Administraţia Locală - Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI VOLUNTARI

Anexă nr. I la H.C.L. oraş Voluntari nr. ___/__.__.2011

CUPRINS

Sus

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Institutia Primarului Voluntari”, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând în condiţii de operativitate şi eficienţă, problemele curente ale colectivităţii locale.

Art.2. Institutia Primarului Voluntari are un Primar şi un viceprimar, aleşi pe o perioadă de 4 ani, în condiţiile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Art.3. Sediul Institutiei Primarului Voluntari este în Bd.Voluntari nr.74 .

Art.4. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică; este şeful administraţiei publice locale din oraşul Voluntari şi al aparatului de specialitate al Primarului, pe care îl conduce şi îl controlează.

Prin delegare de competenţă, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei.

Art.5. În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.

Art.6. Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului, conform prevederilor art.57 din Legea nr.215/2001, republicată.

Art.7. Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de către Primar; prin delegare de competenţă, poate coordona şi alte servicii ale aparatului de specialitate al Primarului, stabilite de Primar.

Art.8. Conform art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau/si a serviciilor publice de interes local stabilite prin dispozitie a Primarului.

Art.9. Conform art. 66 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul primarului este numit in functie si eliberat din functie de catre primar. Atributiile acestuia se stabilesc prin dispozitie a Primarului.

Art.10. Efectueaza deplasari in teren, analizeaza si propune solutii tehnice de organizare, solutii benefice pentru comunitate; Prezinta primarului informari periodice, sau ori de cite ori se impune, cu privire la problemele de interes public.

Art.11. Directorii executivi şi şefii compartimentelor neorganizate în structură de direcţie răspund de evidenţa (înregistrarea) tuturor documentelor intrate, ieşite ori întocmite pentru uz intern. După rezolvarea lor, documentele se grupează în dosare, potrivit Nomenclatorului Arhivistic al Institutiei Primarului Voluntari şi se predau la Depozitul de Arhivă în al doilea an de constituire.

Directorii şi şefii compartimentelor numesc responsabili cu constituirea, evidenţa şi predarea dosarelor, precum şi desemnează persoana care să facă parte din Comisia de selecţie a documentelor arhivei, în condiţiile stabilite de Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996.

Art.12. În cadrul Institutiei Primarului Voluntari este implementat, menţinut şi certificat un sistem de Management al Calităţii, conform ISO 9001:2000.

Art.13. Directorii asigură menţinerea la standardele certificate a “Sistemului de Management al Calităţii”, la nivelul structurii conduse.

Art.14. Angajaţii Institutiei Primarului Voluntari răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei “Sistemului de Management al Calităţii” ISO 900:2000, certificat.

Art.15. Directorii executivi, şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Primarului sau in fata persoanei delegate cu atributiile respective, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor primăriei.

Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Art.16. În cadrul Institutiei Primarului Voluntari se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi.

Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Sus

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.17. Structura organizatorică a Institutiei Primarului Voluntari cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente constituite în conformitate cu organigrama aprobată.

Art.18. Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care compun aparatul de specialitate al Institutiei Primarului Voluntari sunt următoarele:

I. Directia Economica, Achizitii Publice si Resurse Umane

 • Serviciul Financiar Contabil
 • Casier General
 • Serviciul Resurse Umane, Administrativ
 • Compartimentul Achizitii Publice

II. Directia Colectare Taxe si Evidenta Proprietatii

 • Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Evidenta Strazi si Nomenclatura Urbana
 • Serviciul Taxe si Impozite
 • Compartiment Urmarire, Executare Silita, Amenzi

III. Directia Fonduri Europene

 • Compartimentul Fonduri Europene
 • Compartimentul Autorizare Transport
 • Compartimentul Relatii cu Publicul

IV.Arhitect Sef

 • Serviciul Urbanism, Investitii si Utilitati Publice

VI. Birou Cabinet Primar

VII. Compartiment Audit

VIII. Compartimentul Juridic si Administratie Publica Locala

 • Compartimentul Registratura, Evidenta Electorala si Arhiva
 • Compartimentul Auroritate Tutelara

Sus

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL INSTITUTIEI PRIMARULUI VOLUNTARI

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art 19 Primarul oraşului Voluntari este şeful Administraţiei Publice Locale din oraşul Voluntari şi al aparatului de specialitate al Institutiei Primarului Voluntari, pe care îl conduce şi îl controlează.

Primarul oraşului Voluntari îndeplineşte, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, următoarele atribuţii:

 1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;
 3. Atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. Alte atribuţii stabilite prin lege.

În temeiul lit.A, Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, monitorizează funcţionarea serviciilor publice locale de profil şi asigură organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului; îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.B, Primarul:

 • prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, raportul pe anul precedent privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Voluntari;
 • prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Voluntari şi le supune aprobării Consiliului Local.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.C, Primarul:

 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal al oraşului Voluntari, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.D, Primarul:

 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • ia măsuri pentru organizarea executării şi realizarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art.36, alin.(6) lit.a-d, din Legea 215/2001, republicată;
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.36, alin.(6), lit.a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al oraşului Voluntari;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, pentru serviciile furnizare cetăţenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, precum şi cu Consiliul Local.

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de Consiliul Local, la propunerea Primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin Dispoziţie a Primarului, la care se anexează contractul de management.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.E, Primarul îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de Consiliul Local al oraşului Voluntari.

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, Primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în oraşul în care a fost ales.

În această calitate, Primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Sus

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.20. Institutia Primarului Voluntari are un viceprimar.

Viceprimarul oraşului Voluntari poate exercita, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului din Legea nr.215/2001, republicată, şi anume:

 1. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 2. asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local;
 3. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al oraşului Voluntari;
 4. organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
 5. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, cursului de apă de pe raza oraşului Voluntari, precum şi pentru decolmatarea Văii Saulei şi a podeţelor, pentru asigurare scurgerii apelor mari.

Sus

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.21. Secretarul oraşului Voluntari este funcţionar public de conducere

Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului Local;
 2. participă la şedinţele Consiliului Local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a, în condiţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactează hotărârile Consiliului Local, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 7. asigură secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991;
 8. semnează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, conform Legii nr.50/1991;
 9. asigură coordonarea următoarelor birouri şi compartimente aflate în subordinea sa:
  • Compartimentul Juridic si Administraţie Publică Locală
  • Compartimentul Registratură, Evidenţă Electorală şi Arhivă
  • Compartimentul Autoritate Tutelară
 10. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de Primar, după caz;
 11. corespondează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul primăriei, în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanţei;
 12. are obligaţia de a restitui actele ce i-au fost încredinţate în exercitarea atribuţiilor sale;
 13. are obligaţia de a păstra secretul profesional cu privire la toate activităţile sale.

În perioadele în care este absent din instituţie, deleagă, în condiţiile legii, executarea atribuţiilor funcţionale şefului Biroului Juridic, Contencios Administrativ si Administraţie Publică Locală sau înlocuitorului legal al acestuia.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.1/1992, coordonează, îndrumă, controlează activitatea privind Registrul Agricol şi semnează documentele specifice acestei activităţi.

Art.22. Conform prevederilor legale, Primarul coordonează, supraveghează şi controlează activitatea tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Secretarul oraşului Voluntari controlează activitatea Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Voluntari.

Sus

ATRIBUŢIILE DIRECŢIILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.23. DIRECTIA ECONOMICA, ACHIZITII PUBLICE SI RESURSE UMANE are urmatoarea structura:

 1. Serviciul Financiar Contabil
 2. Casier General
 3. Serviciul Resurse Umane, Administrativ
 4. Compartimentul Achizitii Publice

Atribuţiile definitorii ale direcţiei sunt următoarele:

 • asigură evidenţa şi gestionarea patrimoniului Primăriei oraşului Voluntari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţii executive;
 • elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului, situaţia execuţiei bugetare şi contul anual de execuţie al bugetului oraşului Voluntari;
 • ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materiale solicitate de serviciile primăriei si a serviciilor descentralizate;
 • asigură derularea procesului de licitaţie şi încheierea contractelor pentru bunuri, lucrări, servicii;

Sus

Art.24. Serviciul Financiar-Contabil

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr.82/1991, republicată), obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii în cadrul consiliilor locale, respectiv primăriilor, revine ordonatorului principal de credite şi şefului Compartimentului financiar-contabil.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz.

Serviciul Financiar-Contabil, Buget asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

Pe linie financiar-contabilă

 • asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii;
 • urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea documentelor contabile;
 • asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
 • asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 • avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/24.12.2002, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari ;
 • efectuează lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari;
 • organizează, conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportează angajamentele bugetare şi legale, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/24.12.2002;
 • întocmeşte situaţii financiare privind activitatea din cadrul capitolelor: autoritate executivă, canalizare, apă, salubritate, la termenele stabilite prin legea contabilităţii şi normele Ministerului Economiei şi Finanţelor;
 • verifică şi centralizează situaţiile financiare ale serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Voluntari şi ale ordonatorilor de credite din învăţământul preuniversitar, precum şi ale societăţilor comerciale la care Consiliul Local al oraşului Voluntari este acţionar sau asociat;
 • pe baza informaţiilor privind încasarea veniturilor, întocmeşte situaţiile financiare ale Consiliului Local al oraşului Voluntari şi asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
 • administrează baza de date a patrimoniului oraşului Voluntari, respectiv bunuri ce aparţin domeniului public şi domeniului privat, mijloace fixe, precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Institutiei Primarului Voluntari;
 • gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului Institutiei Primarului Voluntari, împreună cu serviciile publice locale, unităţile de învăţământ, societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Voluntari;
 • organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Institutiei Primarului Voluntari şi prezintă Primarului rezultatele acestei activităţi;
 • întocmeşte statele de plată a salariilor personalului primăriei si a serviciilor descentralizate, indemnizaţiilor consilierilor, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai oraşului Voluntari, conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte statele de plată pentru activitatea membrilor unor comisii (de licitaţii, de concurs, de disciplină, paritară etc.) pe baza unor pontaje sau note de fundamentare întocmite de către compartimentele de specialitate ale Primăriei oraşului Voluntari;
 • întocmeşte şi distribuie fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;
 • întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate şi aprobate de cei în drept;
 • întocmeşte situaţii statistice pentru Institutia Primarului Voluntari ;
 • centralizează situaţii statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea primăriei şi le înaintează instituţiilor care sunt beneficiare ale acestor situaţii, conform normelor legale;
 • efectuează prin casierie, operaţiuni de încasări, plăţi în numerar pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale;
 • verifică gestiunea magaziei şi casieriei, lunar, privind numerarul existent, materialele existente în magazie şi alte valori (timbre poştale, fiscale sau bonuri valorice de combustibil etc.);
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi financiar-contabile, iniţiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum şi de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local ;
 • propune proiecte de dispoziţii ale Primarului, referitoare la activitatea financiar-contabilă;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea serviciului; ca urmare a apariţiei noilor acte normative;
 • acordă viza „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari.

