comunicaţii
 • Urmărire contracte în derulare – Internet, intranet

Restructurare şi redesign portal de informare, comunicare şi servicii www.primaria-voluntari.ro prin elemente de redesign, restructurare şi reorganizare a informaţiei existente, adăugarea de informaţie nouă,structurarea şi organizarea acesteia conform cerinţelor actuale ale cetăţenilor indiferent de nivelul acestora de acces la informaţia computerizată, implementarea de module noi şi de funcţii cu caracter special desemnate să asigure o funcţionalitate înaltă, crearea elementelor vizuale şi facilitarea accesului la acestea: galerie foto-video, hărţi interactive provenite din sisteme de BackOffice (GIS, Managementul documentelor), crearea de ustensile de administrare şi gestionare a informaţiei pentru menţinerea actualizată a întreg volumului de informaţie prezentat în portalul de informare şi comunicare.

Asistenţa tehnică acordată compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local.

 • Acordarea de servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru toate compartimentele din primărie privind aplicaţiile ce le exploatează, precum şi depanările curente ale acestor programe.
 • Analiza şi implementare aplicaţii specifice
 • Analiza necesităţilor privind implementarea de noi programe informatice/dezvoltarea celor existente şi de echipamente hardware
 • Depanări soft şi hard de nivel mediu, instalare şi configurare sisteme de calcul.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Evaluarea activităţilor desfăşurate în cursul anului 2009 de către angajaţii Direcţiei Asistenţă Socială - Voluntari este realizată pe baza cuantificării indicatorilor specifici: - numărul de dosare pentru fiecare atribuţie principală în parte şi respectiv numărul de anchete sociale efectuate.

Ajutoare sociale - Venitul minim garantat – Legea 416/2001CantitateUM
Nr. dosare primite în anul 200910buc.
Nr. dosare aflate în plată118Nr.mediu pers./lună
Suma platită pe 2009143581lei
Nr. ore efectuate în folosul comunităţii de pers apte muncă6.504ore/an
Nr persoane apte de muncă (beneficiare a venitului minim garantat)10Nr.mediu pers./lună
Nr de anchete sociale efectuate (beneficiare a venitului minim garantat)560
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei
Conf. O.U.G. 5/2003 – GAZE NATURALE

FURNIZOR: GDF SUEZ - BUCUREŞTI

 • Nr. dosare – pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 2009
 • Nr. dosare – pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2009

FURNIZOR: COVI CONSTRUCT 2000 SRL - VOLUNTARI

 • Nr. dosare – pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 2009
 • Nr. dosare – pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2009


6567


832


bucbuc


buc

- Suma acordată -

FURNIZOR: DISTRIGAZ – SUD SA - BUCUREŞTI

 • pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 2009
 • pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2009

FURNIZOR: COVI CONSTRUCT 2000 SRL - VOLUNTARI

 • pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 2009
 • pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2009


16808
15896


93572
79935


Lei
Lei


Lei
Lei
Conf. O.U.G. 5/2003 + Legea 416/2001 - LEMNE
Nr. dosare
100buc.
Suma acordată22504Lei
Conf. O.U.G. 5/2003 - LEMNE
Nr. dosare – pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 200829Buc.
Nr. dosare – pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 20081613Buc.
Suma acordată
pentru perioada 01 ianuarie – 31 martie 20092996Lei
pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 200958857Lei
Protecţia persoanelor încadrate în grad de handicap cu asistent personal – Legea 448/2006
Nr. asistenţi personali160pers.
Nr. pers. beneficiare de gratuităţi la transportul în comun305pers.
Alocaţii pentru copii nou-născuţi – Legea 416/2001
Nr. dosare432buc.
Alocaţii de stat pentru copii – Legea 61/1993
Nr. dosare560buc.
Indemnizaţii pentru creşterea copilului – OUG 148/2005
Nr. dosare privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la 2 ani/ 7 ani copii cu handicap şi a stimulentelor363buc.
Alocaţii complementare şi pentru susţinerea familiilor monoparentale – OUG 105/2003
Nr dosare alocaţii complementare137buc.
Nr. dosare alocaţii monoparentale105buc.
Lapte praf
Nr. familii beneficiare de lapte praf pentru copii125familii
Protectia şi promovarea drepturilor copilului – Legea 272/2004
Nr. anchete necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului (DGASPC)87a.s.
Nr. anchete necesare la Şcolile Speciale-a.s.
Nr. anchete sociale pt burse şcolare sociale-a.s.
Fişa măsurii de urgenţă pt persoane fara adapost tratament200
anchete sociale674
Servicii neglijare, abuz servicii furnizate4
Tratamente3
anchete sociale50
Serviciul de consiliere familii care adopta copii, servici furnizate12
Anchete sociale
Nr. anchete sociale efectuate la cererea instanţelor judecătoreşti50a.s.
Nr. anchete sociale efectuate la cererea Poliţiei/Parchetului privind minorii/persoanele adulte cercetate pentru săvârşirea de fapte penale14a.s.
Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor bolnave pentru prezentarea la comisia de expertiză medicală500a.s.
Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor bolnave/asistenţilor personali210a.s.
Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor pentru acordarea ajutorelor financiare şi ajutoarelor de urgenţă5000a.s.
Nr. anchete sociale efectuate la cererea persoanelor fizice/juridice pentru diverse fapte90a.s.
Total anchete sociale pe anul 20098000
Adeverinte
Nr. adeverinţe eliberate250buc.
Trusou nou-născuţi - Legea 482/2006
Nr. dosare497buc
Suma plătită74550Lei

In 2009 prin intermediul salariatilor D.A.S au fost distribuite către persoanele eligibile zahăr şi făină provenite din stocurile de intervenţie comunitare.

Avand în vedere ca în Instituţia noastra nu au fost prevazuti bani pentru efectuarea instruiri personalului, Direcţia pentru Asistenţă Sociala a depus în anul 2009 o cerere de finanţare din fonduri europene, aflata în prezent în stadiul de evaluare, pentru pregătirea profesională a personalului din cadrul instituţiei şi a centrelor din subordine în domenii cheie.

Obiectiv general: Întărirea capacităţii administrative a Direcţiei pentru Asistenţă Sociala – Primaria Voluntari pentru a asigura o mai buna implementare a programelor şi proiectelor pe termen mediu şi lung.

Scop: Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei pentru Asistenţă Sociala – Primaria Voluntari în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local.

Rezultatele proiectului includ:

 • sesiuni de instruire organizate şi defăşurate, în domenii ca achiziţiile publice, limbi străine, dezvoltare de proiecte, contabilitate, licitarea şi managementul proiectelor, etc;
 • achiziţii de echipamente IT şi echipamente periferice de calcul (laptop-uri, multifuncţionala, flipchart);
 • publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare);
 • 2 seminarii informative pe tema dezvoltarii durabile şi egalitatii de sanse cu un număr de 30 de participanti;

In domeniul protecţiei persoanelor în vârstă, unul din proiectele de anvergură, ale instituţiei noastre, îşi propune modernizarea şi utilarea centrului de servicii comunitare / camin de batrani multifuncţional, care să ofere servicii complexe de îngrijire şi suport emoţional pentru persoanele vârstnice.

In acest sens în cursul anului 2009 a fost demarat proiectul vizand modernizarea azilului prin accesarea fondurilor europene, proiect aflat la acest moment în faza de finalizare.

Necesitatea de la care porneste initiativa prezentului proiect este nu aceea a modernizarii şi utilarea centrului de servicii comunitare, care, asa cum s-a aratat mai sus, ci incapacitatea Direcţiei de Asistenţă Sociala Voluntari de a face fata, doar în baza infrastructurii existente, numărului mare de solicitari de ajutor, sub diferite forme, ce vin din partea populaţiei.

Tendinta de imbatranire a populaţiei, coroborata cu gradul de saracie ridicat ce caracterizeaza populaţie varstnica din oraşul Voluntari sunt doua dintre principalele aspecte ce explica cererea mare de servicii de asistenţă sociala specializata cu care se confrunta Direcţia de Asistenţă Sociala şi, în acelaşi timp, doua considerente majore care fundamenteaza initiativa de a realiza un centru social performant, care sa înglobeze :

 • spatii de cazare dotate modern şi funcţional, care sa asigure accesul la toate facilitatile ce tin de utilitatile şi confortul persoanelor cazate în centru ;
 • cabinete medicale echipate cu aparatura moderna, care sa garanteze o monitorizare optima a sanatatii persoanelor din centrul social, o îngrijire avizata, sub observatia medicilor ce vor fi angajaţi în centru.
 • Spatii de recreere (de tipul spatiilor de odihna temporara, salilor de lectura, salilor audio-video, spatiilor destinate recuperarii fizice a persoanelor cu probleme), care pe lângă oportunitatea petrecerii într-un mod placut a timpului liber, ofera şi avantajul socializarii în conditii optime.
 • Cabinete de consiliere psihologica, care sa asigure (prin activitatea consilierului psihologic ce va fi angajat), atunci cand este cazul, asistenţă specializata în depasirea oricaror probleme specifice, în special, populaţiei varstnice. Spatii pentru alimentatia persoanelor cazate (bucatarie, sali de mese) dotate modern, cu echipamente performante (frigidere, aragazuri, lazi frigorifice, mese calde, la care se adauga vesela şi alte dotari de bucatarie – pe care le-am descris, în cadrul prezentului proiect, la capitolul 2.3.3, subcapitolul Necesitatea înlocuirii / cumpararii de noi echipamente precum şi spatii pentru depozitarea în conditii sigure a alimentelor, fie ele preparate, semi-preparate sau la stadiu de materie prima.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.81/02.07.2009, Direcţia de Asistenţă Sociala – Voluntari (D.A.S.) este serviciul public de asistenţă sociala, organizat la nivel local, cu personalitate juridica.

Prin “Referatul de specialitate privind modificarea structurii organizatorice pentru D.A.S” înregistrat sub. nr. 1249/16.225/06.10.2009, Centrul de Ingrijiri Comunitare şi cresa „Prichindel” au fost preluate de D.A.S.

Toate aceste modificări structurale, începute în cursului anului 2009, precum şi cererea mare de servicii de asistenţă sociala specializata cu care se confrunta Direcţia de Asistenţă Sociala au necesitat conceperea unei noi organigrame prevazuta cu următoarele funcţii :

Functii publice din care :38
Functii publice de conducere3
Functii publice de executie35
Functii contractuale din care :80
Functii contractuale de conducere3
Functii contractuale de executie77
Nr. total funcţii118

De asemenea reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Sociala începuta în 2009 a necesitat întocmirea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Regulament de Ordine Interioara.

DIRECŢIA DE EDUCAŢIE CULTURALĂ, SPORT ŞI ÎNGRIJIRI COMUNITARE

Este necesar ca Obiectivele, strategiile şi resursele Direcţiei Educaţie Cultural-Sportivă şi Îngrijiri Comunitare să fie fundamentate pe provocare contemporană, integrare europeană, profesionalism şi responsabilitate civică.

Dintre principalele realizări ale direcţiei, amintim:

 • Monitorizarea şi analizarea situaţiei peroanelor cu nevoi comunitare din oraşul Voluntari
 • Prevenirea abandonului copiilor.
 • Îngrijirea şi educarea a 100 de copii cu vârsta cuprinsă între 1,5 - 3 ani în cadrul Creşei Prichindel.
 • Turism, cercuri cultural- educaţional, spectacole şi alte acţiuni culturale, programe de voluntariat.