Pe linie de buget local, control financiar preventiv

 • asigură aplicarea de control financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în normele ministrului finanţelor publice şi în dispoziţiile Primarului oraşului Voluntari;
 • asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent, informaţii cu privire la:
  • creditele bugetare disponibile;
  • plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;
  • datele necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, situaţie care este parte componentă din structura „Situaţiei financiare” trimestriale şi anuale ale instituţiei publice;
 • coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru:
  • aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de Primarul oraşului Voluntari;
  • serviciile publice de interes local;
  • ordonatorii de credite din învăţământul preuniversitar de stat din oraşului Voluntari;
  • societăţile comerciale la care este acţionar Consiliul Local al oraşului Voluntari;
 • elaborează şi supune spre aprobare Primarului oraşului Voluntari şi Consiliului Local al oraşului Voluntari proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Voluntari;
 • întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobare prin bugetul Consiliului Local al oraşului Voluntari, finanţate atât din bugetul local cât şi din alte surse de finanţare, pentru aparatul de specialitate, acţiuni, activităţi coordonate şi aflate în directă finanţare a Primarului oraşului Voluntari;
 • întocmeşte şi prezintă Primarului şi Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului oraşului Voluntari;
 • elaborează şi supune aprobării Primarului şi Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului;
 • notifică Consiliului Concurenţei orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent:
 • raportează Consiliului Concurenţei, până la sfârşitul lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, toate ajutoarele de stat acordate;
 • ţine o evidenţă specifică privind ajutoarele de stat acordate;
 • organizează evidenţa relaţiilor financiare care au loc între Consiliul Local şi instituţiile publice;
 • furnizează, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu ajutoarele de stat acordate;
 • informează Consiliul Concurenţei cu privire la existenţa oricărui ajutor de stat, ilegal sau interzis, de care au luat la cuoştinţă;
 • acordă viza „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite, prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările ce intervin în acest domeniu de activitate, ca urmare a noilor acte normative.

Pe linie de licitaţii, contracte

 • elaborează proiectul programului de achiziţii publice, precum şi rectificări ale acestuia, inclusiv achiziţiile din fonduri primite prin programe ale comunităţii europene, împrumuturi interne şi externe, sau din donaţii şi sponsorizări (cu excepţia achiziţiilor din competenţa Direcţiei de Investiţii);
 • estimează valoarea fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, ce urmează a fi cuprins în programul anual al achiziţiilor publice, pe baza unei note de fundamentare;
 • în vederea întocmirii şi/sau rectificării programului anual al achiziţiilor publice, solicită date şi informaţii compartimentelor Institutiei Primarului Voluntari, centralizează periodic necesarul de materiale consumabile şi obiecte de inventar, pe baza estimărilor şi referatelor de necesitate aprobate, iar după analiza acestora, stabileşte:
  • necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;
  • gradul de prioritate ale acestor necesităţi;
 • elaborează proiectul programului de investiţii publice, precum şi rectificări ale acestuia, care va fi anexat la bugetul de venituri şi cheltuieli, indiferent de sursa de finanţare, pentru acţiunile şi activităţile unde Primarul oraşului Voluntari este ordonator de credite, în conformitate cu prevederile normelor legale privind finanţele publice locale (cu excepţia investiţiilor din competenţa Direcţiei Investiţii);
 • evaluează, anual, necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la clădirile din patrimoniul Institutiei Primarului Voluntari;
 • întocmeşte documentaţia şi face demersurile pentru realizarea reparaţiilor şi a investiţiilor necesare pentru spaţiile cu destinaţie de clădiri administrative;
 • face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate, în colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care se solicită acţiunea;
 • îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri, servicii , lucrări, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • întocmeşte documentaţia pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, de închiriere, asociere şi concesionare şi le supune aprobării superiorilor ierarhici;
 • participă la întocmirea specificaţiile tehnice (caietele de sarcini) ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;
 • propune achiziţia de servicii de consultanţă pentru elaborarea caietelor de sarcini şi a documentaţiei de atribuire, în cazul unor achiziţii la care Primăria nu are specialişti în elaborarea acestor documente;
 • face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere;
 • derulează toate procedurie de achiziţie publică, necesare aprovizionării ritmice cu materialele solicitate de compartimentele primăriei, precum şi pentru asigurarea serviciilor în vederea desfăşurării activităţii curente;
 • întocmeşte proceduri proprii de achiziţie publică atunci când atribuirea contractului de achiziţie publică nu se supune prevederilor legale privind atribuţiile publice;
 • are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare procedură de achiziţie publică finalizată;
 • are obligaţia de a întocmi, prezenta spre avizare şi transmite către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, rapoartele precizate în normele legale privind achiziţiile publice;
 • are obligaţia de a întocmi şi actualiza baza de date electronică a Institutiei Primarului Voluntari, cu privire la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii;
 • întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, materiale de uz gospodăresc, rechizite, publicaţii şi documente tipizate, pe baza referatelor de necesitate anuale aprobate şi în concordanţă cu bugetul aprobat, asigură aprovizionarea ritmică a acestora;
 • centralizează, periodic, necesarul de materiale consumabile şi obiecte de inventar, pe baza estimărilor şi referatelor de necesitate aprobate, în vederea achiziţionării lor;
 • acordă viza „bun de plată” potrivit împuternicii primite prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările ce intervin pe această linie, ca urmare a noilor acte normative;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri iniţiate de direcţiile primăriei sau serviciile publice de interes local, care au legătură cu achiziţiile publice, programele de investiţii publice, documentaţiile tehnico-economice sau contractele de achiziţie publică (altele decât cele din competenţa Direcţiei Investiţii);
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Primarul oraşului Voluntari, care au legătură cu aprovizionarea, licitaţiile publice şi contractele publice.

Pe linie de monitorizare contracte

 • întocmeşte şi semnează contractele şi anexele acestora, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli şi angajamente bugetare, în calitate de compartiment de specialitate;
 • înaintează contractele de achiziţie publică spre avizare de legalitate;
 • înaintează contractele de achiziţie publică spre semnare către furnizor/prestator/executant sau către concesionar;
 • înaintează contractele de achiziţie publică şi anexele aferente spre avizare la controlul financiar-preventiv şi către ordonatorul principal de credite;
 • înregistrează contractele de achiziţie publică;
 • propune eliberarea garanţiei de participare constituită la procedura de achiziţie publică, în urma căreia s-a atribuit contractul;
 • redactează anunţul de atribuire şi transmitere a acestuia, după aprobarea de către Primar, către Sistemul Electronic de Achiziţie Publică şi către Monitorul Oficial al României;
 • urmăreşte furnizarea/prestarea sau executarea, în conformitate cu clauzele din contractul de achiziţie publică;
 • urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor, întocmeşte procesele verbale de predare-primire şi de recepţie şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale, dacă Primarul oraşului Voluntari nu deleagă această sarcină altui compartiment;
 • întocmeşte şi semnează, dacă este cazul, Nota de fundamentare pentru aprobarea încheierii unor acte adiţionale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte şi semnează, dacă este cazul, acte adiţionale şi anexele aferente, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli şi angajamentele bugetare, în calitate de compartiment de specialitate;
 • întocmeşte dosarul corespondenţei dintre autoritatea contractantă şi furnizor/prestator/executant, aferente derulării contractului;
 • la finalizarea contractului de achiziţie publică, după încheierea procesului verbal de recepţie finală va întocmi documentaţia necesară pentru eliberarea garanţiei de bună execuţie;
 • primeşte şi verifică factura reprezentând contravaloarea produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziţie publică;
 • verifică îndeplinirea prevederilor contractuale şi întocmeşte nota de fundamentare privind acordarea vizei „bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţie a Primarului oraşului Voluntari;
 • întocmeşte documentaţia privind suplimentarea cantităţilor de produse/servicii/lucrări (dacă este cazul) şi o înaintează pentru derularea unei proceduri de achiziţie;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative;
 • are obligaţia de a întocmi, înainta spre avizare şi transmite către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi Ministerul Transportului, Construcţiilor şi Turismului, rapoartele precizate în normele legale privind achiziţiile publice;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Primarul oraşului Voluntari, care au legătură cu aprovizionarea, achiziţiile publice şi contractele de achiziţie publică şi concesiune de lucrări publice şi de servicii.

Sus

Art.25. Casier general

 • verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic ocumentele de casa;
 • conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 • asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;
 • urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;
 • indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;
 • urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;
 • intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;
 • completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la Trezoreria Ilfov;
 • ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor, ajutoarele sociale, prestatii sociale si cheltuieli materiale;
 • depune la Trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primarie.
 • in indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de
 • specialitate ale autoritatilor administrative publice, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

Sus

Art.26. Serviciul Resurse Umane, Administrativ are următoarele atribuţii:

 • răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi, corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiilor prevăzute de lege;
 • întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;
 • întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de angajare, contracte de muncă, adrese către Oficiile Forţelor de Muncă etc., pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;
 • întocmeşte şi completează, ori de căte ori este necesar, dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Institutiei Primăriei şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;
 • întocmeşte şi eliberează legitimaţii de acces în unitate, ecusoane, legitimaţii de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului;
 • întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de muncă, în vederea recrutării de resurse umane;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal;
 • păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului etc.;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie;
 • ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor de vechime la Serviciul Financiar Contabil, Buget pentru întocmirea dispoziţiei de acordare a sporului de vechime;
 • stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ;
 • elaborează strategii si proceduri de lucru;
 • stabileste metodologia de implementare a normelor europene in domeniul instruirii si perfectionarii pregatirii personalului;
 • elaborează instrucţiunile necesare unei bune funcţionări a compartimentelor din structura organizatorică a primăriei şi a instituţiilor subordonate;
 • intocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod activ şi stabileşte necesarul pe Direcţii, Servicii, Birouri şi avansează propuneri în acest sens formatorilor;
 • stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale;
 • întocmeşte împreună cu Direcţia Economica referatele în baza cărora salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională ;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;
 • întocmeşte pontajele lunare pe care le transmite Serviciului Financiar Contabil, Buget;
 • întocmeşte programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul resurselor umane iniţiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum şi de serviciile publice comunitare din subordinea Consiliului Local ;
 • gestionează documentele şi corespondenţa care intră/ies din compartiment;
 • transmite pe hârtie sau pe suport magnetic informaţiile din sfera de activitate a serviciului, precum şi noile modificări ce trebuie aduse aplicaţiei gestionate de Biroul Cabinet Primar, în vederea actualizării în timp util a site-ului primăriei;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din Institutia Primarului Voluntari şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei aparatului de specialitate al Primarului;
 • întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;
 • asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control în baza dispoziţiilor Primarului şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 • întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere; stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare, în conformitate cu prevederile legale, a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit, a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatului de specialitate al Primarului;
 • pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a Institutiei Primarului Voluntari, precum şi a structurii organizatorice;
 • răspund de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa compartimentului.