Scopul acestor programe este ca întreaga comunitate să participe şi să se implice activ în viaţa oraşului Voluntari. Dorim crearea unei relaţii eficiente între cetăţenii oraşului Voluntari şi autorităţile locale.

În anul 2009 Direcţia Educaţie Cultural Sportivă şi Îngrijiri Comunitare a dezvoltat o serie de programe ce au fost împărţite în trei mari categorii: programe culturale - comunitare, programe educaţionale şi turism cultural-educaţional în cadrul programului “Turism Monahal”. S-a continuat şi în anul acesta derularea de proiecte începute în anii trecuţi, şi anume proiectul “ De Ziua Ta” (împărţirea de felicitări fiecărui cetăţean al oraşului Voluntari), “Familia – nucleu de bază al societăţii”, etc.

În demersul pe care noi l-am întreprins am colaborat şi cu alte institutii importante ale localităţii şi judeţului, între care s-au numărat şcolile, grădiniţele, dispensarele, Poşta, Ministerul Tineretului şi Sportului, Cluburi de dans sportiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, Fundaţia Aras, Muzeul Satului, Federaţia Română de Box, precum şi cu alte servicii subordonate Primăriei.

Serviciul de Îngrijiri Comunitare la Domiciliu, a organizat numeroase testari gratuite de măsurare a nivelului glicemiei şi a tensiunii arteriale, în urma cărora au fost depistate de timpuriu persoane predispuse la diabet sau cu un nivel foarte ridicat al glicemiei. De asemenea, în urma măsurării tensiunii arteriale au fost depistaţi pacienţi cu valori foarte mari peste limita normală adecvată vârstei. O altă acţiune de o mare importanţă a fost testarea gratuită a densităţii osoase, ocazie cu care au fost depistate persoane a căror densitate osoasă se află sub nivelul normal. Aceste persoane au fost îndrumate de cadrele medicale ale Serviciului de Îngrijiri Comunitare, către instituţiile specializate în scopul investigaţiilor amănunţite şi stabilirea tratamentelor. Serviciul de Îngrijiri Comunitare a asigurat asistenţa medicală necesară în cadrul anumitor manifestări culturale şi sportive.

Serviciul de Îngrijiri Comunitare are în îngrijire permanentă un număr de peste 250 de persoane care beneficiază în mod gratuit de îngrijire la domiciliu şi servicii medicale gratuite.

Cazurile sociale descoperite de personalul care deserveşte Serviciul de Îngrijiri Comunitare, au beneficiat de ajutoare materiale în măsura posibilităţilor D.E.C.S.I.C.

Casa de Cultură, are ca obiect de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural - artistice, distractive, turistice interne şi internaţionale, de agrement, precum şi alte servicii pentru locuitorii oraşului Voluntari, în afara oricăror forme de activităţi politice. În anul 2009, activitatea casei de cultură a luat amploare prin înfiinţarea unor noi cluburi cu activitate permanent, după cum urmează: clubul de balet, care în acest an a împlinit un an de activitate şi numără aproximativ 50 de copii; clubul de teatru prin care s-a organizat prima ediţie a Festivalului de teatru a oraşului Voluntari; clubul de engleză şi modeling, unde copiii sunt iniţiaţi în aceste două discipline; clubul de iconografie şi pictură pe sticlă, care şi-a încheiat activitatea pe anul 2009 printr-o tabără de creaţie ce a avut loc la Mânăstirea Cozia; etc.

Clubul Sportiv Orăşănesc Voluntari 2005, unde îşi desfăşoară activitatea sportivă un număr de 553 de sportivi pe diferite ramuri sportive cum ar fi: fotbal, volei, handbal, karate, lupte, box, hochei pe iarbă, şah, tenis de masă. Participările sportivilor noştri la competiţiile sportive din anul 2009 nu au rămas fără rezultate, ba din contră am obţinut locuri fruntaşe, dintre care amintim: Niculescu Marius a obţinut Locul I – box - Cupa Oraşului Turceni şi Alina Pavel care a fost selecţionată la Lotul Naţional; volei - Festivalul Naţional de MiniVolei, Botoşani-Locul I, MiniVolei şi Speranţe, Cupa CSS 5- Locul II, Echipa de Minivolei-Campionatul Municipal-Locul III; tenis de masă - Locul I – Vaduva George – Campionatul National de Tenis de Masa; karate - Locul I –Henegariu Razvan – Campionatul Mondial de Karate S.K.D.U.N Eger, Ungaria şi mulţi alţii dar cel mai important este faptul ca secţia de karate a clubului condusă de domnii Adrian Moldovan şi Popa Andrei a câştigat în anul 2009, un număr de: 21 medalii de aur, 32 medalii de argint, 42 medalii de bronz. Merite deosebite au obţinut şi celelalte discipline sportive după cum apare în raportul de activitate întocmit de către aceştia.

Creşa Prichindel - cu un număr de 109 copii, cu vârste cuprinse între 1,5 – 4 ani, organizaţi pe 4 grupe de vârstă. Organizarea activităţii în Creşa Prichindel are în vedere asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, alimentaţia colectivă adaptată vârstei, crearea climatului social şi educaţional necesare creşterii, dezvoltării fizice şi intelectuale armonioase şi educării copiilor aflaţi la primii paşi în viaţă.

Activitatea copiilor, găzduiţi pe parcursul zilei, constă în învăţarea primelor deprinderi (îmbrăcat/dezbrăcat, spălat pe mâini, folosirea batistei, ş.a.m.d.) învăţarea jocurilor, vizionarea şi audiţia de materiale educative corespunzătoare vârstelor şi se desfăşoară în camerele de zi, sub supravegherea personalului calificat (infirmiere).

Pe lângă evenimentele menţionate, Direcţia Educaţie Cultural-Sportivă şi Îngrijiri Comunitare a mai desfăşurat şi alte acţiuni care nu sunt trecute în planificarea pe 2009. Printre acestea, enumerăm:

 • Reînoirea convenţiilor de parteneriat cu toate instituţiile de învăţământ din oraşul Voluntari;
 • Pe parcursul întregii vacanţe de vară, la Casa de Cultură s-a organizat Ludoteca, unde au participat 120 de copii. Aici, copiii s-au putut juca diverse jocuri ale copilăriei, iar cei mai mari au dat teste de cultură general. Această acţiune s-a încheiat cu un picnic cu toţii copiii participanţi la padurea din Petrechioaia, unde au avut ca invitaţi o trupă de break dance şi trupa de teatru a Casei de Cultură;
 • Periodic în anul 2009 s-au realizat activităţi de ecologizare a pădurilor şi parcurilor din oraşul Voluntari, împreună cu cetăţenii şi copiii din şcoli;
 • Am organizat la sala de sport Andreea Isărescu o demonstraţie de dans, karate şi gimnastică ritmică „Depăşeşte-ţi limitele”. Prin această activitate am încercat să ajutăm reintegrarea persoanelor cu handicap în societate şi faptul că se poate face sport indiferent de starea de sănătate a fiecăruia;
 • Tot la Sala de Sport a avut loc deschiderea ediţiei a VI a, a Jocurilor Naţionale ale Persoanelor cu Handicap şi s-a realizat prima etapă cea de tenis de masă. Toată acţiunea a fost realiazată de către Serviciul Managementul Proiectelor în colaborare cu Federaţia Română de Sport pentru Persoanele cu Handicap;
 • organizarea hramului Catedralei Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim şi a hramului bisercii Sf. Andrei ;
 • organizarea unui concurs naţional de dans intitulat CUPA DE DANS VOLUNTARI, în luna noiembrie, la sala de sport Andreea Isărescu, unde au participat peste 350 de perechi din toată ţara;
 • în luna decembrie s-au dezvoltat foarte multe proiecte, printre care oferirea de cadouri tuturor copiilor (3500 de copii) din grădiniţele şi şcolile din Voluntari cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă;
 • împodobirea parcurilor cu ocazia Crăciunului, iar momentul aprinderii beculeţelor din parcurile voluntărene a culminat cu un minunat foc de artificii şi cu un program artistic realizat de copiii de la Clubul de Balet al Casei de Cultură;
 • s-au organizat excursii la fiecare sfârşit de săptămână dar şi în cursul saptămânii, iar pe 14 octombrie de Sf Parascheva, care este şi ocrotitoarea oraşului Voluntari s-a mers la Iaşi cu un număr de peste 2000 de pelerini, iar de Sfântul Andrei, ocrotitorul României, s-au organizat excursii la Dervent, la Peştera Sfântului Andrei.

Prin implementarea acestor programe s-a urmărit aflarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii oraşului Voluntari şi rezolvarea acestora, precum şi preîntâmpinarea unor viitoare situaţii conflictuale. Aceste programe se adresează tuturor categoriilor sociale, încercând să acopere un spectru cât mai larg de nevoi ale oamenilor. S-a dorit punerea bazelor unei identităţi comunitare. Altfel spus, să se dezvolte un model de cultură şi educaţie civică susţinut de respectul faţă de specificitatea ca participant la unitatea întregului, precum şi replierea identitară conştientă în jurul elementelor tradiţionale, condusă spre valori autentice.

Unul din obiectivele cele mai importante pe care noi le-am urmărit prin implementarea acestor programe este atenuarea inegalităţilor sociale care există în prezent, privind accesul la cultură şi informarea despre valorile tradiţionale autentice.

SERVICIUL DE POLIŢIE COMUNITARĂ

Efectiv control:
 • la data de 01.01.2009 – 146 angajaţi
 • la data de 10.12.2009 – 133 angajaţi

Mentionam ca, pana la data de 30.07.2009, funcţia de Director Executiv al Serviciului Public Poliţia Comunitara a fost îndeplinita de către domnul Stefan Vasii. In urma demisiei acestuia, in perioada 31.07.2009 – 14.12.2009, interimatul pentru aceasta funcţie a fost asigurat de către domnul Constantin Radulescu. Incepand cu data de 15.12.2009, domnul Daniel Răşică îndeplineste funcţia de Director Executiv al Serviciului Public Poliţia Comunitara.

S-au inregistrat
 • 19 demisii (Marinescu Dana, Lahman Alexandru, Simion Constantin, Tudor Ionut Catalin, Tudor Dumitru Adrian, Dragostin Gheorghita, Gugu George, Alexandru Dumitra, Constantin Ana Maria, Ene Silvia, Gugu George, Vasii Stefan, Ilie Dan Andrei, Iordache Stefan, Pascali Mihai, Popa Vasile, Sotir Claudiu, Gavrila Rozica, Nita Florin)
 • 3 cereri de transfer la Poliţia Comunitara Bucuresti – Sector 3 (Ivascu Nicolae, Neacsu Dumitru, Panturoiu Bogdan)
 • 2 cereri de pensionare (Angeru Marin, Ghita Ionel)
 • o cerere de transfer de la Poliţia Comunitara Bucuresti-sector 4 către S.P.P.C. (începând cu data de 01.08.2009) – Scarlatescu Alexandru
 • 6 cereri de transfer către S.P.P.C.
  • începând cu data de 01.11.2009) - Scarlat Victoria, Dumitru Liviu (de la Serviciul Administrare Domeniu Public şi Privat)
  • începând cu data de 11.12.2009 – Costea Elena, Sandu Stefan Masias (Direcţia Control – Serviciul Inspectie Domeniu Public, Salubritate, Transport, Mediu); Ion Iuliana (Direcţia Patrimoniu – Compartimentul Concesionari şi Administare Spatii); Soare Gheorghe (Direcţia Economica – Compartimentul Financiar Contabil)
 • o detasare la S.P.P.C. (începând cu data de 28.05.2009) – Moise Florica (de la Compartimentul Registratura, Arhiva şi Evidenta Electorala)
Sanctiuni aplicate agenţilor:
 • luna mai 2009 – s-au aplicat următoarele sancţiuni:
  • o mustrare scrisă (ag. Niculae Bogdan)
  • 9 avertismente scrise (Badanoiu George, Cencu Simion, Constantin Ana Maria, Constantin Catalina, Dan Lucia, Dudau George, Oprea Cristian, Popa Sorin, Zorzolan Adrian).
 • luna august 2009 – un avertisment scris – Tufa Mihaela (motiv: efectuarea schimbului de tura mai devreme decat ora prevazuta)
 • luna septembrie 2009 – reducerea salariului de baza cu 10% pentru o perioada de trei luni Cencu Simion (motiv: parasirea traseului de patrulare)
 • luna octombrie 2009 reducerea salariului de baza cu 10% pentru o perioada de doua luni (Neidoni Adrian, Mandresi Alin, Matei Eugen)Motiv: refuzul de a efectua serviciul
 • luna noiembrie 2009
  • 2 mustrari scrise:
   • Vlasceanu Florentina motiv: parasirea traseului de patrulare;
   • Piloiu Maria motiv: primirea altor agenţi la postul fix unde-şi executa serviciul
  • 2 avertismente scrise:
   • Teja Ioan motiv: parasirea traseului de patrulare
   • Cociu Nicoleta motiv: lipsa nemotivata de la serviciu
 • Posturi fixe existente
  • Scoli (Scoala nr. 1 3 agenţi; Scoala nr. 2 2 agenţi; Scoala nr. 3 2 agenţi; Grupul Scolar "Nicolae Balcescu"-1 agent)
  • B-dul Dunarii, nr. 71 4 agenţi
  • str. Mihail Sadoveanu 4 agenţi
  • str. Drumul Potcoavei 2 agenţi (din cadrul grupelor)
  • Complex de locuinte "Domus" 4 agenţi (din cadrul grupelor)
  • Centrul social "Don Orione" 4 agenţi (din cadrul grupelor)
 • Sesizari primite de la cetateni: 898, dintre care solutionate 892
 • Sesizari primite prin numărul de urgenţă 112: 252
 • S-au eliberat 2481 autorizaţii de circulatie în valoare de 639430,5 lei
 • Sanctiuni contravenţionale:

In cursul anului 2009, politistii comunitari au întocmit un număr de 1091 procese verbale reprezentand sancţiuni contravenţionale în urma nerespectarii dispoziţiilor legale în vigoare. Valoarea totala a sancţiunilor este de 513650 lei. Principalele sancţiuni au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor referitoare la tulburarea linistii şi ordinii publice, depozitarea de resturi menajere în alte locuri decat cele special amenajate, comert stradal pe alte amplasamente decat cele autorizate de Consiliul Local al oraşului Voluntari şi circulatia cu atelaje hipo prin locuri neautorizate. Sanctiunile contravenţionale s-au aplicat astfel:

 • H.C.L. 2|2003 - privind sancţiunile pentru încalcarea normelor de curatenie referitoare la domeniul public - 248 amenzi – 74150 lei
 • H.C.L. 56|2004 – privind conducerea autovehiculelor de tonaj mare pe teritoriul administrativ al oraşului Voluntari fara a poseda autorizaţie de circulatie emisa de Primaria oraşului Voluntari - 168 amenzi – 256800 lei
 • Legea 61|1991 (r) – privind sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a linistii şi ordinii publice - 485 amenzi - 120850 lei
 • Legea 12|1990 – privind protejarea populaţiei impotriva unor fapte de comert ilicite - 16 amenzi – 10000 lei
 • H.C.L. 86|2008 - privind interzicerea accesului şi circulatiei vehiculelor cu tracţiune animala pe drumurile publice din oraşul Voluntari - 74 amenzi – 24050 lei
 • H.C.L. 28|2004 - privind sancţiunile pentru încalcarea normelor de curatenie referitoare la domeniul public - 100 amenzi - 27800 lei

Agentii comunitari au actionat pentru asigurarea şi mentinerea ordinii publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea contravenţiilor cu privire le încalcarea normelor de convietuire sociala stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local, precum şi aplicarea de sancţiuni, prin intermediul patrulelor mobile.

Serviciul de patrulare s-a desfăşurat atat pedestru cat şi cu cele zece autoturisme aflate în dotare, după un itinerariu stabilit, ce asigura acoperirea întregii suprafete administrative a oraşului Voluntari. La nivelul oraşului, patruleaza într-un interval de 24 de ore echipe formate din cate doi agenţi comunitari.

Echipajele mobile auto executa patrule şi stationari în scopul prevenirii şi combaterii elementelor infracţionale în zone cu risc ridicat ale oraşului.

De asemenea, echipajul Serviciului Interventii asigura legatura între patrulele pedestre, cele mobile şi agenţii de paza de la obiective. Agentii din componenta sa sunt antrenati special, dotati cu armament, mijloace de imobilizare şi transport.

S-au desfăşurat acţiuni pe linia depistarii şi sancţionarii persoanelor care tulbura liniştea şi ordinea publică, în special a tinerilor care conduc mopede şi ATV-uri, după orele 22,00, producand disconfort locuitorilor oraşului. De asemenea, prin interventia prompta a politistilor comunitari au fost stopate ”întrecerile” autoturismelor de lux ce se desfăşurau în principal pe strazile Popasului şi Pompiliu Stefu precum şi pe bulevardele Dunarii şi Nicolae Balcescu.

Supravegherea mentinerii integritatii domeniului public - In cursul anului 2009 au fost imnanate 318 somatii cu termen persoanelor care au depozitat materiale de constructie şi celor care au parcat autovehicule pe domeniul public. Pana în prezent, cei mai mulţi cetateni care primisera astfel de somatii, le-au dat curs, ridicand materialele de constructie de pe domeniul public. Agentii comunitari urmăresc aducerea lor la îndeplinire, în cazul neconformarii urmand ca persoanele în cauza sa fie sancţionate contravenţional conform H.C.L. 2|2003.

In cursul lunii decembrie 2009, în conditiile în care au cazut cantitati însemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, administratorilor societatilor comerciale de pe raza oraşului li s-au adus la cunostinta obligatiile ce le revin pentru îndepartarea zapezii şi ghetii de pe trotuarele din fata sediilor acestora, dandu-li-se înstiintari cu termen în acest sens. De asemenea, au fost înstiintati şi cetatenii oraşului sa înlature zapada existenta pe spatiul din fata imobilelor, aducandu-li-se la cunostinta prevederile H.C.L. 28|2004.

S-au organizat acţiuni de preîntampinare a depozitarii resturilor menajere în alte locuri decat cele special amenajate, exemple în acest sens fiind următoarele zone: cimitirul Sfanta Parascheva, Campul Pipera, str. Erou Mircea Marinescu, Padurea Boldu-Cretuleasca.

Agenti ai Politiei Comunitare au fluidizat traficul rutier şi au asigurat buna desfăşurare a activitatilor de modernizare a domeniului public efectuate de diverse societati care au încheiat contracte de prestari servicii cu Primaria oraşului Voluntari (Exemplu: lucrările de asfaltare efectuate de către Societatea Romstrade)

S-a colaborat cu serviciile descentralizate din cadrul primariei (ECOVOL, SPAAC, ELECTROVOL), Serviciul Public Poliţia Comunitara transmitand deficientele constatate pe teren de către agenţii comunitari în scopul remedierii acestora în timp cat mai scurt.

Astfel, în data de 05.03.2009, între orele 08,45 – 13,30, un echipaj al Serviciului Public Poliţia Comunitara a însotit şi a asigurat protectia angajaţilor Ecovol care s-au deplasat pe B-dul Dunarii şi pe str. adiacente pentru încheierea de contracte de salubritate cu cetatenii din zonele mai sus mentionate. Agentii comunitari au actionat pentru a preîntampina un eventual conflict între angajaţii Ecovol şi cetatenii care sunt extrem de nemultumiti de marirea taxelor percepute de societatea de salubritate.

Totuşi, în jurul orelor 11,30, pe str. Tarnava, a avut loc un incident în sensul ca numitul Manole Marin, domiciliat la imobilul cu nr. 72, a proferat injurii şi amenintari la adresa agenţilor comunitari aflati în exercitarea atributiunilor de serviciu. In consecinta, acesta a fost sancţionat contravenţional conform Legii 61|1991(r) cu amenda în valoare de 900 lei.

In scolile de pe raza oraşului Voluntari, Serviciul Public Poliţia Comunitara a desfăşurat un program pentru combaterea violentei în scoli şi de stopare a consumului de droguri, alcool şi tutun în randul elevilor. De asemenea, atat elevii care au avut probleme disciplinare cat şi cei care au lipsit în mod frecvent de la cursuri au fost monitorizati, fiind contactate şi familiile lor în scopul gasirii de solutii pentru remedierea problemelor acestor elevi.

S-au înfiinţat cabine de informare ale Serviciului Public Poliţia Comunitara în zonele Negro Pontes, Mihail Sadoveanu şi Tudor Vladimirescu. Aceste puncte de informare au următorul scop:

 • asigurarea linistii şi ordinii publice în respectivele zone;
 • aplanarea unor stari conflictuale între vecini;
 • prevenirea consumului bauturilor alcoolice în locuri publice;
 • informarea cetatenilor cu privire la activitatile desfăşurate de către Primarie şi Serviciul Public Poliţia Comunitara.

In cazul surprinderii de accidente rutiere cu pagube materiale sau victime, agenţii comunitari au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier pana la sosirea echipajului de la Poliţia Rutiera, precum şi de anuntare a Serviciului Ambulanta.

Exemple:

 • In data de 02.09.2009, în jurul orelor 10,15, pe str. Popasului a avut loc un accident rutier, numita Pricop Maria, fiind accidentata de un moped condus de către numitul Matei Leonardo Florin. La fata locului a fost prezent şi un echipaj al S.P.P.C. care a asigurat fluidizarea traficului rutier în zona pana la sosirea a trei echipaje ale Politiei oraşului Voluntari şi a doua echipaje al ambulantei. Ambele persoane implicate în accidentul rutier au fost grav ranite, fiind transportate la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
 • In data de 09.09.2009, în jurul orelor 11,00, la intersectia dintre B-dul Eroilor şi str. Popasului, s-a produs un accident rutier. Numitul Storea Daniel Romeo, domiciliat în com. Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, circuland pe un moped (IF 007 Stefanestii de Jos) a fost accidentat de o autoutilitara (B-60-DVX) condusa de către numitul Stancu Mihai, domiciliat în com. Dumitresti, jud. Vrancea. La fata locului a fost prezent şi un echipaj al S.P.P.C. care a asigurat fluidizarea traficului rutier în zona pana la sosirea unui echipaj al Politiei oraşului Voluntari care a preluat cazul. Cele doua persoane implicate nu au necesitat îngrijiri medicale.

Agenti ai Politiei Comunitare au fluidizat traficul rutier şi au asigurat buna desfăşurare a activitatilor de modernizare a domeniului public efectuate de diverse societati care au încheiat contracte de prestari servicii cu Primaria oraşului Voluntari precum şi a activitatilor efectuate de către serviciile descentralizate din cadrul primariei.