Pe linie de administrativ:

 • răspunde de administrarea şi întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative, precum şi a echipamentelor, astfel:
  • asigură exploatarea şi funcţionarea, în condiţiile tehnice prescrise, a centralei termice, urmărind efectuarea la timp a reparaţiilor şi reviziilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a centralei telefonice care deserveşte sediul administrativ al Institutiei Primarului Voluntari,;
  • întocmeşte planul de revizii şi reparaţii pentru toate instalaţiile, echipamentele, sistemele tehnice care fac parte din clădirea primăriei;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a aparatelor telefonice şi faxurilor cu care sunt dotate compartimentele primăriei, asigurând efectuarea periodică a reviziilor, precum şi a reparaţiilor necesare de către prestatorii de servicii abilitaţi;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a sistemului de iluminare din incinta sediului administrativ al primăriei;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de multiplicat şi a service-ului pentru aceste echipamente;
  • asigură funcţionarea în condiţii optime şi urmăreşte efectuarea reviziilor şi reparaţiilor la instalaţiile de înştiinţare/alarmare;
  • asigură funcţionarea uşilor – parte componentă a sistemului electronic de control acces, care este utilizat pentru monitorizarea accesului personalului în instituţie;
  • asigură derularea contractelor de service pentru ascensor;
  • asigură derularea contractelor de service pentru instalaţiile şi echipamentele de climatizare;
  • asigură funcţionarea în condiţii optime a instalaţiilor de sonorizare şi video din Sala de Consiliu şi urmăreşte derularea contractelor de service pentru instalaţiile şi echipamentele componente acestor sisteme;
  • urmăreşte şi răspunde de efectuarea reparaţiilor la instalaţiile electrice care deservesc echipamente şi aparate din primărie;
  • urmăreşte şi răspunde de efectuarea reparaţiilor la instalaţiile şi la echipamentele tehnice care compun sistemul de ventilare şi climatizare al clădirii primăriei;
  • urmăreşte şi răspunde de efectuarea reparaţiilor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din interiorul primăriei;
  • asigură exploatarea şi funcţionarea în condiţiile tehnice prescrise a generatorului electric pentru situaţiile de avarie la alimentarea cu energie electrică, urmărind efectuarea la timp a reparaţiilor şi reviziilor tehnice necesare funcţionarii în condiţii de siguranţă;
 • gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul primăriei, precum şi materialele aprovizionate;
 • asigură efectuarea curăţeniei;
 • efectuează inventarele periodice;
 • urmăreşte starea fizică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul primăriei, precum şi situaţia mişcărilor acestora; efectuează subinventarierea de folosinţă, pe sedii şi birouri, pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar şi supraveghează folosirea în bună stare a lor;
 • recepţionează toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe intrate în magazie, întocmeşte Note de intrare-ieşire şi deschide fişe de folosinţă a obiectelor de inventar; ţine evidenţa bunurilor ce pot fi casate şi înaintează Comisiei de inventariere propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar care au o durata normală de serviciu expirată;
 • asigură sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţii Comisiei de inventariere;
 • urmăreşte derularea contractelor pentru utilităţi la spaţiile administrate; avizează plata facturilor ce reprezintă bunuri şi prestări servicii contractate: energie electrică, apă-canal, încălzire, salubrizare, deservire xerox, calculatoare, telefoane mobile etc.;
 • avizează procesele verbale de recepţie pentru contractele de prestări servicii (curăţenie, întreţinere, operare calculator, service copiatoare, tipografiere etc.) şi controlează activitatea personalului contractat;
 • face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare Institutiei Primarului Voluntari ;
 • întocmeşte planul de aprovizionare al primăriei;
 • gestionează bunurile din domeniul public aflate în administrarea Primăriei oraşului Voluntari (terenuri, apartamente, tonete, clădiri etc.);
 • asigură predarea deşeurilor refolosibile rezultate în urma casării;
 • analizează şi centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare şi imprimante, precum şi a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate şi întocmeşte lunar, note de fundamentare către Direcţia Economică;
 • urmăreşte aprovizionarea cu produsele cuprinse în planul de aprovizionare;
 • supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând Institutiei Primarului Voluntari;
 • ţine gestiunea materialelor consumabile pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce aparţin Institutiei Primarului Voluntari, gestionează imprimatele cu regim special şi operează în fişele de magazie cu regim special (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetărie, produse protocol, carburanţi, piese de schimb auto etc.);
 • ştampilează chitanţierele cu regim special;
 • încarcă anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
 • păstrează, gestionează şi urmăreşte actualizarea documentaţiilor, a planurilor, schemelor şi altor informaţii cu privire la instalaţiile electrice, instalaţiile termice, instalaţiile şi echipamentele de climatizare şi alte echipamente din dotarea sediului administrativ.

Pe linie de auto:

 • administrează autoturismele aparţinând Institutiei Primarului Voluntari şi pe cele aflate în folosinţa acesteia;
 • gestionează foile de parcurs şi completează FAZ –urile;
 • gestionează bonurile de carburant;
 • rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea, în caz de avarie, a autoturismelor (CASCO);
 • urmăreşte şi asigură efectuarea schimbului de ulei, a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente;
 • distribuie, persoanelor desemnate, autoturismele repartizate conform dispoziţiilor Primarului şi urmăreşte folosirea şi exploatarea lor conform destinaţiei acordate;
 • organizează perioadic, testarea persoanelor cu drept de conducere desemnate de către şefii de direcţii (compartimente), pentru a folosi în interes de serviciu autoturisme din parcul auto al primăriei;
 • verifică, zilnic, starea tehnică şi aspectul interior şi exterior al autoturismelor, precum şi respectarea obligaţiei ca, la sfârşitul programului, autoturismele folosite de personalul primăriei să fie parcate în spaţiul special destinat pentru parcul auto, iar foile de parcurs şi cheile autoturismelor să fie depuse de utilizatori la persoana desemnată din cadrul compartimentului auto.

Sus

Art.27. Compartimentul Achiziţii Publice

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

 • face preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate execuţia de lucrări specifice programului de investiţii;
 • organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări şi constituie o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturilor etc.;
 • colaborează cu societăţile care elaborează documentaţii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime la lucrările de investiţii aprobate;
 • organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii;
 • urmăreşte modul de îndeplinire a condiţiilor contractuale pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie;
 • elaborează dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora;
 • elaborează documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 • ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate serviciului; întocmeşte borderouri şi situaţii privind stadiul lucrărilor de la momentul înregistrării până în momentul eliberării acestora;
 • arhivează documentaţiile eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului;
 • verifică certificatele de urbanism pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de arhitectul şef şi de către Primarul oraşului Voluntari (cu consultarea serviciilor de specialitate – cadastru şi juridic);
 • verifică şi întocmeşte autorizaţiile de construire (inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor), pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de arhitectul şef şi de către Primarul oraşului Voluntari;
 • verifică autorizaţiile de desfiinţare pentru lucrările derulate prin Direcţia de Investiţii, conform legii, aprobate în final de arhitectul şef şi de către Primarul oraşului Voluntari;
 • întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi a clasării acestora;
 • verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire;
 • întocmeşte în termen legal corespondenţa privind completarea sau restituirea documentaţiilor analizate;
 • colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriei, precum şi cu serviciile descentralizate din subordinea Consiliului Local ;
 • colaborează cu administratorii de reţele edilitare şi cu direcţiile de specialitate ale acestora pentru coordonarea lucrărilor derulate prin Direcţia Investiţii a Institutiei Primarului Voluntari, cu lucrările executate de către aceştia şi pentru obţinerea avizelor tehnice de specialitate;
 • colaborează cu Compartimentul Registratură şi Compartimentul Relaţii cu Publicul, în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii corecte şi complete, în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la investiţii iniţiate de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei şi de serviciile publice din subordinea Consiliului Local ;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările care intervin în activitatea serviciului, ca urmare a noilor acte normative;
 • acordă viza de”bun de plată”, potrivit împuternicirii primite prin Dispoziţie a Primarului;
 • constată încălcarea legilor şi aplică sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. raspunde pentru respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 34/2006 precum si a celorlalte acte normative in vigoare, incidente in domeniul investitiilor si achizitiilor publice.
 6. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.28. DIRECTIA COLECTARE TAXE SI EVIDENTA PROPRIETATII este subordonată Primarului oraşului Voluntari. Structura organizatorică a direcţiei este următoarea:

 1. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Evidenta Strazi si Nomenclatura Urbana .
 2. Serviciul Impozite si Taxe
 3. Compartiment Urmarire, Executare Silita, Amenzi

Atribuţiile definitorii ale direcţiei sunt:

 • Rezolvarea problemelor de fond funciar rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, republicată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.1/2000, aşa cum au fost modificate şi completate de Legea nr.247/2005 ;
 • Activitatea de înregistrare si actualizare a datelor privind gospodariile populatiei în Registrul Agricol, conform Ordonanţei nr. 8/2008 privind Registrul Agricol şi eliberarea certificatelor de producător agricol, conform H.G.R. nr.661/2001.
 • Constituirea unei baze de date cu privire la informatii legate de strazi , inventarierea si atribuirea de numere postale ;
 • Colectarea Taxelor si Impozitelor locale.

Sus

Art.29. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Evidenta Strazi si Nomenclatura Urbana are în sarcină rezolvarea problemelor de fond funciar rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, republicată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.1/2000, aşa cum au fost modificate şi completate de Legea nr.247/2005, Legii nr.44/1994, Legii nr.341/2004, Legii nr.15/2003, activitatea de înregistrare a terenurilor şi a animalelor în Registrul Agricol, conform Ordonanţei nr.1/1992 privind Registrul Agricol şi eliberarea certificatelor de producător agricol, conform H.G.R. nr.661/2001 , atribuiri si modificari denumiri stradale si numere postale .

Atribuţiile acestui serviciu sunt următoarele:

 • primeşte şi repartizează catre Comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată sau orice alte solicitari care se refera la constituirea, modificarea sau contestarea unui drept de proprietate sau care necesita solutionare de catre Comisia de fond funciar;
 • pregateste lucrarile Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor si lucrarilor ce urmeaza a fi analizate , pune la dispozitia comisiei orice alte documente existente in arhiva avand legatura cu dosarele in discutie;
 • pune in aplicare hotararile Comisiei de fond funciar , intocmeste si expediaza corespondenta cu petentii in vederea completarii documentatiilor depuse si înaintează propunerile Comisiei de fond funciar catre Comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar ;
 • intocmeste raspunsuri la cererile depuse in legatura cu dosarele si solicitarile analizate de comisia de fond funciar ;
 • furnizeaza date privind situatia cererilor depuse in conformitate cu Legile Fondului Funciar;
 • asigura informarea populatiei in legatura cu legislatia in vigoare privind fondul funciar;
 • elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor ;
 • aduce la cunostinta comisiei de fond funciar sentintele judecatoresti transmise de catre Oficiul Juridic care ii sunt opozabile sau in care a fost parte;
 • inainteaza Comisiei Judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • intocmeste liste-anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
 • înmânează titlurile de proprietate emise de către Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar şi eliberează solicitanţilor procesele verbale de punere în posesie si schitele-anexa la acestea ;
 • prezinta Comisiei Locale Hotararile Comisiei Judetene de aplicare a Legilor fondului Funciar ;
 • transmite Hotararile Comisiei Judetene catre persoanele indreptatite.
 • desfăşoară activitate de inscriere si actualizare a datelor privind gospodariile populatiei , terenurile şi animalele in Registrul Agricol, conform Ordonanţei nr.1/1992 privind Registrul Agricol;
 • intocmeste certificatele de producător agricol si bonuri de proprietate a animalelor , pe baza evidentelor din Registrul Agricol;
 • eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj şi burse sociale;
 • eliberează adeverinţe din registrul agricol conform legii;
 • intocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile:bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
 • informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
 • intocmeste rapoarte statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;
 • colaborează cu Direcţia Agricolă Ilfov ;
 • asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare ;
 • centralizează cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în vigoare, precum şi cererile pentru înscrierea în registrul exploataţiilor agricole şi viticole;
 • întocmeşte şi gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informaţiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înfiinţate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării Legilor fondului funciar ;
 • propune denumiri (schimbarea denumirii) de străzi;
 • atribuie numere poştale noi;
 • inventariază numerele poştale pe străzi şi propune renumerotarea în cazul în care există erori de atribuire a acestor numere;
 • are acces la baza de date şi informaţii urbane (hărţi, schiţe, planuri cadastrale, documentaţii şi planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului) şi contribuie la actualizarea periodică a acestor date;
 • propune întocmirea PUZ-urilor pentru constituiri de străzi noi;
 • ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor Hotararile Consiliului Local privind modificarea denumirii strazilor ;
 • indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei
 • raspunde la cereri , sesizari si reclamatii care intra in competenta serviciului ;
 • insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in specialitate si in domeniul administratiei publice locale ;
 • participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărari specifice serviciului;
 • intocmeşte rapoarte de specialitate şi colaborează cu celelalte servicii in vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărari ale Consiliului Local Voluntari specifice activităţii serviciului;
 • asigură arhivarea documentelor în funcţie de specificul acestora;
 • actualizează procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările care intervin în activitatea biroului, ca urmare a noilor acte normative;
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice obiectului de activitate.

Sus

Art.30. Serviciul Taxe şi Impozite prin compartimentele sale de specialitate asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice, soluţionarea obiecţiunilor.

 • urmăreşte, împreună cu Biroul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica Locala executarea creanţelor instituţiei;

Atribuţiile serviciului sunt următoarele:

Pe linia Compartimentului Contracte Domeniu Public, Taxe, Reclame si Publicitate:

 • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local;
 • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate, a penalităţilor şi dobânzilor pentru încasările cuprinse în fişele analitice de urmărire, care au următoarele surse:
  • taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor etc.;
  • taxe locale datorate ocupării cu garaje a domeniului public sau privat al oraşului Voluntari ;
  • orice alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale;
 • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Primăriei oraşului Voluntari privind agenţii economici care ocupă domeniul public şi privat, de pe raza oraşului Voluntari;
 • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici, precum şi calculul dobânzilor şi penalităţilor, responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă;
 • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al oraşului Voluntari;
 • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii, garaje-autoturisme, conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate;
 • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici care ocupă domeniul public şi privat al oraşului Voluntari şi le transmite compartimentului de specialitate din cadrul Serviciului Taxe şi Impozite ;
 • efectuează, pe bază de program aprobat de către directorul Direcţiei Economice, control în teren cu privire la materia impozabilă;
 • întocmeşte documentaţia, după verificarea propunerilor privind scăderea unor debite eronate şi înaintează referatul pentru aprobare conducerii instituţiei;
 • aduce la cunoştinţa persoanelor interesate orice modificări ale nivelului taxelor datorate şi a termenelor de plată;
 • informează conducerea şi serviciile de specialitate asupra deficienţelor din dosare;
 • aplică prevederile legislaţiei în vigoare pentru activitatea repartizată fiecărui angajat;
 • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;
 • transmite Serviciului Financiar Contabil situatia lunara privind creantele nou create.

Pe linia Compartimenului Constatare Impunere Persoane Juridice

 • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.;
 • introduce în baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile şi de scoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile;
 • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice;
 • efectuează controlul fiscal, verificând persoane juridice din punct de vedere al masei impozabile, precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local;
 • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere;
 • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi intocmeste certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice;
 • solicită şi verifică documente, înscrisuri, registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate, necesare realizării obiectului controlului;
 • stabileşte în sarcina contribuabililor, persoane juridice, diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata , în temenele legale, a impozitelor datorate;
 • verifică persoanele juridice, din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate;
 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice;
 • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare, stabilire, constatare, impunere şi achitare a obligaţiillor de plată către bugetul local, a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală;
 • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri, conform legislaţiei în vigoare;
 • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;
 • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de către organele de specialitate, prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor desemnate în sarcina contribuabililor, persoane juridice;
 • analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite şi taxe, precum şi majorări de întârziere;
 • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale.
 • transmite Serviciului Financiar Contabil situatia lunara privind creantele nou create.

Pe linia Compartimentul Constatare Impunere Persoane Fizice

 • realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport etc.;
 • exercită controlul fiscal, verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiei de impunere, asupra modificărilor intervenite, actualizând unde este cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozite stabilite;
 • analizează, soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;
 • efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol, analize şi informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice:
 • colaborează cu Biroul Urmărire Executare Silită şi sprijină activitatea acestuia, în vederea urmăririi şi recuperării debitelor;
 • verifică cererile de restituire în numerar şi documentele privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe, la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri;
 • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil, în plus sau eronat, la bugetul local;
 • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice şi intocmeste certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice;
 • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite;
 • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului–Lege nr.54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate;
 • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice alte probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale;
 • transmite Serviciului Financiar Contabil situatia lunara privind creantele nou create.

Sus

Art.31. Compartimentul Urmărire, Executare Silită, Amenzi

 • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidenţă, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc;
 • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, atât de către compartimentele Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi respectiv Constatare Impunere Persoane Juridice, cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • înştiinţează debitorii, persoane fizice sau juridice, asupra obligaţiilor existente şi solicită efectuarea plăţilor în termenul legal;
 • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată, se trece la executarea silită a debitelor, cu respectarea dispoziţiilor legale; în acest sens, întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea;
 • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare, în caz contrar intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;
 • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţii debitelor aflate în evidenţă;
 • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale;
 • inregistreaza si tine evidenta tuturor proceselor verbale de amenda primite prin posta sau registratura apartinand persoanelor fizice destinate, destinate institutiei in vederea urmaririi acestora;
 • intocmeste borderourile cu procesele verbale de amenda care nu indeplinesc conditiile legale pentru a putea fi urmarite, in vederea restituirii lor catre organele emitente;
 • introduce in baza de date a programului de impozite si taxe procesele verbale de amenda, apartinand persoanelor fizice;
 • pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor intreprinse;
 • arhiveaza documentele specifice biroului la sfarsitul anului;
 • indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei;
 • transmite Serviciului Financiar Contabil situatia lunara a debitorilor insolvabil constatati;
 • raspunde la cereri , sesizari si reclamatii care intra in competenta serviciului ;
 • insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in specialitate si in domeniul administratiei publice locale ;
 • participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărari specifice serviciului;
 • intocmeşte rapoarte de specialitate şi colaborează cu celelalte servicii in vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărari ale Consiliului Local Voluntari specifice activităţii serviciului;
 • asigură arhivarea documentelor în funcţie de specificul acestora;
 • actualizează procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările care intervin în activitatea biroului, ca urmare a noilor acte normative;
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice obiectului de activitate.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Institutia Primarului Voluntari numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.32. DIRECTIA FONDURI EUROPENE

Directia Fonduri Europene este o directie de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Institutiei Primarului Voluntari, condus de un director executiv si are urmatoare structura:

 1. Compartimentul Fonduri Europene
 2. Compartimentul Autorizare Transport
 3. Compartimentul Relatii cu Publicul

Directia Fonduri Europene are ca principale atributii specifice urmatoarele:

 • asigura documentarea si elaborarea unor materiale specifice activitatii de integrare europeana la nivel local;
 • asigura activitatea necesara armonizarii si modernizarii structurii si atributiilor administratiei publice locale ;
 • promoveaza programele cu propuneri in vederea realizarii integrarii europene la nivel local;
 • elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive, recomandari., etc.) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru aplicarea acestora;
 • asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes ale administratiei publice locale;
 • asigura documentarea si pregatirea cadrului juridic si institutional pentru descentralizarea unor servicii publice la nivelul orasului;
 • asigura documentarea si monitorizarea componentelor programelor de finantare ale Uniunii Europene, a Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei publice locale, precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local al orasului Voluntari eligibile pentru aceste programe si proiecte ;
 • initiaza programe si proiecte in parteneriat cu institutii de invatamant si cu ONG-uri, pentru educarea persoanelor si societatii civile cu privire la cunoasterea si aplicarea normelor Uniunii Europene ;
 • intocmeste chestionare tip care sa permita ordonarea datelor si implementarea pe calculator in vederea prelucrarii lor;
 • coordoneaza proiectele finantate din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum si a altor credite sau imprumuturi similare;
 • urmareste elaborarea si realizarea politicii de finantare externa, convenirea, parafarea si implementarea Memorandum-urilor de finantare nerambursabila oferite de Uniunea Europena, convenirea, parafarea si modul de aplicare a prevederilor Acordurilor de asistenta financiara externa nerambursabila si alte institutii financiare;
 • coordoneaza managementul integrat de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finantare, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta si eficienta;
 • prezinta spre aprobare Primarului, in colaborare cu factorii interesati, propunerile de decizii care urmeaza a fi luate in relatiile cu institutiile financiare internationale, precum si cu alti finantatori externi;
 • urmareste realizarea unei politici unitare de finantare externa;
 • asigura negocierea acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa nerambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 • analizeaza oportunitatile de obtinere a creditelor impreuna cu beneficiarii finali, compartimentele de specialitate din cadrul Institutiei Primarului si prezinta Primarului un punct de vedere privind oportunitatea, necesitatea negocierii unor asemenea credite;
 • asigura asistenta in implementarea proiectelor;
 • asigura relatiile functionale cu institutiile financiare internationale si cu beneficiarii finali ai imprumutului;
 • prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa rambursabila si nerambursabila;
 • propune Directiei Economice includerea in proiectul de buget a fondurilor in valuta sau in lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat, precum si a platilor de dobanzi si comisioane in contul acestora, pentru institutiile publice din subordine si societatile de sub autoritatea Consiliului Local, pentru care rambursarea se asigura din bugetul orasului;
 • asigura impreuna Cabinetul Primarului corelarea pozitiilor delegatiilor care participa la reuniunile internationale unde se abordeaza subiecte din domeniu;
 • certifica documentele si actele justificative ce se prezinta pentru obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu si raspunde de legalitatea, economicitatea, necesitatea, oportunitatea si realitatea operatiunilor consemnate in documentele prezentate, prin semnatura celui care le-a intocmit si a directorului;
 • urmareste, in calitate de compartiment emitent, stadiul avizarii proiectelor sau actelor aflate la alte organisme ale administratiei de stat, cu aducerea imediata la cunostinta conducerii Institutiei Primarului;
 • elaboreaza, pe baza strategiei de dezvoltare a orasului Voluntari, consultand compartimentele de specialitate din cadrul Institutiei Primarului, programul de finantare externa a proiectelor specifice orasului;
 • urmareste si controleaza derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara nerambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;
 • coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara rambursabila si nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 • coordoneaza managementul programelor, in conformitate cu prevederile acordurilor de finantare, avand drept scop realizarea cu maxima operativitate si eficienta a obiectivelor acestora;
 • asigura relatiile functionale cu institutiile financiare internationale finantatoare, cu institutiile romanesti care participa la realizarea programului, cu bancile romanesti cu care se incheie aranjamente bancare pentru derularea operatiunilor si cu beneficiarii finali ai finantarii externe;
 • acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este asigurata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 • asigura monitorizarea proiectelor, intocmeste rapoarte periodice si anuale, pe care le transmite finantatorului extern si institutiilor centrale implicate in evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finantare si a legislatiei nationale in vigoare;
 • supervizeaza activitatea de procurare, respectiv de pregatire a documentelor de achizitii (invitatia la licitatie, documentatia standard pentru organizarea licitatiei, termenii de referinta, stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor, intocmirea rapoartelor de evaluare, propunerea castigatorului pentru adjudecarea contractului, transmiterea documentatiei la finantatorul extern pentru aprobarea contractului), obtinerea la timp a aprobarii acestora, incheierea contractului, coordonarea derularii acestuia;
 • organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie intruniri cu echipele Unitatilor de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finantare si luarea masurilor, dupa caz;
 • analizeaza si sintetizeaza materialele obtinute;
 • intocmeste proiecte de hotariri ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul de activitate;
 • asigura traducerea materialelor si documentatiilor primite;
 • utilizeaza corespunzator sistemul informatic integrat si cunoaste, respecta si aplica prevederile sistemelor de management aprobate in cadrul Institutiei Primarului Voluntari;
 • in exercitarea activitatilor mentionate, Directia Fonduri Europene colaboreaza si cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, directiile de specialitate ale altor ministere si institutii centrale, Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, institutii de invatamant si ONG-uri in problematica administratiei publice locale).