S-au desfăşurat acţiuni de combatere a comertului neautorizat desfăşurat în special în jurul Pietei Gheata, pe Bulevardul Eroilor şi pe B-dul Pipera.

S-au asigurat măsuri de control acces, ordine şi linişte publică cu ocazia desfăşurarii competitiilor sportive şi a manifestărilor cultural-artistice desfăşurate la Sala de Sport "Andreea Isarescu" şi în incinta Complexului Cultural-Sportiv "Tudor Vladimirescu".

Au fost aplanate 326 conflicte stradale şi au fost sancţionati contravenţional conform Legii 61|1991(r) mai mulţi tineri care consumau bauturi alcoolice şi se manifestau zgomotos în public.

S-au desfăşurat activitati privind identificarea persoanelor varstnice care locuiesc în medii izolate şi a celor care sunt defavorizate din punct de vedere social. S-au purtat discutii cu persoanele varstnice din oraşul Voluntari, persoane cu risc de a deveni victime, despre unele elemente ce i-ar putea atrage pe cei certati cu legea, cum ar fi bunurile de valoare sau banii pe care ii detin în locuinta, despre modul în care sa-şi aleaga persoanele pe care le gazduiesc. Pensionarii au fost informaţi despre numărul de urgenţă 112.

S-a intervenit, de asemenea, pentru aplanarea starii conflictuale survenite între unele persoane varstnice şi copiii acestora. Un caz ar fi cel semnalat pe strada Harsova, nr. 33, între numitul Vasile Gheorghe şi mama acestuia, Vasile Maria, care traia în conditii igienice precare. Starea conflictuala s-a aplanat, politistii comunitari zonali sesizand departamentul Asistenţă Sociala din cadrul primariei oraşului, pentru a efectua o ancheta. Cazul familiei Gheorghe urmeaza sa fie solutionat pe cale judecatoreasca.

De asemenea, au fost numeroase cazurile în care au fost depistate persoane în varsta care se simteau rau sau se aflau în stare de inconstienta. Agentii comunitari le-au acordat primul ajutor şi au solicitat Serviciul Ambulanta pentru respectivele persoane.

Un exemplu este acela al d-nei Dobrescu Elena, în varsta de 72 ani, avand o stare a sanatatii precara, pe care agenţii comunitari au depistat-o pe Bulevardul Voluntari. Aceasta parasise Centrul de Ingrijiri "Don Orione", situat pe B-dul Eroilor, expunandu-se pericolelor. Politistii comunitari zonali au condus-o la respectivul centru unde au predat-o administratorului.

S-a asigurat respectarea prevederilor H.C.L.17|2008 privind restrictionarea accesului autovehiculelor de mare tonaj pe principalele artere ale oraşului între orele 08,00 – 10,00 şi 16,00 – 19,00 şi ale H.C.L. 56|2004 privind accesul pe teritoriul oraşului al autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de cinci tone, cu autorizaţie emisa de Primaria oraşului Voluntari. In aceasta perioada s-au eliberat 2481 autorizaţii de tonaj în valoare de 639430,5 lei şi s-au aplicat 168 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 256800 lei.

Agentii Serviciului Public Poliţia Comunitara au asigurat însotirea şi protectia funcţionarilor publici din cadrul Primariei oraşului Voluntari la diverse acţiuni. A fost cazul angajaţilor Direcţiei Control, Disciplina în Constructii şi Departamentul Juridic.

Efectuarea unor acţiuni pe timp de noapte, unele efectuate impreuna cu Poliţia oraşului Voluntari, în vederea mentinerii ordinii şi linistii publice în special în zona cartierului Balcescu, pe Bulevardul Dunarii şi strazile adiacente, în perimetrul cuprins între strazile Popasului şi Aries.

Instruirea lucratorilor santierelor din zona cartierului Pipera în vederea încetarii activitatii între orele 22,00 – 08,00, conform Legii 61|1991(r), pentru evitarea producerii disconfortului pentru locuitorii din respectivele zone.

S-a răspuns solicitarii Serviciului Ambulanta în vederea însotirii de către agenţii comunitari a echipajelor ce transportau bolnavi psihic la Spitalul Domnita Balasa. Un exemplu în acest sens este cel al numitei Tudora Vera din oraş Voluntari, str. Dulgherului, nr. 11, cand agenţii echipei de înterventie au anuntat şi au însotit ambulanta care a transportat-o la spitalul “Domnita Balasa“, aceasta fiind diagnosticata cu afectiuni psihice şi care deseori tulbura liniştea şi ordinea publică, reprezentand un pericol pentru cei din jur.

Un alt exemplu ar fi cel din data de 10.02.2009 cand Agentii comunitari au asigurat între orele 23,00 si 01,30 însotirea echipajului ambulantei care l-a transportat pe numitul Fleser Vasile Aurelian în varsta de 33 de ani, la Spitalul Judetean Ilfov şi ulterior la Spitalul "Domnita Balasa", deoarece a avut o tentativa de suicid, taindu-şi venele. Acesta are domiciliul în mun. Ramnicu Valcea, str. Privighetorilor, nr. 4 dar locuieste fara forme legale în oraş Voluntari, pe str. Tarnava, nr. 25 şi nu se afla prima tentativa de a-şi curma viata.

Asigurarea pazei următoarelor obiective de interes public şi privat, de pe raza administrativa a oraşului

 1. Scoala generala nr. 1
 2. Scoala generala nr. 2
 3. Scoala generala nr. 3
 4. Societatea de Transport Voluntari
 5. Parcurile din localitate
 6. Cimitirul "Sfanta Parascheva"
 7. Cimitirul "Sfantul Ilie"
 8. Sala de Sport "Andreea Isarescu"
 9. Casa de Cultura
 10. Liceul "Nicolae Balcescu"
 11. Centrul "Don Orione"

Pe linie profesionala s-au întreprins următoarele măsuri în ceea ce priveste efectuarea serviciului de paza:

 • periodic se executa verificari privind modul în care işi îndeplinesc sarcinile de serviciu agenţii comunitari care executa paza obiectivelor;
 • s-a realizat instruirea agenţilor comunitari cu privire la cunoasterea prevederilor planului de paza, a modului de acţiune în diverse situatii;
 • posturile de paza au fost dotate cu documentele necesare bunei desfăşurari a activitatii iar acolo unde situatia s-a impus, au fost întocmite informari către beneficiarii serviciilor de paza cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii, respectiv întretinerea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare.
Relatii cu publicul

Prin dinamica de încadrare şi pregatirea profesionala desfăşurata permanent, s-a reuşit interventia operativa la toate solicitarile primite din partea cetatenilor fie prin Dispecerat, fie direct la sediul instituţiei. Pana în prezent, agenţii Politiei Comunitare au intervenit şi au rezolvat în mod profesionist şi legal cazurile la care au fost solicitati.

Astfel, s-au desfăşurat următoarele activitati:

 • s-au înregistrat sesizarile telefonice şi s-au transmis serviciilor de a caror competenta depindea solutionarea acestora;
 • s-a asigurat permanent legatura între cetatenii veniti cu diverse sesizari şi celelalte servicii din cadrul instituţiei;
 • s-au adus la cunostinta informaţii de interes public referitoare la diferitele acţiuni întreprinse de serviciile de specialitate.

La nivelul instituţiei funcţioneaza permanent un dispecerat care, pe lângă asigurarea legaturii cu personalul de serviciu, preia sesizarile telefonice ale cetatenilor, le transmite agenţilor aflati în teren, urmăreste modul de solutionare a sesizarilor, informeaza Poliţia Nationala şi Jandarmeria în situatiile de competenta acestora.

Actiuni desfăşurate în colaborare cu Poliţia oraşului Voluntari:
 • In perioada 22 – 24.09.2009, agenţii comunitari au actionat impreuna cu Poliţia oraşului Voluntari – Serviciul Rutier, pe B-dul Voluntari, B-dul Dunarii şi pe str. Alexandru Vlahuta, Anton Pann, Ecaterina Teodoroiu, I.L. Caragiale, Avram Iancu şi Gheorghe Dinca, în vederea determinarii conducatorilor auto sa parcheze autoturismele pe un singur sens de mers, pentru a nu fi afectat traficul rutier în zona. Au fost aplicate sapte sancţiuni contravenţionale conform O.U.G. 195|2002 privind circulatia pe drumurile publice.
 • Incepand cu data de 09.11.2009, în baza unui protocol de colaborare, echipaje ale S.P.P.C. (unul pe tura de zi şi doua pe tura de noapte), patruleaza impreuna cu echipaje ale Politiei oraşului Voluntari, în vederea mentinerii ordinii şi linistii publice pe raza oraşului Voluntari.
 • In zilele de 22.11.2009 şi 06.12.2009, Serviciul Public Poliţia Comunitara a asigurat impreuna cu Poliţia oraşului Voluntari ordinea şi liniştea publică pe raza oraşului Voluntari cu ocazia organizarii celor doua tururi de scrutin alegerilor prezidentiale cat şi a referendumului organizat pe plan local pentru devenirea oraşului Voluntari - sector 7, Bucuresti (22.11.2009).

Agentii comunitari au asigurat transportul buletinelor de vot de la Prefectura Ilfov către sectiile de votare de pe raza oraşului iar după efectuarea procesului de votare, s-a asigurat protectia şi însotirea presedintilor sectiilor de votare la Prefectura Ilfov pentru predarea buletinelor de vot.

De asemenea, politistii comunitari au intervenit cu promptitudine stopand producerea unor infracţiuni şi predandu-i pe faptuitori, conform procedurilor legale, Politiei oraşului Voluntari. Exemple:

 • Sesizare 112: 28.03.2009 – ora 22,50 Poliţia oraşului Voluntari solicita ajutorul Serviciului Public Poliţia Comunitara pentru aplanarea unui conflict iscat pe str. Valul lui Traian, nr. 10, între trei tineri aflati în stare de ebrietate. Acestia au fost condusi la sediul Politiei Oraşului Voluntari, iar anumitul Dobre Nicolae, domiciliat în oraş Voluntari, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, cel care i-a agresat fizic şi verbal pe numitii Stan Claudiu şi Calin Viorel, a fost sancţionat contravenţional de către agenţii comunitari conform Legii 61|1991(r) cu amenda în valoarede 400 lei.
 • Sesizare 112: 21.09.2009 – ora 20,00 – Poliţia oraşului Voluntari solicita ajutorul Serviciului Public Poliţia Comunitara pentru aplanarea unui conflict iscat pe str. Iancu de Hunedoara, la imobilul cu nr. 4. Numitul Balas-Salcoci Iosif, domiciliat în mun. Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, nr. 4, sector 2, s-a prezentat la domiciliul din cartierul Pipera al fiului sau (numitul Balas-Salcoci Dragos Catalin), agresandu-le pe sotia acestuia (numita Balas-Salcoci Roxana) şi pe soacara sa (numita Diaconu Camelia). Cele doua femei au fost transportate la Spitalul de Urgenta "Sfantul Pantelimon" de către doua echipaje ale ambulantei (IF-03-SVU şi IF-02-SAJ) pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Ulterior, la fata locului a venit şi un echipaj al Politiei Nationale (MAI – 26143). Agentii comunitari l-au sancţionat contravenţional pe numitul Balas-Salcoci Iosif, conform Legii 61|1991(r) cu amenda în valoare 800 lei.
 • Sesizare 112 – 22.09.2009, ora 00,50 - Poliţia oraşului Voluntari solicita sprijinul S.P.P.C. pe B-dul Pipera (vizavi de Hotel "Alexander") unde numitul Buliga Dan, domiciliat în mun. Bucuresti, str. Farcaseanca, nr. 12, sector 5, care a tulburat ordinea si liniştea publică. Agentii comunitari l-au sancţionat pe acesta conform Legii 61|1991(r) cu amenda în valoare de 900 lei.
 • In data de 18.10.2009, ora 00,30, în timp ce efectuau seviciul de patrulare pe str. Erou Iancu Nicolae, agenţii Serviciului "Interventii", au observat în dreptul imobilului cu nr. 56, o persoana de sex masculin ce avea asupra sa o valiza metalica si un rucsac. Astfel, în prezenta unui martor (numitul Albu Marian, domiciliat în mun. Bucuresti, str. Mizil, nr. 2, sect. 3), s-a procedat la verificarea identitatii persoanei în cauza si la efectuarea controlului bagajelor acesteia. S-a constatat ca persoana suspecta se numeste Movanu Liviu, domiciliat în oraş Voluntari, str. Erou Vlasceanu Dumitru, nr. 7A, jud. Ilfov. S-au gasit asupra sa următoarele obiecte: un pistol marca Browning (model GDD 78, serie 81310003, calibru 8 mm), doua încarcatoare metalice(fara munitie), un amortizor, doua cutii contînand cartuse de 8 mm, precum si mai multe bunuri de valoare (un laptop, telefoane mobile, ceasuri, obiecte din aur). Persoana sus numita a fost predata, conform procedurilor legale, organelor I.G.P.R. pentru verificari.
 • In data de 30.01.2009, în jurul orelor 22,30, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe B-dul Dunarii, agenţii comunitari au observat un autoturism marca Dacia de culoare alba, cu nr. de înmatriculare B-30-VMV, ce se îndrepta în direcţia strazii Somes. Conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului si a intrat într-un copac aflat la intersectia B-dului Dunarii cu str. Bucegi. La vederea politistilor comunitari, conducatorul auto, numitul Fleser Vasile Aurelian, domiciliat în mun. Ramnicu Valcea, str. Privighetorilor, nr. 4 (care locuia fara forme legale în oraş Voluntari, pe str. Tarnava, nr. 25), a parasit locul accidentului, fugind pe str. Prutului. Acesta a fost prins de către agenţii comunitari si predat, conform procedurilor legale Politiei oraşului Voluntari. In urma verificarilor s-a stabilit ca autoturismul apartine numitului Duta Cristian, domiciliat în oraş Voluntari, str. Carpati, nr. 81 şi figura ca fiind furat. Numitului Fleser Vasile Aurelian i s-a întocmit dosar penal pentru furt auto şi conducere fara permis, acesta figurand cu antecedente penale tot pentru furt.
Actiuni ale Serviciului "INTERVENTII"

Serviciul "Interventii" din cadrul S.P.P.C. a fost reorganizat începând cu data de 01.08.2009, agenţii din componenta sa fiind antrenati special, dotati cu armament, mijloace de imobilizare şi transport.

Pentru a preîntampina actele antisociale produse de diverse persoane în special după orele 22,00, s-au planificat acţiuni saptamanale în scopul identificarii grupurilor - tinta şi tinerea acestora sub observatie. S-a actionat în următoarele zone: B-dul Dunarii, str. Tudor Vladimirescu (intersectia cu str. Horia), B-dul Nicolae Balcescu, str. Gheorghe Doja, str. Pompiliu Stefu, str. Garii Pantelimon.

In urma efectuarii acestor acţiuni s-a constatat ca pe raza oraşului Voluntari nu exista "clanuri", grupuri infracţionale care sa pericliteze siguranta cetatenilor ci doar grupuri de tineri care, în conditii de vreme favorabila, întarziau în locatiile mai sus mentionate după orele 22,00. Impotriva acelora care au tulburat liniştea şi ordinea publică au fost aplicate sancţiuni contravenţionale conform Legii 61|1991(r).

Pe alta parte, în limita competentelor conferite de lege, s-au depistat, avertizat şi sancţionat persoanele care au depozitat resturi menajere pe domeniul public.

De asemenea, s-a lucrat intens la pregatirea tactica, fizica şi psihica a agenţilor din cadrul acestui serviciu pentru a face fata tuturor situatiilor întalnite pe teren.

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

Conform organigramei si statului de functii, aprobate de Consiliul Local Voluntari, HCL nr. 51/25.05.2009.Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Voluntari are 305 posturi din care, in acest moment sunt ocupate 112 posturi.

Structura organizatorica, pe compartimente, este structurata astfel:

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE
Activitatile Principale

prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu furnizorii, clienţii, instituţiile publice, institutiile statului (Administratia Financiara, Trezoreria, Casa de Sanatate si Casa de pensii, Agentia de ocupare a fortelor de munca).

In anul 2009, activitatea economico-financiara a inregistrat un deficit de 208.297 lei, curba veniturilor fiind insa ascendenta (prin incheierea de contracte si prestari de servicii, s-au incasat 6.969.822 lei, fata de 5.992.618 in anul 2008). Acest deficit este insa justificat prin investitiile realizate, dintre care mentionam:

 • achizitionarea unui Studiu de Fezabilitate pentru REABILITARE, EXTINDERE, CAPTARE, ADUCTIUNE SI TRATARE APA IN ORASUL VOLUNTARI, in suma de 128.985 lei.
 • Achizitionarea prin leasing a unui buldoexcavator, pentru care s-a achitat pana la 31 decembrie suma de 285.143 lei.
 • Extinderea cladirii din str. Sergent Gheorge Dinca, in valoare 158.614 lei, pana in prezent ajungandu-se la o valoare a totala de 170.931 lei.

Acestea au dus la cresterea valorii activelor Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare cu 352.083 lei fata de 2008.

Din cheltuielile curente ale Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, dorim sa evidentiem urmatorii furnizori :

 • SC APA NOVA SA, in calitate de furnizor de apa prin cele doua bransamente realizate in Str. Privighetori respectiv Sos. Petricani si servicii canalizare prin cele trei racorduri din Str. Privighetori, Sos. Petricani, respectiv Sos Afumati. Valoarea achitata in anul 2009 catre APA NOVA este de 1.347.206, din care :
 • 116.926 lei taxa municipala
 • 389.478 lei apa (cantitate : 144.820 mc) Str. Privighetori
 • 187.876 lei apa (cantitate : 69.858 mc) Sos. Petricani
 • 86.167 lei canalizare Str. Privighetori
 • 41.565 lei canalizare Sos Petricani
 • 642.118 lei canalizare Sos Afumati
 • SC ENEL SA, in calitate de furnizor energie electrica, totalizand 61.392 lei.
 • SC ROMPETROL DOWNSTREAM, in calitate de furnizor combustibil, insumand 90.882 lei.
 • SC COVI CONSTRUCT, in calitate de furnizor gaze naturale, totalizand 5.608 lei.
 • N&P ALEXIL IMPEX SRL, in calitate de furnizor servicii de intretinere retele, insumand plati in valoare de 79.154 lei.
SERVICIUL APA
Activitatile Principale :

Efectueaza lucrari de intretinere si exploatare a sistemului de alimentare cu apa si este responsabil de remedierea avariilor din sistemul de alimentare cu apa. conform regulamentului cadru emis de ANRSC. Urmareste executarea lucrarilor noi sesizand neconformitatile si participa la receptionarea lucrarilor noi.

In anul 2009 au fost realizate si s-a incasat contravaloarea a 76 bransamente totalizand 88.077 lei.

S-au efectuat 53 de lucrari de reparatii si intretinere pe retelele de apa, in valoare de 119.037 lei.

SERVICIUL CANAL
Activitati specifice:

Intretinerea si exploatarea sistemului de canalizare, remedierea avariilor din sistemul de canalizare conform Ordinului 88/2007 si al regulamentului cadru emise de ANRSC. Coordoneaza activitatea de elaborare a unui plan de masuri care sa aiba ca obiectiv marirea randamentului si a eficientei sistemului de canalizare.

Urmareste executarea lucrarilor noi in sistemul de canalizare, sesizand neconformitatile si participa la receptionarea acestora;

Raspunde la sesizarile scrise privind deficiente ale sistemului de canalizare si intocmeste planul anual de verificare, intretinere si reparatii al acestora.

In anul 2009, au fost realizate si s-a incasat contravaloarea a 43 de racorduri de canalizare, totalizand 110.095.

S-au efectuat 46 de lucrari de intretinere si reparatii canalizare in valoare de 128.558 lei.

COMPARTIMENTUL AVIZARE/PROIECTARE
Activitati specifice:

Eliberarea avizelor de principiu pentru emitere autorizatii de constructii, in urma consultarii documentatiilor tehnice si calculelor specifice, conform legislatiei in vigoare.

Realizarea de proiecte de tehnice specialitate pentru bransamente si retele de apa si canalizare.

In anul 2009 - s-a eliberat un numar de :

 • 361 avize apa, in valoare de 112.430 lei
 • 369 avize canalizare, in valoare de 122.279 lei

s-au realizat 86 de proiecte tehnice pentru bransamente, in valoare de 10.200 lei

COMPARTIMENTUL COMERCIAL/MARKETING
Activitati Principale:

Activitatea de incheiere a contractelor de furnizare a serviciilor de distribuire a apei si de canalizare. Activitatea de incasare a contravalorii acestor servicii conform ordinelor A.N.R.S.C.

Informarea clientilor si a potentialilor clienti despre activitatea serviciului direct sau prin intermediul mass-mediei. Analiza concurentei si identificarea punctelor tari si a punctelor slabe ale produselor acestora; Analiza preturilor practicate pe piata si realizarea de propuneri fundamentate de modificare a preturilor practicate de organizatie; Analiza produselor si serviciilor existente ale serviciilor, in vederea propunerilor constructive pentru ridicarea calitatii acestora si pentru diversificarea lor; Gestionarea datelor statistice (numar de clienti, numar de contracte, evaluarea produselor) si efectuarea de rapoarte lunare, trimestriale, semestriale sau anuale asupra acestor sfere de interes.

In anul 2009 au fost incheiate un numar de 773 de contracte, astfel :

 • 89 contracte de servicii de furnizare apa potabila si canalizare
 • 637 contracte de servicii de canalizare
 • 47 contracte de vidanjare
 • In urma distributiei de apa potabila s-a facturat catre utilizatori suma totala de 665.641 lei, din care : 369.281 lei in zona Pipera, si 296.360 lei in zona Voluntari.

In anul 2009 au fost transmise un numar de 428 notificari pentru neplata, din care 391 catre persoane fizice. Dintre acestea, au fost solutionate integral pe cale amiabila 225 notificari din care 15 persoane juridice, iar de la 40 de utilizatori notificati s-a realizat incasarea partiala a sumelor datorate si a fost obtinut angajamentul scris al acestora ca vor achita integral suma restanta. In urma acestor notificari, au fost recuperate debite cu o valoare aproximativa de 25.000 lei.

Au fost actionati in instanta un numar de 8 clienti – persoane juridice si 26 clienti persoane fizice, insumand debite de 41.768 lei. In urma solutionarii, au fost recuperate aproximativ 29.000 lei, pentru restul sumelor nerecuperate urmand a se apela la executori judecatoresti.