Sus

Art.33. Compartimentul Fonduri Europene

 1. asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei publice locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local Voluntari eligibile pentru aceste programe si proiecte;
 2. asigura legatura cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, cu administratorii Fondurilor de Coeziune si Structurale in domeniul politicilor, cu organismele intermediare care administreaza programele cu finantare europeana si programelor de dezvoltate ale orasului;
 3. asigura documentarea si elaborarea unor materiale specifice integrarii europene, precum si pregatirea cererilor de finantare insotite de intreaga documentatie necesara pentru asigurarea eligibilitatii proiectelor promovate de Institutia Primarului Voluntari, proiecte ce pot beneficia de cofinantare din programe europene nerambursabile;
 4. colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, directiile de specialitate ale Agentiilor de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, institutii de invatamant si ONG-uri ) in problematica administratiei publice locale;
 5. intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la nivelul orasului;
 6. asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes local
 7. analizeaza si sintetizeaza datele privind organizarea si functionarea administratiei publice locale din statele Uniunii Europene;
 8. desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana;
 9. intocmeste chestionare tip care sa permita ordonarea datelor si implementarea pe calculator in vederea prelucrarii lor;
 10. asigura activitatea necesara armonizarii si modernizarii structurii si atributiilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 11. asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale ;
 12. elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru aplicarea acestora;
 13. elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene pentru care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si financiar in acest sens;
 14. intocmeste proiecte de hotariri ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul de activitate;
 15. asigura traducerea materialelor si documentatiilor privind integrarea europeana in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 16. coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa rambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 17. analizeaza oportunitatile de obtinere a creditelor impreuna cu beneficiarii finali, compartimentele de specialitate din cadrul municipalitatii si prezinta Primarului un punct de vedere privind oportunitatea, necesitatea si eficienta negocierii unor asemenea credite;
 18. prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa rambursabila;
 19. propune Directiei Economice includerea in proiectul de buget a fondurilor in valuta sau in lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat, precum si a platilor de dobanzi si comisioane in contul acestora, pentru institutiile publice din subordine si societatile de sub autoritatea Consiliului Local, pentru care rambursarea se asigura din bugetul orasului;
 20. participa impreuna cu Directia Economica la fundamentarea sumelor ce se vor inscrie in buget la pozitiile “Rambursari de credite si plati dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor externe” si “Contributia orasului Voluntari la cofinantarea proiectelor”;
 21. coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara rambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;
 22. coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara rambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 23. coordoneaza managementul programelor, in conformitate cu prevederile acordurilor de finantare rambursabila, avand drept scop realizarea cu maxima operativitate si eficienta a obiectivelor acestora;
 24. coordoneaza relatiile functionale cu institutiile internationale finantatoare, cu institutiile romanesti care participa la realizarea programului, cu bancile romanesti cu care se incheie aranjamente bancare pentru derularea operatiunilor si cu beneficiarii finali ai finantarii externe rambursabile;
 25. acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe rambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este realizata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 26. asigura monitorizarea proiectelor, intocmeste rapoarte periodice si anuale, pe care le transmite finantatorului extern si institutiilor centrale implicate in evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finantare rambursabila si a legislatiei nationale in vigoare;
 27. coordoneaza activitatea de procurare, respectiv de pregatire a documentelor de achizitii (invitatia la licitatie, documentatia standard pentru organizarea licitatiei, termenii de referinta, stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor, intocmirea rapoartelor de evaluare, propunerea castigatorului pentru adjudecarea contractului, transmiterea documentatiei la finantatorul extern pentru aprobarea contractului), obtinerea la timp a aprobarii acestuia, incheierea contractului, coordonarea derularii acestuia;
 28. coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa nerambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 29. participa la intocmirea si avizarea mandatelor delegatiilor municipalitatii sau ale institutiilor publice, societatilor din subordinea sau de sub autoritatea municipalitatii, care participa la intalniri internationale avand ca scop identificarea de surse de finantare externa nerambursabila, propuneri de proiecte pentru finantare externa nerambursabila, discutarea de oferte de finantare nerambursabila, negocierea sau contractarea unor credite sau fonduri externe nerambursabile si avizeaza rapoartele intocmite de aceste delegatii la intoarcerea din misiune;
 30. prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa nerambursabila;
 31. coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara nerambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate;
 32. coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 33. acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe nerambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este asigurata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 34. organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie intruniri cu echipele Unitatilor de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finantare nerambursabila si luarea masurilor, dupa caz.

Sus

Art.34. Compartimentul Autorizare Transport

 • verifică starea de întreţinere a indicatoarelor rutiere şi stabileşte în teren indicatoarele sustrase, deteriorate, prezintă propuneri de instalare a unor indicatoare noi, în funcţie de dinamica structurii urbanistice a oraşului, verifică modul în care se realizează montarea, demontarea, recondiţionarea şi înlocuirea acestora;
 • verifică starea de întreţinere a elementelor de protecţie rutieră (garduri de protecţie, stâlpi, bariere fixe şi mobile), a marcajelor rutiere, parcajelor rutiere şi stabilirea în teren a elementelor deteriorate/sustrase; prezintă propunerile de instalare a unor elemente de protecţie rutieră noi, în funcţie de dinamica structurii urbanistice a oraşului, supraveghează montarea, demontarea, recondiţionarea şi înlocuirea acestora;
 • ţine evidenţa şi personalizează staţiile de taximetrie, propune măsuri de înfiinţare a unor staţii noi, în funcţie de dinamica structurii urbanistice a oraşului, urmăreşte modul în care sunt respectate condiţiile legale impuse conducătorilor de taximetre;
 • verifică întocmirea corectă a documentaţiei înaintate de către petenţi Comisiei de circulaţie şi stabileşte în teren corectitudinea celor solicitate, în vederea obţinerii avizelor acestei comisii, pentru eliberarea licenţei de traseu în oraşul Voluntari şi amplasării capului de linie; întocmeşte şi eliberează aceste documente;
 • verifică întocmirea corectă a documentaţiei înaintate de către solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiei şi permiselor de circulaţie, eliberarea permiselor de liberă trecere şi parcare, a autorizaţiilor de circulaţie pe drumurile publice pentru autovehicule de transport în comun de persoane, autorizaţiilor de rezervare a unui loc de parcare, a permiselor de liberă trecere pentru vehicule cu tracţiune animală prin oraşul Voluntari, a autorizaţiilor de circulaţie pe drumurile publice pentru autovehicule de transport aparţinând societăţilor care execută lucrări în folosul oraşului Voluntari ;
 • verifică sesizările populaţiei, realizează documentarea în teren şi asigură rezolvarea acestora pentru fiecare activitate în parte;
 • coordonează şi urmăreşte derularea programului de „Ranforsare şi reabilitare a tramei stradale” a oraşului Voluntari;
 • urmăreşte derularea lucrărilor finanţate din fondul special al drumurilor, urmăreşte sistematic starea podurilor (pasajelor) destinate traficului rutier din oraş;
 • supraveghează executarea de către firme specializate a lucrărilor de verificare curentă şi periodică a stării tehnice a lucrărilor;
 • urmăreşte executarea de către firme specializate a lucrărilor de revizie curentă, periodică, de întreţinere şi reparaţii curente a drumurilor din oraşul Voluntari;
 • participă la întocmirea necesarului de lucrări în vederea elaborării planului anual pe categorii de lucrări; participă la elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru autorizarea lucrărilor şi la elaborarea fişelor tehnologice pe categorii de lucrări;
 • ţine evidenţa lucrărilor executate în fişa străzilor:
 • emite instrucţiuni pentru începerea lucrărilor contractate şi urmăreşte executarea lor, cu respectarea tehnologiilor aprobate;
 • urmăreşte, în perioada de garanţie şi post garanţie, comportarea în timp a lucrărilor executate ;
 • participă la elaborarea documentaţiei de licitaţie sau oferte publice (caiete de sarcini, fişe tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale etc.);
 • elaborează instrucţiuni de lucru pentru administratorul tramei stradale a oraşului Voluntari;

Sus

Art.35. Compartimentul Relatii cu Publicul

Compartimentul Relaţii cu Publicul este o structura de specialitate, avand rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii oraşului Voluntari şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale, asigurând realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare.

Baza legala care asigura functionarea Compartimentului Relaţii cu Publicul este urmatoarea: ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*), LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*), LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*).

 • este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor departamente ale primăriei, se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
 • face tot posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei sale;
 • face tot posibilul pentru a evita stresul cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informaţii utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
 • asigură reprezentarea fiecărui compartiment din cadrul Institutiei Primarului, prin funcţionari publici care primesc, verifică cereri şi dau informaţii cetăţenilor;
 • asigură expedierea documentaţiilor, atunci când este obligatorie înmânarea acestora personal beneficiarului;
 • are obligaţia de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul primăriei, orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
 • pune la dispoziţia cetăţenilor care solicită avizele şi acordurile elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului executiv al primăriei, date şi informaţii privind documentaţia necesară obţinerii acestora;
 • informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
 • asigură programarea la audienţele acordate de Primar, Viceprimar şi Secretar a cetăţenilor, a agenţilor economici şi a reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;
 • prezintă notele de audiere şefilor de departamente (direcţii, servicii), în vederea informării asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe, ţinând evidenţa acestora;
 • repartizează, pe serviciile de specialitate, toate reclamaţiile şi sesizările primite de la centrul de informare pentru cetăţeni sau de la Consiliul Local, care nu trec prin Registratura Generală;
 • primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;
 • verifică conţinutul dosarului (pentru diverse solicitări) în momentul depunerii la primărie;
 • are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
 • stabileşte un program minim pentru comunicarea informaţiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afişat la sediul primăriei şi la sediile punctelor de informare şi consiliere pentru cetăţeni; acesta se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul programului de lucru al Primăriei, incluzând şi o zi pe săptămână după programul de funcţionare;
 • comunică, imediat sau în cel mult 24 de ore, informaţiile de interes public solicitate verbal;
 • răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor care sunt adresate primăriei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 • întocmeşte un raport semestrial, pe baza căruia conducerea Institutiei Primarului va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;
 • pune gratuit la dispoziţie formularele tip de redactare a petiţiilor şi a reclamaţiilor administrative;
 • îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competenţa primăriei, către instituţiile în sarcina cărora revin.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite de catre Primar prin Dispozie.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Institutia Primarului Voluntari numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.36. ARHITECTUL SEF este funcţie publică de conducere şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi a urbansimului, aducând la îndeplinire atribuţiile conferite de lege ca şef al structurilor de specialitate şi de preşedinte al Comisiei de Acord Unic, astfel:

 • reprezintă instituţia în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului încredinţat;
 • asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a oraşului;
 • elaborează proiectul regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • verifică şi semnează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare emise;
 • semnează avizele de urbanism şi acordul unic;

Arhitectul şef este subordonat Primarului şi coordonează următoarea structura:

Sus

Art.37. Atribuţiile Serviciului Urbanism, Investitii si Utilitati Publice sunt următoarele:

Pe linie de urbansim

 • asigură structurile de execuţie în vederea avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism;
 • face propuneri pentru proiectul regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a oraşului;
 • verifică scriptic şi pe teren respectarea prevederilor legale şi a regulamentului de urbanism privind construcţiile (noi, extinderi, reparaţii capitale, demolări) de pe raza oraşului;
 • analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism, lucrări de construire şi demolare pentru construcţiile şi amenajările urbanistice din cadrul oraşului Voluntari ;
 • întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul oraşului Voluntari;
 • întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente;
 • autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de arhitectul şef, şeful serviciului şi întocmitor;
 • întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;
 • eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza oraşului Voluntari;
 • desfăşoară program cu publicul: verificare documentaţii, primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii, inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare;
 • întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de către Institutia Primarului Voluntari ;
 • colaborează cu pe linie de Disciplina în Construcţii în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza oraşului Voluntari;
 • colaborează cu Compartimentul Juridic şi Administratie Publica Locala în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind lucrări de construire;
 • colaborează cu Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol, precum şi cu Serviciul Public Comunitar de Cadastru şi Consultanţă Agricolă, în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesare la întocmirea certificatelor de urbanism;
 • colaborează cu Compartimentul Registratură, Evidenţă Electorală şi Arhivă şi Compartimentul Relaţii cu Publicul, în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect şef;
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului;
 • verifică documentaţiile de urbanism (PUZ şi PUD), intrate în serviciu pentru avizare-aprobare, din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile PUG;
 • întocmeşte avize tehnice şi referate de înaintare spre aprobare;
 • eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate spre aprobare;
 • colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul procesului de avizare-aprobare a acestora;
 • programează şi prezintă documentaţiile de urbanism în faza de proiect, spre consultare şi avizare, la Comisia tehnică de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • arhivizează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului;
 • organizează şi asigură secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului;
 • redactează şi emite avizele de urbanism;
 • înaintează spre avizare „Comisiei de Administrare a Domeniului Public, de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizare a Lucrărilor Publice şi Protecţia Mediului Înconjurător” documentaţiile de urbanism avizate tehnic;
 • întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al oraşului Voluntari, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism;
 • susţine în comisiile Consiliului Local al oraşului Voluntari, proiectele de hotărâre înaintate spre avizare;
 • emite, la cerere, puncte de vedere asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente;
 • colaborează cu alte compartimente din Primăria oraşului Voluntari pe probleme legate de activitatea de avizare a documentaţiilor de urbanism;
 • participă la diverse comisii din cadrul Consiliului Local, la solicitarea acestora, în vederea susţinerii documentaţiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului;
 • participă la consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism, în conformitate cu recomandările Uniunii Europene;
 • îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de arhitectul şef;
 • ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate compartimentului; întocmeşte borderouri şi situaţii privind stadiul lucrărilor de la momentul înregistrării până în momentul eliberării acestora;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul de specializare al compartimentului, iniţiate de alte compartimente din cadrul Primăriei, precum şi de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
 • verifică pe teren lucrările pentru care se eliberează certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare etc.
 • analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru certificate de urbanism, pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi;
 • analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează autorizaţii de construire pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi aflate pe teritoriul oraşului Voluntari ;
 • întocmeşte certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru utilităţi (electrica, apă, canal, gaze), conform competenţelor legale;
 • autorizaţiile şi certificatele de urbanism vor fi semnate de arhitectul şef, şeful compartimentului şi întocmitor;
 • întocmeşte şi eliberează corespondenţa specifică, prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza oraşului Voluntari; întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;
 • desfăşoară program cu publicul (verificare documentaţii, primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii, inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare);
 • întocmeşte situaţii statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de către Institutia Primarului Voluntari ;
 • colaborează cu personalul pe linie de Disciplina în Construcţii în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrările de construcţii efectuate pe raza oraşului Voluntari;
 • colaborează cu Compartimentul Juridic si Administratie Publica Locala în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind lucrările de construcţii;
 • colaborează cu Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol, precum şi cu Serviciul Public Comunitar de Cadastru şi Consultanţă Agricolă, în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesare la întocmirea certificatelor de urbanism;
 • colaborează cu Compartimentul Registratură, Evidenţă Electorală şi Arhivă şi Compartimentul Relaţii cu Publicul, în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi, sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect şef;
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva compartimentului;
 • ţine evidenţa scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate compartimentului; întocmeşte borderouri şi situaţii privind stadiul lucrărilor de la momentul înregistrării până în momentul eliberării acestora;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul de specializare al compartimentului, iniţiate de alte compartimente din cadrul primăriei, precum şi de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
 • analizează documentaţiile pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire;
 • analizează documentaţiile pentru avize de amplasare panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte şi eliberează avizele sus-amintite;
 • eliberează corespondenţa către solicitanţi, prin care se precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de construcţii în domeniul publicităţii;
 • analizează oportunitatea şi legalitatea propunerilor de amplasament solicitate (activitate de teren şi de birou);
 • colaborează cu alte compartimente din Primăria oraşului Voluntari pe probleme legate de activitatea de publicitate; îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei;
 • stabileşte o strategie proprie în materie de publicitate (tarife, densitate), face propuneri către Consiliul Local al oraşului Voluntari în vederea promovării hotărârilor care reglementează acest domeniu, ţinând cont de cerinţele şi recomandările Uniunii Europene;
 • desfăşoară program cu publicul.
 • asigură registrul de evidenţă a acordului unic şi eliberează acordul unic;
 • primeşte şi înregistrează documentaţia;
 • verifică şi prezintă aceste documentaţii de urbanism arhitectului şef, în vederea avizării;
 • întocmeşte referatele de prezentare în Comisia tehnică de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 • asigură secretariatul Comisiei;
 • programează şedinţele Comisiei, convocarea membrilor şi a invitaţilor;
 • înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al oraşului Voluntari pentru avizare şi le include în proiecte de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentelor, ca urmare a noilor acte normative;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi specifice profilului lor, iniţiate de către alte compartimente din cadrul primăriei, precum şi de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local.

Pe linie de Investitii

 • întocmeşte programul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investiţii aprobate de Consiliul Local al oraşului Voluntari; întocmeşte şi aprobă temele necesare proiectelor de investiţii;
 • face preselecţia societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de specialitate;
 • asigură secretariatul Comisiei tehnico-economice al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Voluntari;
 • organizează procedurile de atribuire a lucrărilor din categoria serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.) necesare investiţiilor;
 • asigură legătura permanentă între prestatorul de servicii şi executantul de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii în parametrii tehnico-economici programaţi;
 • participă la recepţia obiectivelor de investiţii;
 • face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care să permită o selecţie mai riguroasă a acestora;
 • urmăreşte întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii, aprobate la final de arhitectul şef şi de către Primarul oraşului Voluntari, pe bază de memorii tehnice şi planuri cadastrale (1:500 şi 1:2000), conform legii;
 • urmăreşte obţinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizaţiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin Direcţia de Investiţii;
 • întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiţii şi planifică fondurile necesare finalizării acestora;
 • face propuneri de completare sau de dezvoltare a investiţiilor de lucrări edilitare (reţele de apă potabilă, reţele de canalizare, reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.);
 • răspunde, împreună cu beneficiarii sau adminstratorii direcţi, de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii urbane din cadrul oraşului Voluntari ;
 • urmăreşte în teren execuţia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării investiţiei;
 • întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie;
 • asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate in contractele incheiate;
 • colaborează permanent cu firmele de proiectare şi de consultanţă, pe parcursul derulării contractelor de investiţii;
 • colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât şi finanţarea şi decontarea acestora;
 • colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul primăriei în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD, PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană;
 • colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activităţii investiţionale a acestora si intocmeste situatii lunare de investitii neterminate evaluate, pentru inregistrarea in contabilitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Primarul oraşului Voluntari , care au legătură cu specificul activităţii acestui compartiment.

Pe linie de utilitati publice

 • acţionează pe baza unor programe de perspectivă cu privire la îmbunătăţirea dotărilor stradale, înfrumuseţarea teritoriului administrat, extinderea reţelelor de electricitate, a surselor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor de aducţiune şi a celor de canalizare, a drumurilor, pasajelor şi a altor lucrări publice necesare pe raza oraşului Voluntari;
 • realizează strategii şi planuri de măsuri pentru prevenirea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase (inundaţii, înzăpeziri etc.) şi pentru rezolvarea operativă a problemelor legate de dezăpeziri, calamităţi în oraşul Voluntari şi zona adiacentă;
 • urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public conform destinaţiilor stabilite prin programul de sistematizare a teritoriului, prin dispoziţii şi hotărâri ale autorităţilor executive şi deliberative ale administraţiei locale;
 • întocmeşte şi urmăreşte derularea programelor de perspectivă cu privire la efectuarea studiilor de fezabilitate şi a studiilor de amenajări teritoriale şi dotări edilitar-urbane în oraşul Voluntari;
 • asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către Primărie, atât în documentele de lucru elaborate de aceasta cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităţilor publice.
 • propune măsuri de rezolvare a problemelor edilitare, gospodăreşti şi sociale;
 • inspectează teritoriul pentru depistarea deficienţelor în serviciile şi lucrările de gospodărire comunală şi intervine la serviciile şi la societăţile care administrează reţelele edilitare pentru remedierea lor;
 • urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor de întreţinere a reţelelor de apă, canalizare şi termoficare, a străzilor şi trotuarelor;
 • verifică activitatea S.C.ECOVOL S.A. conform Programului de prestaţie pentru curăţenia căilor publice şi întocmeşte fişele de constatare;
 • verifică activitatea S.C.ELECTROVOL S.A.;
 • urmăreşte respectarea programului de dezăpezire pentru oraşul Voluntari;
 • elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării Consiliului Local, cu avizul Primarului;
 • intervine la societăţile care administrează reţelele edilitare pentru eliminarea deficienţelor în alimentarea populaţiei cu energie electrică, gaze naturale, apă rece şi căldură;
 • urmăreşte realizarea programului de desfundare a gurilor de scurgere (canalizare);
 • asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;
 • urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale privind reţelele edilitare şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi specifice profilului serviciului, iniţiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum şi de către serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a noilor acte normative.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului privind datele şi informaţiile care au caracter confidenţial, deţinute sau la care are acces, ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate faţă de instituţie, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii primăriei;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare la data exercitării respectivelor atribuţii, a programelor aprobate şi măsurilor dispuse expres de către conducerea instituţiei, precum şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
 5. răspunde de exercitarea celorlalte atribuţii legale, stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii primăriei orice probleme legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor profesionale sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care au responsabilităţi şi atribuţii;
 5. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite

Sus

Art.38. CABINET PRIMAR

Cabinet Primar este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Institutiei Primarului Voluntari, aflat in subordinea Primarului.

Cabinet Primar are ca principale atributii specifice elaborarea strategiei de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament existent in Institutia Primarului Voluntari, asigurarea relatiilor cu mass media, asigurara dezvoltarea de relatii permanente cu institutiile de cultura in scopul fundamentarii strategiilor de finantare, dezvoltare precum si a programelor si proiectelor culturale specifice.

Cabinet Primar este condus de un sef cabinet, in limita competentelor stabilite prin fisa postului.

Pe linie de administratie publica locala:

 • asigura consultanta de specialitate pentru solutionarea problemelor deosebite;
 • colaboreaza cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;
 • monitorizeaza aplicarea reformei administrative in administratia publica locala si a performantei operationale in cadrul orasului Voluntari;
 • asigura evidenta si dactilografierea corespondentei Primarului;
 • urmareste realizarea raspunsurilor la corespondenta sosita pe numele Primarului;
 • urmareste modul in care s-au indeplinit prevederile Hotaririlor Consiliului Local si ale dispozitiilor Primarului;
 • se documenteaza in vederea informarii Primarului in legatura cu modul in care personalul cu functie de conducere (sef Directie, serviciu, birou) realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor, cum se preocupa pentru pastrarea patrimoniului institutiei, a dotarilor acesteia si pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum si pentru asigurarea securitatii materialelor cu continut secret si contracararea scurgerii informatiilor vizind aceste materiale;
 • participa la realizarea actiunilor, programelor si proiectelor ce privesc comunitatile si care nu contravin competentelor si mijloacelor de interventie ale Institutiei Primarului ;
 • participa la seminarii, simpozioane si alte intilniri organizate in tara si strainatate, privind perfectionarea metodelor de organizare si functionare a autoritatilor administratiei publice locale;
 • asigura planificare si desfasurarea actiunilor si manifestarilor organizate de Primar si Consiliul Local;
 • initiaza si organizeaza dezbateri, seminarii, mese rotunde si ateliere de studiu pe teme de interes pentru cetatenii orasului Voluntari;
 • asigura spatiu de intilnire si dialog personalitatilor vietii sociale si politice;
 • initiaza activitati si evenimente artistice, culturale, stiintifice si de agreement cit si unele care decurg din derularea unor relatii de colaborare locala, nationala sau internationala;
 • intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotariri ale Consiliului Local Voluntari si proiecte de dispozitii ale Primarului in domeniul sau de activitate;
 • realizeaza activitati care vizeaza monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura, arta si a ONG-urilor din orasul Voluntari, asigurind totodata colaborarea cu acestea ;
 • asigura consultarea cetatenilor si ONG-urilor, direct sau in consilii consultative. Asigura secretariatul Consiliului Consultativ Cetatenesc;
 • organizeaza campanii de educatie civica prin activitati specifice si consultarea cetatenilor;
 • intocmeste documentele necesare actului de conducere din primarie; informari zilnice privind sesizarile facute zilnic telefonic de cetateni si problemele specifice administratiei publice preluate din programele TV; intocmeste analize si sinteze periodice;
 • intocmeste graficul de planificare lunara a personalului cu functii de conducere din cadrul Institutiei Primarului Voluntari, pentru executarea “serviciului de permanenta la domiciliu in afara orelor de program” si comunica acestora datele la care urmeaza sa execute.
 • pregatirea, elaborarea si traducerea documentelor necesare pentru infratiri, conventii, congrese si alte actiuni internationale;
 • elaborarea programelor de colaborare cu alte primarii din tara si strainatate;
 • participarea la primirile protocolare;
 • asigurarea traducerii in si din limbile franceza si engleza;
 • asigurarea relatiilor epistolare supervizate de Primar;
 • asigurarea rezervarilor (cazare si masa) pentru delegatiile straine; intocmirea referatelor pentru plata acestora, executarea decontarilor legale;
 • insotirea delegatiilor straine pe parcursul vizitelor;
 • asigurarea relatiilor de colaborare cu Consulatele, Inspectoratele de Cultura si Invatamint sau alte institutii in functie de cerinte;
 • organizarea si coordonarea tuturor activitatilor de protocol si lansare a invitatiilor;
 • indeplinirea formalitatilor de rigoare pentru obtinerea vizelor cu ocazia deplasarilor in strainatate ale reprezentantilor Consiliului Local;
 • asigurarea permanenta a relatiilor cu orasele infratite precum si cu restul oraselor, forurilor sau institutiilor din tara si strainatate care solicita colaborare cu Institutia Primarului Voluntari;
 • alcatuirea de proiecte de hotarire in vederea infratirii cu alte orase, conferirii titlului de cetatean de onoare, deplasarea in strainatate a consilierilor locali, proiecte de hotarire privind cheltuielile de reprezentarea institutiei, corespondentei curente, precum si a celei generata de organizarea evenimentelor speciale si stabilita de conducerea Institutiei Primarului Voluntari;
 • pastrarea legaturilor cu orasele infratite;
 • asigurarea functiei de purtator de cuvant al Institutiei Primarului Voluntari;
 • elaborarea discursurilor oficiale pentru ocazii speciale;
 • gestioneaza crizele si conflictele de comunicare care pot afecta increderea cetatenilor in activitatea desfasurata de Institutia Primarului Voluntari si Consiliul Local;

Pe linie de imaginea mediatica a institutiei:

 • monitorizeaza imaginea Institutiei Primarului Voluntari
 • asigura relatiile cu mass media;
 • intocmeste comunicatele de presa pe baza datelor si informatiilor primite de la compartimentele de colaborare;
 • creeaza cadrul organizatoric pentru conferinte de presa, interviuri sustinute de Primar;
 • pune la dispozitia cetatenilor informatii cu privire la viata publica, agenda manifestarilor culturale, sportive, etc.;
 • contribuie la formarea si asigurarea unei bune imagini a institutiilor locale, prin serviciile oferite, prin colaborarile realizate cu partenerii in domeniul schimbului de informatii;
 • informeaza conducerea primariei despre continutul articolelor si al informatiilor din mass media referitoare la activitatea administratiei publice;
 • popularizeaza prin mass media principalele actiuni organizate de Institutia Primarului Voluntari;
 • monitorizeaza programele principalelor posturi de televiziune nationala si privata, urmarind problemele si nevoile comunitatii, modul concret in care se reflecat activitatea autoritatii administratiei publice in constiinta civica, eficienta actului decisional administrativ la nivelul orasului Voluntari;
 • analizeaza presa zilnica si intocmeste buletinul informativ de presa;
 • elaborarea dosarelor de presa necesare evenimentelor organizate de Institutia Primarului Voluntariie si pregatirea materialelor cu informatii necesare pentru conferintele de presa;
 • crearea si actualizarea permannenta a bazelor de date referitoare la institutiile persoanelor din presa care colaboreaza cu Institutia Primarului Voluntari;
 • colaboreaza cu toate directiile din aparatul propriu al Consiliului Local Voluntari, toate institutiile publice si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Local Voluntari, reprezentantii mass-media acreditati la Institutia Primarului Voluntari;
 • redacteaza comunicate de presa;
 • analizeaza si evalueaza modul in care se reflecta actiunile intreprinse de Institutia Primarului Voluntari in presa;
 • furnizeaza ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea Institutiei Primarului Voluntari;
 • acorda fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor la Institutia Primarului Voluntari;
 • intocmeste lucrari de specialitate (analize si sinteze);
 • informeaza in timp util si asigura accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes pubhlic organizate de Institutia Voluntari;
 • protejarea imaginii primariei, scop in care colaboreaza cu toate structurile din Institutia Voluntari;
 • analizeaza, evalueaza si planifica comunicarea in probleme de interes pentru Institutia Primarului Voluntari;
 • consilierea si acordarea de asistenta de relatii publice si imagologica Primarului general si membrilor staff-ului acestuia;
 • intretinerea relatiilor cu organismele guvernamentale, comisiile parlamentare, partidele politice si organizatiile apolitice in vederea informarii corecte a acestora despre activitatea si problemele Institutiei Primarului Voluntari si realizarea unei atitudini favorabile fata de indeplinirea functiunilor acesteia;
 • intretinerea de relatii profesionale amiabile cu structurile corespunzatoare din alte organizatii similare – romanesti si straine;
 • informeaza, ori de cate ori este necesar, pe Primar asupra aspectelor referitoare la imaginea Institutiei Primarului Voluntari si dinamica acesteia si se ocupa de gestionarea mediatica a crizelor ce pot afecta imaginea institutiei si/sau a Primarului;
 • organizeaza culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informatiilor ce apar in mass-media interna si internationala privind problemele si activitatile Institutiei Primarului Voluntari, realizand banci de date, in colaborare cu mass-media;
 • difuzeaza ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale Institutiei Primarului Voluntari;
 • analizeaza evolutia imaginii Institutiei Primarului Voluntari pe plan intern si extern, utilizand si sondaje sociologice contractate cu institutii specializate.
 • raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate
 • planificarea si organizarea campaniilor de presa;
 • elaborarea continutului materialelor promotionale si de informare (text pentru afise, pliante, brosuri, postere, mape de prezentare, necesare mediatizarii evenimentelor organizate de Institutia Primarului Voluntariie;
 • crearea si intretinerea de date fotografice si alte materiale auxiliare necesare;
 • redactarea luarilor de pozitie in cazul in care un anumit eveniment afecteaza institutia, ca replica la un eveniment consumat;
 • operarea pe calculator a documentelor de la si catre alte compartimente;
 • pastrarea si arhivarea corespunzatoare a documentelor serviciului;
 • executarea lucrarilor de secretariat ale biroului, inclusive expedierea corespondentei curente si a celei ocazionate de evenimente speciale la nivelul conducerii Institutiei Primarului Voluntari ;
 • intocmirea planurilor privind pregatirea si organizarea activitatilor ce se desfasoara in timpul manifestarilor locale initiate de Institutia Primarului Voluntariie si Consiliul Local, precum si coordonarea desfasurarii acestora;
 • urmarirea derularii programelor si simpozioanelor privitoare la Romania sau orasul Voluntari organizate de Camera de Comert Judeteana;
 • editarea unui ziar local al orasului Voluntari;
 • elaborarea rapoartelor anuale de activitate a serviciului;
 • elaborarea materialelor de prezentare pentru evenimentele organizate de Institutia Primarului Voluntari sau in care aceasta are sarcini de colaborare;
 • intocmirea documentatiei necesare achizitionarii serviciilor de realizare a materialelor promotionale;
 • fundamenteaza masurile care se propun Primarului privind asigurarea conditiilor necesare bunei functionari a institutiilor si activitatilor din sfera de actiune a cabinetului.