Pentru recuperarea debitelor in valoare de 97.383, respectiv 10.769 de la SC BANEASA SA si SC TerraVision SRL, ambele falimentare s-au depus actele necesare la masa credala.

S.C. ECOVOL S.A.

In anul 2009 au fost realizate următoarele:

 1. s-a implementat un program de colectare selectiva prin înfiinţarea unui număr de 15 puncte de colectare selectiva (PET/plastic, sticla, hartie/carton) pe raza oraşului Voluntari;
 2. s-a încheiat contract pentru valorificarea deseurilor colectate selectiv – pet/plastic, hartie/carton, sticla;
 3. s-a ecologizat zona Valea Saulei şi Padurea Andronache;
 4. au fost realizate lucrări:
  • de salubrizare a domeniului public, parcuri şi zone verzi;
  • periat mecanic şi stropit strazi;
  • curatat rigola;
  • maturat manual alei, trotuare;
 5. s-a înfrumusetat Oraşul Voluntari prin:
  • plantarea de flori;
  • amplasarea de jardinière şi ghivece cu flori curgatoare pe stalpii de pe principalele artere ale oraşului;
  • înfiinţarea de noi zone verzi prin gazonare;
  • varuirea bordurilor;
 6. s-a derulat începând cu data de 01.07.2009, conform Hotărârii de Consiliu Local şi a Hotărârii Adunarii Generale a SC Ecovol SA, contractul de asociere în participatiune cu societatea SC ECOLAND SRL privind “activităţile de asigurare a condiţiilor sanitare pe domeniul public şi privat: curatarea strazilor, drumurilor şi aleilor; îndepartarea zapezii şi preîntampinarea formarii poleiului şi a ghetii în zona Pipera din oraşul Voluntari”;
 7. s-a încheiat începând cu data de 15.07.2009 contractul de asociere în participatiune cu Asocierea Eldi Construct - Airport Management Consultancies privind “activitatea de ridicare, transport, depozitare, paza şi eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice care constituie un obstacol pentru circulatia publică din oraşul Voluntari”
 8. pentru aplicarea contractului de asociere cu Asocierea Eldi Construct - Airport Management Consultancies am realizat următoarele
  • s-au montat semne de circulatie;
  • s-au închiriat 1500 mp de la societatea S.C. SMART EXPO CONSTRUCT S.R.L. cu conditia achitarii chiriei din data începerii efective a activitatii de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar;
 9. s-a creat şi implementat un program de facturare special pentru serviciile efectuate de Ecovol;
 10. s-a modificat începând cu 01.01.2009, conform Ordinului 112/2007, contractul de salubrizare la persoanele fizice şi persoanele juridice;
 11. în 2009 au fost încheiate un număr total de 7.555 contracte de salubritate, din care:
  • în Voluntari: 5.707 contracte persoane fizice (pentru un număr de 12.752 persoane) şi 570 contracte persoane juridice;
  • în Pipera: 1.107 contracte persoane fizice (pentru un număr de 2.294 persoane) şi 171 contracte persoane juridice;
 12. s-au realizat venituri din prestari servicii de la :
  • persoane fizice: 1.145.948,65 lei;
  • persoane juridice: 1.125.320,28 lei;
  • taxa aviz salubritate: 40.891,08 lei;
 13. au fost emise un număr de 426 avize de salubritate;
 14. s-a întocmit documentatia necesara şi s-a efectuat auditul de supraveghere pentru prelungirea şi actualizarea certificatelor ISO 9001; ISO 14001 şi OHSAS 18001;
 15. s-a obţinut autorizaţia sanitara pentru Piata Agroalimentara “Gheata” şi Cantina;
 16. s-a depus documentatia la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.U.P. – pentru obtinerea unei noi licente clasa 2 pentru serviciul de salubritate (licenta veche a expirat în noiembrie 2009);
 17. s-a deschis punct de lucru în Sos. de Centura T65 P331 şi s-a obţinut pentru acest punct de lucru autorizaţia de mediu pentru o perioada de 10 ani şi activitatile de salubritate;
 18. s-a reorganizat aranjamentul Pietei Agroalimentare “Gheata”;
 19. au fost încheiate un număr de 4 contracte de închiriere a unui număr de 6 spatii comerciale şi un număr de 17 contracte de închiriere pentru un număr de 33 tarabe în Piata Agroalimentara “Gheata”;
 20. începând cu luna aprilie 2009 s-a asigurat o masa calda muncitorilor de la serviciile salubritate, tehnic şi domeniul public;
 21. s-a transformat o autogunoiera defecta în containiera cu capacitate de 30 mc şi s-au confectionat doua containere de capacitate 30 mc necesare transportului de deseuri la groapa Glina, astfel fiind diminuate considerabil atat consumul de combustibil cat şi timpul necesar transportului acestor deseuri la groapa;
 22. s-a achiziţionat un buldoexcavator, prin preluare de leasing şi trei autoturisme pentru serviciile comercial şi tehnic;
 23. este în curs de finalizare procedura de achiziţie a unei autospeciale gunoiere cu capacitate de 18 mc;
 24. a fost majorat capitalul social de la 90.000 lei la 1.863.000 lei prin aport în natura cu bunuri mobile;
 25. datorita situatiei economico-financiare prin care trece societatea s-a procedat la reducerea cheltuielilor cu personalul şi s-au aplicat următoarele măsuri:
  • a fost suspendat sporul de ecran de 15% în perioada mai – decembrie 2009;
  • au fost efectuate disponibilizari prin reducerea numărului de personal cu 37,5%, de la 136 angajaţi la 85 angajaţi iar cheltuielile cu salariile s-au redus cu 35%, de la 223.361 lei la 145.056 lei;
 26. Datorii la furnizori la 31.12.2009: 1.494.012 lei;
 27. Restante la Bugetul de stat şi Bugetul asigurarilor sociale şi fondurilor speciale în suma de 1.369.551 lei;
 28. Creante neîncasate la 31.12.2009: 1.516.729 lei.

S.C. ELECTROVOL S.A.

a) Lucrari de proiectare de instalatii electrice

Nr. CrtDenumirea lucrăriiEtapa de proiectare realizata (SPF, SF, PT+CS, DE)Obiectivele lucrării (detalii orivind lucrarea contractata)Contract Nr…… din data …… (contract încheiat de solicitanta în calitate de executant)SolicitantBeneficiar (persoana juridical cu care s-a încheiat contractul)Stadiul lucrării (finalizata, în curs de realizare)
1Proiect tehnicSFBransament179/1.11.2009Dita Adrian TiberiusENEL S.A.Finalizat
2Proiect tehnicSFBransament177/13.11.2009Dragan Ilie FlorinENEL S.A.Finalizat
3Proiect tehnicBransamentBondor MarinENEL S.A.In curs
4Proiect tehnicSFBransament164/26.10.2009Agro Consulting SRLENEL S.A.Finalizat

b) Lucrari de executare de instalatii electrice

Nr. CrtDenumirea lucrăriiObiectivele lucrării (detalii orivind lucrarea contractata)Contract Nr…… din data …… (contract încheiat de solicitanta în calitate de executant)SolicitantBeneficiar (persoana juridical cu care s-a încheiat contractul)Stadiul lucrării (finalizata, în curs de realizare)
1Iluminat public VoluntariService şi întretinere22804/08.09.2008Oraş VoluntariOraş VoluntariFinalizat
2Bransament97/28.05.2009SPAC VoluntariENEL S.A.Finalizat
3Berdc 10727Bransament1165/07.05.2009Popa RichardENEL S.A.Finalizat
4Berdc 10914Bransament1165/07.05.2009Tudor FlorianENEL S.A.Finalizat
5Berdc 11114Bransament1274/21.05.2009Rosu CorneliaENEL S.A.Finalizat
6Ierdc 11830Bransament101/18.06.2009Ghejan DorinENEL S.A.Finalizat
7Ierpa 00167BransamentIoviromENEL S.A.Finalizat
8Ierpc 00157BransamentBanica ElenaENEL S.A.Finalizat
9Iluminat pod Valea SauleiIluminat Public Malta TravelENEL S.A.Finalizat
10BransamentOraş VoluntariOraş VoluntariFinalizat
111334681/27.07.2009Bransament2948/26.11.2009Bicom P A ImpexENEL S.A.In curs
121336605/27.07.2009Bransament2949/26.11.2009Tudor GigelENEL S.A.In curs
131325635/27.07.2009Bransament2951/26.11.2009SPAC VoluntariENEL S.A.In curs
14BransamentIlinca TeodorENEL S.A.In curs

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Activitatea de transport cu autobuze BMC
a)BILETE si ABONAMENTE

In exercitiul 2009 au fost emise si incasate

 • 1.279.206 bilete in valoare de 1.918.810 lei
 • 3.543 abonamente pentru elevi si studenti reducere 50% in valoare de 54.014 lei
 • 9.935 abonamente pentru navetisti (integrale) in valoare de 301.800 lei
b) DECONTARI CU PRIMARIA VOLUNTARI

in exercitiul 2009 s-au emis urmatoarele facturi cu titlul de decontari cu Primaria Voluntari pentru transportul persoanelor care beneficiaza de gratuitati asfel:

 • pensionari : 61084 beneficiari in valoare de 2.687.700 lei
 • elevi si studenti: 3705 abonamente in valoare de 57.249 lei
c) CURSE SPECIALE

Cursele speciale sunt efectuate pe baza de comanda. Au fost emise catre beneficiari facturi in valoare de 149.128 lei, din care

 • catre D.E.C.S.I.C Voluntari pentru transportul sportivilor de la cluburile locale, in valoare de 88.012 lei (echivalent a 177 curse)
 • catre Primaria Voluntari pentru transportul elevilor de la scoala locala, in valoare de 38.588 lei (echivalent a 82 curse)
 • catre terti, in valoare de 22.528 lei
3.2.Activitatea de transport cu autocare MAN

In exercitiul 2009 societaea a desfasurat urmatoarele activitati :

 • asigurarea logisticii de transport pentru actiunile culturale si educative organizate de catre D.E.C.S.I.C Voluntari in echivalentul a 55.000 km parcurs, fiind emise facturi in valoare de 177.370 lei
 • asigurarea logisticii de transport pentru pelerinajul locuitorilor orasului la Iasi cu ocazia Sf. Parascheva organizate de catre D.E.C.S.I.C, in echivalentul a 44 de curse, fiind emise facturi in valoare de 176.300 lei
 • transportul elevilor de la scoala locala cu autocarul pentru diverse activitati in echivalentul a 12.606 km parcurs, fiind emise facturi in valoare de 40.653 lei
 • servicii de transport prestate catre terti (intern si international) in echivalent a 42.779 km, fiind emise facturi in valoare de 134.129 lei

INDICATORI STATISTICI

A)NUMARUL DE SEMICURESE EFCTUATE IN EXERCITIUL 2009 PE LINII DE TRANSPORT(AUTOBUZE)

LINIANr. mediu de curse efectuate lunarNr. mediu de curse efectuate anualNr. mediu de semicurse efectuate anual
15319902388047760
15514301716034320
1679001080021600
132038407680
TOTAL4.64055.680111.360

B)CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SI PARCURSUL IN EXERCITIUL 2009 PE LINII DE TRANSPORT (AUTOBUZE)

LINIAMotorina consumata (litrii)Parcurs (km)
153167594572971
15588281308675
16744686194287
11339646193
CURSE SPECIALE1426549190
TOTAL248.2221.171.316

C)NUMARUL DE CALATORI TRANSPORTATI IN MEDIE LUNAR SI ANUAL (IN EXERCITIUL 2009)

Nr. crt.INDICATORI STATISTICILUNAR (MEDIE)ANUALCalatorii / bucCALATORI LUNAR (MEDIE)CALATORI (ANUAL)
012345=2X46=3X4
1BILETE VANDUTE106.601 BUC1.279.206 BUC1106.6011.279.206
2ABONAMENTE ELEVI SI STUDENTI VANDUTE295 BUC3.543 BUC4011.800141.720
3ABONAMENTE NAVETISTI VANDUTE828 BUC9.935 BUC4033.120397.400
4PENSIONARI, ALTE CATEG7.835 PERS94.020 PERS40235.0503.760.800
TOTAL386.5714.638.852

NUMARUL MEDIU DE CALATORI PE SEMICURSA (GRADUL DE UMPLERE)

Nr. crt.IndicatoriUMValori
1SEMICURSE FECTUATE< NR SEMICURSE / AN >111.360
2CALATORI TRANSPORTATI<PERS / AN>4.638.852
3GRAD DE UMPLEREPERS / SEMICURSA41

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Este componenta de bază a serviciului, cea mai vizibilă dar în acalaşi timp şi cea mai expusă, care trebuie să fie în permanenţă în stare de operativitate, este acea componentă care trebuie sprijinită din punct de vedere economic şi logistic care intervine efectiv pentru salvarea de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale. În perioada analizată S.V.S.U. a efectuat în total un număr de 323 (trei sute douăzeci şi trei)de intervenţii diverse, cu grad diferit de complexitate.

Pentru înbunătăţirea stării de operativitate a fost făcută o instruire comună a dispecerilor şi a şefilor de grupă, privind modul de legătură şi de raportare a evenimentelor, conform codificărilor cu care lucrează I.S.U. „Codrii Vlăsiei” al jud. Ilfov. Se manifestă în continuare greşeli şi stângăcii, în întocmirea documentelor de evidenţă şi raportare a evenimentelor inclusiv colegii profesionişti manifestau o oarecare reţinere şi neîncredere în capacitatea de intervenţie a S.V.S.U., ulterior am intrat în normalitate reuşind să cooperăm în condiţii foarte bune.

Din analiza numărului de intervenţii pe tipuri de misiuni rezultă că majoritatea acestora s-au făcut cu autosanitara, respectiv 82% (267 de intervenţii), urmează autospeciala cu apă şi spumă 12% (38 de intervenţii)şi descarcerarea 6% (18 intervenţii). Rezultă că cele mai folosite utilaje au fost autosanitara şi autospeciala cu apă şi spumă (anexa nr.1). În consecinţă strategia dezvoltării pe viitor a S.V.S.U. trebuie concetrată pe efortul de echipare a autosanitarei, pe pregătirea personalului ce încadrează acest utilaj şi pe dotarea şi pregătirea personalului ce încadrează autospeciala cu apă şi spumă, urmând să achiziţionăm cele două autospeciale cu apă şi spumă la “ mâna a doua “ pentru a ne încadra conform legii în categoria serviciu voluntar de categoria a IV, urmând să crească astfel şi starea de operativitate la nivelul oraşului.

Analizând intervenţiile pe timpul de proprietate putem trage concluzia că 80% (259 de intervenţii)au fost pe proprietate privată şi respectiv 20% (64 de intervenţii)au fost pe domeniul public. Se desprinde concluzia că mult mai multe probleme privind situaţiile de urgenţă sunt pe domeniul privat. De aici rezultă şi importanţa pe care trebuie acordată muncii de prevenire la nivelul populaţiei.

Din analiza numărului de intervenţii, pe tipuri de maşini şi timpul mediu de răspuns, se deprinde concluzia că timpul mediu de intervenţie al autosanitarei a fost de 6 min. 50 sec., mai mare faţă de autospeciala de descarcerare, datorită numărului mare de intervenţii şi faptului că a fost nevoită să intervină şi în cartierul Pipera.

Cu autospeciala cu apă şi spumă şi autospeciala de descarcerare, intervenţiile au fost diverse, astfel: 6 intervenţii la incendiu de case, magazii sau dependinţe, 11 intervenţii la incendii deşeuri sau vegetaţie uscată, 8 intervenţii la copaci doborâţi de furtună sau care ameninţau cu prăbuşirea, 8 intervenţii la cabluri electrice care ameninţau să ia foc, 6 intervenţii la conducte de gaze avariate şi 6 intervenţii la inundarea unor proprietăţi.

Analizând numărul de intervenţii pe lună, situaţia este următoarea :

ianuarie – 9 intervenţii; februarie – 11 intervenţii; martie – 11 intervenţii; aprilie – 19 intervenţii; mai – 16 intervenţii; iunie – 24 intervenţii; iulie – 33 intervenţii; august – 35 intervenţii ; septembrie - 24 intervenţii; octombrie – 34 intervenţii; noiembrie – 57 intervenţii; decembrie – 50 intervenţii; se desprinde concluzia că în a doua parte a anului (respectiv 01.06.2009-31.12.2009) au fost un număr mai mare de intervenţii respectiv 233, mai ales datorită creşterii intervenţiilor cu autosanitara.

Trebuie să remarcăm competenţa şi profesionalismul angajaţilor din Poliţia Comunitară a oraşului Voluntari. Multe din anunţurile despre producerea evenimentelor au fost semnalate în dispeceratul poliţiei comunitare care în cooperare cu dispeceratul srerviciului au putut lua măsuri adecvate în timp util pentru asigurarea răspunsului potrivit. Am fost asiguraţi în misiunile specifice de echipajele poliţiei comunitare care au acţionat pentru a restabili ordinea şi liniştea publică la locul intervenţiei (17 misiuni).

Din analiza celor care au anunţat evenimentul s-a deprins concluzia că Poliţia Comunitară a anunţat 51 de evenimente, prin numărul unic de apel 112, au fost semnalate 37 evenimente, Serviciul judeţean de ambulanţă Ilfov ne-a anunţat să intervenim în 186 de cazuri, iar cetăţenii au apelat la serviciul S.V.S.U. în 49 de cazuri. Am tras concluzia că cetăţeanul oraşului nu cunoaşte îndeajuns serviciile oferite de S.V.S.U. şi ca atare cu sprijinul celor de la cabinetul primarului, am îmbunătăţit prezentarea serviciului pe site-ul primăriei şi am împărţit direct pe stradă un material cu prezentarea posibilităţilor noastre de intervenţie. Pentru scurtarea timpului de răspuns la intervenţie ar fii de dorit ca cetăţenii oraşului să apeleze direct dispeceratul serviciului. Dar trebuie insistat să se foloseasca totuşi serviciul 112, care este număr naţional unic de răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă, caz în care apelurile nu mai trebuie verificate.

III. Activitatea serviciului de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Activitatea serviciului de prevenire în anul 2009 a fost îndreptată către inventarierea agenţilor economici, clasificarea lor în funcţie de mărime, importanţă şi pericolele prezentate de către aceştia în ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, informarea angajaţilor şi populaţiei oraşului pe linia cunoaşterii, respectării şi aplicării în practică a măsurilor de prevenire a incendiilor sau a situaţiilor de urgenţă.

În perioada analizată membrii Serviciului de Prevenire şi-au concentrate activitatea pe încheierea contractelor de intervenţie cu agenţi economici, controale de specialitate la aceştia, pe întocmirea fişelor operatorilor şi instituţiilor, punerea la punct a documentelor operative, simulări a unor situaţii de urgenţă, înaintare de înştiinţări de plată către agenţi economici.

În prezent Serviciul Prevenire a încheiat un nr. de 110 contracte de intervenţie cu agenţi economici ce au sediul pe teritoriul oraşului Voluntari în valoare de 394.100 ron, suma ce va fi încasata de către primarie la aceasta adăugându-se şi suma încasată pe taxa specială pentru persoane fizice şi taxa specială pentru persoanele juridice (sub 9 angajaţi), valoarea în anul 2009 fiind de 415.140 ron.

Analizând cele menţionate în anul 2009 primaria a încasat suma de 615.172 ron. din taxele instituite conform. HCL nr. 12 din 03.07.2008 privind posibilităţile de a presta diferite servicii de către SVSU.

În decursul anului s-au efectuat controale de specialitate la un număr de 61 agenţi economici ce s-au încheiat contract de intervenţie conform. HCL nr. 12 din 03.07.2008 cu S.V.S.U.

Problemele de specialitate întalnite în teren de către membrii Serviciului de Prevenire în timpul controalelor la agenţii economici ce au încheiat contract de intervenţie cu S.V.S.U. s-au rezumat la lipsa fişelor situaţiilor de urgenţă, valabilitatea stingătoarelor expirată, lipsa avizului privind măsuratorile PRAM, lipsa planului de evacuare în locuri vizibile cât şi lipsa indicatoarelor de identificare a stingatoarelor precum şi amarcajelor de evacuare.

Putem spune că în urma consultanţei de specialitate pe care membrii serviciului nostru au acordat-o agenţilor economici aceştia în momentul de faţă au rezolvat aproape în totalitate neregulile semnalate.

Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul S.V.S.U. au fost încheiate un număr de 66 contracte de voluntariat cu personal specializat în domeniul sanitar, conducatori auto, servanţi precum şi alte specialităţi, toţi fiind apţi pentru muncă şi cu domiciliul stabil pe raza oraşului Voluntari.

În paralel cu activitatea din anul trecut putem concluziona că în 2009, aceasta a câştigat în eficienţă iar modul de organizare a muncii proprii şi a atitudinii adoptate întrevăd o reală modificare în bine.

IV. Probleme de cooperare, adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu.

Cooperarea în cadrul serviciului a fost organizată în scopul asigurării operativităţii formaţiunii de intervenţie. Astfel, şoferii de pe autospeciala de descarcerare, sunt pregătiţi să înlocuiască şoferii de pe autospeciala cu apa şi spumă, iar servanţii de pe autospeciala de descarcerare, sunt pregătiţi să înlocuiască servanţii de pe aotospeciala cu apă şi spumă, sau ca ambulanţieri şi şoferi pe autosanitară. Am urmărit ca autospeciala de intervenţie cu apă şi spumă să fie operativă şi încadrată în permanenţă cu personal.

Au fost situaţii când, datorită volumului mare de muncă de la compartimentul prevenire, am detaşat 2(doi) angajaţi de la serviciul logistic, lucrând în echipe mixte pentru inventarierea agenţilor economici şi pentru încheierea contractelor de intervenţie.

Cooperarea cu alte servicii sau compartimente din cadrul primăriei oraşului Voluntari s-a executat atât pe verticală, între şefii de serviciu, cât şi pe orizontală, la faţa locului, între diferiţi membri ai serviciilor, în funcţie de problemele apărute în teren. Am fost sprijiniţi în acţiunile noastre şi în alte misiuni de echipajele Poliţiei Comunitare, am participat la acţiunile de igienizare a pomilor, organizate de Serviciul Public de Alimentare cu apă şi Canal şi de S.C. ECOVOL S.A., la acţiuni de udare a parcurilor şi de igienizare a carosabilului pe DN-2, mutări de mobilier şi alte materiale în primăria veche şi pentru Direcţia de Asistenţă Socială. Lucru la înălţime cu autoridicătorul (atunci când era în dotarea serviciului) pentru instalarea unor materiale(lozinci, steaguri, etc).

Numărul de intervenţii pe lună în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009
IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie
91111191624333524345750

În medie a fost o intervenţie la 1,13 zile.

Numărul de intervenţii pe tipuri de maşini şi timpul mediu de răspuns
TIPURI DE AUTOSPECIALENUMĂR DE INTERVENŢIITIMP MEDIU DE RĂSPUNS
APĂ SI SPUMĂ387’10’’
DESCARCERARE184’30’’
AUTOSANITARĂ2676’50’’
TOTAL3236’30’’

Total intervenţii = 323

Nr. de intervenţii323
Tip de propietateDomeniu Public64323
Proprietate Privată259
La ce s-a intervenit pe tipuri de utilaje (maşini)Apă şi spumăIncendii la case, magazii, maşini938323
Incendii la deşeuri, mirişte, pădure15
Avarii la cablu electric, gaze14
DescarcerareAccidente de circulaţie118
Avarii diferite9
Intervenţii diferite8
AutosanitaraPrim ajutor267267
Cine a anunţat evenimentul (accidentul)Poliţia Comunitară51323
11237
Cetăţenii49
Serviciul de ambulanţă judeţean186
Alte forte cu care s-a cooperat la interventieISU Bucuresti şi ISU Ilfov954269 (am actionat singuri)323
Poliţia Comunitara17
Poliţia Nationala10
S.C.COVI S.A.2
Institutul de Medicina Legala2
Ambulanta Ilfov6
S.C. Electrica sau S.C. Electrovol6
Alte forţe2
Timpul mediu de răspuns la interventie6’30”

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ ELECTRONICĂ A PERSOANEI

Pentru realizarea sarcinilor specifice activităţii pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu radiogramele emise de I.N.E.P., s-au întocmit planuri proprii de activitate, cu sarcini concrete pe competenţe, cu aplicarea unitară a actelor normative, ce reglementează activitatea în ansamblu, având stabilite obiective precise, care s-au realizat după cum urmează:

 • s-au luat măsuri ca toti lucratorii serviciului sa cunoasca legislatia, ordinele si instructiunile care stau la baza desfăşurarii activitatii;
 • s-au asigurat securitatea şi legalitatea documentelor şi a informaţiilor cu caracter secret;
 • comunicarea tuturor radiogramelor şi a dispoziţiilor, personalului din cadrul serviciului;
 • s-a facut o informare permanenta, astfel încât cetăţenii sa cunoasca activitatea serviciului şi actele de care are nevoie pentru soluţionarea unei cereri;
 • asigurarea de spatii decente care sa asigure conditii de confort pentru salariati şi protectia documentelor, datelor şi tehnicii gestionate;
 • actualizarea registrului permanent de evidenţa a populaţiei locale cu date privind persoanele fizice;
 • preluarea corecta a datelor din documentele primare înscrise în formulare;
 • eficientizarea activităţii prin implementarea unui management eficient;
 • s-a pus accent pe respectarea disciplinii în muncă, prin respectarea codului de conduită, pentru fiecare angajat în parte;
 • s-au arhivat documentele emise în cursul anului 2009,

Activitatea compartimentului de evidenţa a persoanelor s-a desfăşurat în baza planurilor de măsuri şi activitati trimestriale ale serviciului public comunitar local de evidenţa a persoanelor, unde au fost prevazute sarcini cu termene şi responsabilitati concrete vizand aplicarea corecta a legislatiei privind eliberarea cartilor de identitate.

Cu ocazia desfăşurării alegerilor europarlamentare, respectiv a celor prezidentiale funcţionarii Serviciului de Evidenţă a Persoanelor au desfăşurat o activitate intensă şi prelungită pentru punerea în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate.

Din partea S.P.C.L.E.P.Voluntari a existat în permanenta o conlucrare cu Posturile de Politie aferente (Voluntari, Afumati, Petrachioaia, Stefanesti, Ganeasa), pentru cunoasterea situatiei persoanelor urmărite local, general şi a celor care poseda mandate contravenţionale şi penale.

În perioada septembrie-octombrie s-a realizat de către specialişti din cadrul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor - Bucureşti un control metodologic, atat pe linie de stare civila cat şi linie de evidenţa a persoanelor, respectiv în luna iulie 2009 s-a efectuat un control pe linie de stare civila de către Serviciul Judetean Evidenţă a Persoanelor în urma cărora activitatea desfăşurată de către funcţionarii serviciului a fost apreciată una foarte buna.

În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă de evidenţă a persoanelor în cursul anului 2009, aceasta se prezintă astfel:

A. PUNEREA IN LEGALITATE

In anul 2009, au fost puse în legalitate un număr de 5838 de persoane. Lucratorii de evidenţa au verificat în teren un număr de 98 de persoane, au fost verificate în baza de date 7742 de persoane şi au fost trimise un număr de 305 invitatii cetatenilor cu acte de identitate expirate.

B. EXECUTAREA ATRIBUTIILOR SI SARCINILOR PE LINIA REGIMULUI DE STARE CIVILA

Activitatea Serviciului de Stare Civilă în ceea ce priveşte înregistrarea naşterii, căsătoriei şi decesului precum şi eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă, a extraselor pentru uz oficial, transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă este reglementată în principal de Legea nr.119/1996 completata şi modificata cu Legea nr.201/2009 cu privire la actele de stare civilă şi de Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Alte acte normative aplicabile sunt Legea nr.4/1954, actualizată, ptrivind Codul Familiei, O.G./2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.21/1991, a cetăţeniei, actualizată.

Având în vedere specificul stării civile, în anul 2009, la capitolul activitate propriu-zisă avem următoarele date:

In perioada analizata s-a efectuat un volum de activitati concretizat prin:

I. Nasteri: acte înregistrate 40.

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civilă, desfăşoară două activităţi distincte până la eliberarea certificatului de naştere, concretizat prin:

 • relaţia cu publicul (preluarea actelor necesare şi eliberarea certificatului de naştere)
 • înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic – în 2 registre de stare civilă cât şi în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)

II Casatorii: acte înregistrate 263.

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civile, desfăşoară 3 activităţi distincte până la înmânarea certificatului de căsătorie, concretizat prin:

 • relaţia cu publicul (informarea cetăţenilor, programarea din punct de vedere al datei şi orei încheierii căsătoriei, preluarea actelor necesare şi a declaraţiei de căsătorie)
 • înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic – în 2 registre de stare civilă cât şi în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)
 • încheierea căsătoriei, care în anul 2009 s-a realizat cu preponderenţă în zilele de vineri, sâmbătă sau duminică.

III. Decese: acte înregistrate 409.

De menţionat este faptul că ofiţerul stării civilă, desfăşoară 2 activităţi distincte până la eliberarea certificatului de deces, concretizat prin:

 • relaţia cu publicul (preluarea actelor necesare şi eliberarea certificatului de deces)
 • înregistrarea propriu zisă (care se realizează atât scriptic – în 2 registre de stare civilă cât şi în format electronic, prin culegerea datelor în calculator respectiv completarea buletinului statistic)

În contextul înregistrării deceselor, funcţionarii Biroului de Stare Civilă au completat şi eliberat adeverinţe de înhumare şi au transmis Serviciului de Evidenţă a Persoanelor tot atâtea comunicări de deces şi acte de identitate reţinute ale persoanelor decedate. Totodată s-au transmis comunicări de deces şi altor instituţii cum ar fi Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială, Casa de Asigurări de Sănătate, etc.

De asemenea în anul 2009 s-a urmărit reducerea timpilor de aşteptare a aparţinătorilor ce se prezintă pentru declararea decesului, astfel încât acesta a fost redus la 10 de minute de la momentul depunerii actelor necesare înregistrării decesului până la momentul eliberării certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare.

 • Mentiuni la exemplarul al registrelor de stare civila II:
  • Operate în registre: 69;
  • In curs de operare: 0.
 • Actiuni în instanta:
  • Anulari: 0;
  • Rectificari: 9;
  • Completari: 0;
  • Inreg. Tardive: 0;
  • Decl. Mortii: 0.
 • Schimbari de nume: 8.
 • Reconstituiri: 0.
 • Transcrieri: 48.
 • Certificate de stare civila eliberate: Nasteri: 69;
  Casatorii:363;
  Decese: 461.
 • Livrete de familie eliberate: 290.
 • Renuntare şi acordare cetatenie: 0.
 • Incuviintare purtare nume şi stabilirea paternitatii: 0.
 • Cereri pentru sprijinul financiar la constituirea familiei: 145.
 • Comunicari: 975.
 • Sentinte divort: 11.
 • Mentiuni primite din strainatate: 2.
C. EXECUTAREA ATRIBUTIILOR SI SARCINILOR PE LINIA REGIMULUI DE EVIDENTA A PERSOANEI

S-a întocmit planul de măsuri cuprinzând termeni, oportunităţi, activităţi prealabile, acorduri de principiu în vederea realizării unei reţele de tip Virtual Private Network (VPN), soluţii tehnice care au urmărit realizarea la parametrii maximi a reţelei VPN.

In perioada analizata s-a efectuat un volum de activitati concretizat prin:

 1. s-au eliberat un număr de 140 carti provizorii.
 2. s-au eliberat un număr de 5433 carti identitate, după cum urmeaza:
  • între 14-18 ani au fost 753 carti identitate;
  • peste 18 ani au fost eliberate 40 C.I.;
  • la expirarea valabilitatii au fost eliberate 1317 C.I.;
  • la schimbarea numelui au fost eliberate 357 C.I.;
  • la schimbarea denumirii strazii sau renumerotarii au fost eliberate 18 C.I.;
  • la schimbarea domiciliului au fost eliberate 1441 C.I.;
  • în urma pierderii au fost 622 C.I.;
  • în locul celor furate 6 C.I.;
  • în urma deteriorarii au fost eliberate 322 C.I.;
  • alte cazuri: 547;
 3. au fost aplicate 265 vize de resedinta
 4. au fost efectuate un număr de 10992 verificari pentru unitatile M.A.I..
D. ACTIVITATILE PE LINIE DE EVIDENTA SPECIALA

Conform ordinelor, evidenţa speciala a persoanelor urmărite general sau local este ţinuta numai în sistem automat, cel putin de trei ori pe saptamana fiind actualizata cu persoanele date în urmărire sau revocate.

Pentru tinerea în actualitate a evidentei, lucratorii preiau pe suport magnetic ultimele modificări.

E. PREGATIREA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR

Pentru însusirea legislatiei ce reglementeaza activitatea serviciului s-a pus accent pe studierea:

 • legislatiei şi aprofundarea cunostintelor în activitatea pe care o desfasoara;
 • personalul din cadrul serviciului a dat dovada de seriozitate;
F. STAREA SI PRACTICA DISCIPLINARA

In anul 2009 S.P.C.L.E.P. Voluntari şi-a desfăşurat activitatea conform legislatiei şi instructiunilor în vigoare.

Pe viitor se impune ca întreg colectivul sa dea dovada de înalt profesionalism atat pentru realizarea sarcinilor de serviciu, cat şi în relatiile cu cetatenii.

Primar al oraşului Voluntari
Ing. Pandele Florentin Costel

Sus

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Voluntari se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.

Copyright ©2006–2016 Primăria Voluntari