Pe linie de manifestari culturale organizate in orasul Voluntari:

 • stabileste si mentine relatii de cooperare (colaborare) cu: Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, Ministerul Finantelor Publice, institutii descentralizate ale administratiei centrale; EUROTIN – Agentia pentru cooperare europeana in domeniul tineretului, UNICEF, CNR–UNESCO, etc., in vederea corelarii programelor si initiativelor in domeniu ale orasului cu prioritatile, directiile si programele elaborate la nivel national;
 • raspunde de initierea, organizarea si urmarirea implementarii unui proiect privind reabilitarea infrastructurii scolare in orasul Voluntari;
 • dezvolta si mentine relatii de colaborare cu organizatii neguvernamentale (ONG–uri) care deruleaza programe educative in domeniu;
 • colaboreaza cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Institutiei Primarului Voluntari, in scopul integrarii propunerilor de angajamente, fata de institutiile din domeniu sau de competenta, in ansamblul programelor sustinute de Consiliul Local Voluntari sau de catre Primarul orasului Voluntari;
 • sesizeaza conducerii aspectele negative din activitatea institutiilor care fac parte din sfera sa de activitate si face propuneri pentru eliminarea operativa a disfunctionalitatilor constatate;
 • fundamenteaza masurile care se propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Voluntari, respectiv Primarului orasului Voluntari, privind buna functionare a institutiilor publice de cultura subordonate Consiliului Local al orasului Voluntari, infiintarea sau reorganizarea unor institutii publice de cultura de interes local;
 • elaboreaza un program de dezvoltare si strategii culturale pentru institutiile publice de cultura din subordinea Consiliului Local Voluntari;
 • monitorizeaza activitatea institutiilor publice de cultura subordonate Consiliului Local Voluntari in vederea analizei activitatii acestora;
 • promoveaza masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din orasul Voluntari, sustinerea si asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor culturale si artistice organizate in oras de catre institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si alte persoane juridice sau fizice;
 • fundamenteaza si promoveaza masuri privind protejarea si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura apartinand domeniului public al orasului Voluntari si aflate în administrarea institutiilor publice de cultura subordonate Consiliului Local al Orasului Voluntari, precum si masuri de conservare si dezvoltare a ansamblului monumentelor de for public din orasul Voluntari;
 • fundamenteaza si promoveaza masuri de sprijinire a activitatii cultelor religioase in orasul Voluntari, referitor la aspectele legate de buna functionare a cultelor religioase si a organizatiilor confesionale în oras;
 • gestioneaza informatiile privind cadrul normativ in domeniul culturii (legislatia specifica); informeaza Primarul si Consiliul Local al orasului Voluntari asupra evolutiei acestuia in vederea adoptarii normelor locale specifice privind organizarea si desfasurarea activitatii institutiilor locale de cultura si perfectionarea demersurilor autoritatilor in scopul sustinerii si dezvoltarii ofertei culturale în orasul Voluntari;
 • raspunde de implementarea si urmarirea programelor initiate in cadrul cabinetului in domeniile din sfera sa de activitate;
 • dezvolta si mentine relatii cu organizatii neguvernamentale care deruleaza programe in domeniile din sfera sa de activitate;
 • inventariaza principalele resurse turistice si sportive din orasul Voluntari;
 • participa la omologarea traseelor turistice;
 • face propuneri fundamentate privind proiectele si programele sustinute de Institutia Primarului Voluntari, in scopul dezvoltarii sportului de masa, al cresterii calitatii serviciilor turistice si al promovarii imaginii orasului Voluntari ca oras al turismului cultural;
 • colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Institutiei Primarului Voluntari, in scopul integrarii propunerilor de angajamente fata de institutiile din sfera sa de activitate in ansamblul programelor sustinute de autoritatile locale;
 • organizeaza sau participa, conform legii, impreuna cu directiile de specialitate la licitatiile sau selectiile de oferte, referitoare la investitii, lucrari de reparatii capitale, curente si de intretinere, dotari ale institutiilor din domeniul de activitate al directiei aflate in patrimoniul Institutiei Primarului Voluntari;
 • initiaza sau elaboreaza, la propunerea conducerii Institutiei Primarului Voluntari, proiecte de hotarari pentru imbunatatirea activitatii institutiilor aflate in domeniul de activitate al cabinetului, proiecte pe care pe care le supune aprobarii Consiliului Local al orasului Voluntari;
 • raspunde la cererile si sesizarile institutiilor si cetatenilor in domeniul sau de activitate;
 • elibereaza avize, la cerere, privind domeniul de activitate al cabinetului, conform legilor in vigoare;
 • dezvolta relatii permanente cu institutiile de cultura in scopul fundamentarii strategiilor de finantare, dezvoltare precum si a programelor si proiectelor culturale specifice;
 • analizeaza sub aspect financiar si logistic activitatea, programele si proiectele culturale elaborate de institutii si propune spre aprobare masuri fundamentate privind angajamentele Institutiei Primarului fata de acestea (cuantumul alocatiilor bugetare, al subventiilor si esalonarea lor);
 • colaboreaza cu celelalte directii de specialitate din cadrul Institutiei Primarului Voluntari in scopul integrarii propunerilor sale de angajamente fata de programele institutiilor locale de cultura in ansamblul programelor sustinute de Primarie, precum si in vederea exercitarii competentelor de coordonare a activitatii acestor institutii sub aspect metodologic, financiar si patrimonial;
 • analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor de cultura sub aspectul programelor proiectelor culturale specifice si propune solutii fundamentate privind aprobarea acestora;
 • gestioneaza banca de date privind structura organizatorica a institutiilor de cultura, statele de functii si schemele de incadrare si analizeaza permanent gradul de utilizare a resurselor umane la nivelul acestora in corelatie cu proiectele si programele specifice;
 • analizeaza demersurile institutiilor de cultura in ceea ce priveste organizarea activitatii lor si aproba angajarea personalului cu incadrarea in bugetul de venituri de cheltuieli;
 • analizeaza si avizeaza proiectele regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor locale de cultura;
 • analizeaza, avizeaza si sustine spre aprobare, dupa caz, propunerile institutiilor municipale de cultura privind determinarea si realizarea veniturilor proprii din activitatea specifica precum si a celor din exploatarea patrimoniului aflat in administrare;
 • analizeaza, avizeaza si sustine spre aprobare, dupa caz, propunerile institutiilor de cultura privind obiectivele de investitii;
 • monitorizeaza procesul de realizare a angajamentelor si sarcinilor minimale asumate de institutiile de cultura;
 • analizeaza periodic indicatorii economici si indicatorii fizici referitori la derularea activitatii generale a institutiilor de cultura precum si cei referitori la realizarea programelor si proiectelor culturale specifice;
 • analizeaza solicitarile institutiilor de cultura privind necesarul de credite bugetare lunare si face propuneri fundamentate privind nivelul acestora in corelatie cu proiectele si programele asumate si cu bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor;
 • stocheaza si prelucreaza informatiile privind derularea executiei bugetare la nivelul institutiilor de cultura, in corelatie cu programele si proiectele asumate de acestea si propune masuri fundamentate de optimizare;
 • se sesizeaza in timp util in legatura cu eventualele disfunctii in activitatea institutiilor publice de cultura sub aspectul incadrarii in creditele aprobate si al realizarii programelor si proiectelor specifice;
 • dezvolta relatii permanente cu institutiile municipale de cultura in scopul fundamentarii strategiilor de dezvoltare ale patrimoniului mobil si imobil;
 • gestioneaza si actualizeaza baza de date privind patrimoniul imobil aflat in administrarea institutiilor de cultura subordonate Consiliului Local al orasuluiVoluntari;
 • gestioneaza informatiile privind demersurile si programele institutiilor de cultura in legatura cu administrarea, intretinerea si reabilitarea imobilelor aflate in administrare;
 • analizeaza si propune spre aprobare finantarea si derularea urmatoarelor activitati tehnico-economice: interventiile in timp asupra constructiilor (lucrari de intretinere, lucrari de reabilitare – reparatii curente si reparatii capitale – lucrari de modernizare, restaurare, consolidare, amenajare si extindere);
 • analizeaza si sustine spre aprobare fundamentarea si continutul documentatiilor tehnico-economice realizate de institutiile de cultura, necesare pregatirii, promovarii, avizarii, contractarii si executiei lucrarilor lor;
 • analizeaza solicitarile institutiilor de cultura privind realizarea unor obiective de investitii (lucrari noi) necesare dezvoltarii activitatii proprii si propune masurile privind coordonarea demersurilor de fundamentare, promovare, aprobare si realizare a acestora;
 • analizeaza solicitarile institutiilor de cultura privind modernizarea dotarilor tehnice specifice si propune spre aprobare cheltuielile de capital prevazute in bugetele unitatilor;
 • acorda asistenta si monitorizeaza derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea obiectivelor de investitii si a lucrarilor de reparatii;
 • analizeaza propunerile institutiilor de cultura privind scoaterea din functiune, declasarea, transferul sau valorificarea bunurilor aflate in administrare, intocmeste si propune spre aprobare actele administrative necesare derularii acestor operatiuni si urmareste demersurile consecutive emiterii actelor respective;
 • monitorizeaza starea monumentelor de for public din orasul Voluntari si sustine masuri de reabilitare a acestora prin institutia de cultura specializata si face propuneri fundamentate in domeniu privind achizitiile si lucrarile noi ce se propun spre a fi sustinute de autoritatile locale;
 • analizeaza legislatia specifica domeniului sau de competenta, elaboreaza si propune spre aprobare norme locale privind organizarea si derularea activitatii institutiilor de cultura, administrarea, reabilitarea si dezvoltarea patrimoniului mobil si imobil al institutiilor de cultura si urmareste modul de aplicare a acestora;
 • face propuneri fundamentate privind programele de protejare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura din orasul Voluntari aflate in domeniul public al orasului Voluntari si in administrarea institutiilor publice de cultura subordonate Consiliului Local al orasului Voluntari si sustine spre aprobare masurile privind finantarea acestora din fonduri locale sau in parteneriat cu alte surse de finantare;
 • analizeaza proiectele si programele culturale propuse spre sustinere autoritatilor locale de catre organizatiile neguvernamentale, se pronunta asupra fezabilitatii si oportunitatii lor si initiaza demersuri fundamentate privind aprobarea masurilor de colaborare cu acestea;
 • asigura asistenta persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vietii culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care sustin si deruleaza proiecte si programe culturale in parteneriat cu autoritatile si institutiilelocale;
 • analizeaza proiectele, intocmeste si propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creatie, asociatii profesionale de utilitate publica, initiaza programe in parteneriat pentru dezvoltarea si sustinerea ofertei culturale a orasului Voluntari;
 • asigura, la cererea organizatiilor neguvernamentale cu profil cultural interesate, luarea in evidenta a acestora si monitorizeaza activitatea organizatiilor neguvernamentale cu profil cultural din orasul Voluntari la nivelul programelor derulate de Institutia Primarului Voluntari, sub aspectul relevantei si al contributiei la dezvoltarea ofertei culturale locale;
 • intocmeste si propune spre aprobare autoritatilor administratiei locale listele de prioritati privind atribuirea catre uniuni de creatie, organizatii neguvernamentale cu profil cultural, in conditiile legii, a unor spatii pentru sedii sau terenuri pentru constructii necesare desfasurarii activitatii respectivelor organizatii, monitorizeaza situatia utilizarii acestora si face propuneri fundamentate privind continuarea sau intreruperea raporturilor juridice stabilite in acest sens cu autoritati si institutii;
 • pune la dispozitie compartimentul specializat din Institutia Primarului Voluntari, la solicitarea persoanelor fizice si juridice interesate, informatiile de interes public, in conditiile legii, privind domeniul sau de referinta;
 • se informeaza sistematic si desfasoara relatii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internationale la Bucuresti in scopul identificarii surselor extrabugetare de finantare a proiectelor si programelor culturale initiate sau sustinute de Institutia Primarului Voluntari sau in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale; promoveaza si urmareste demersurile pentru obtinerea sprijinului financiar necesar derularii programelor respective;
 • organizeaza si gestioneaza baza de date referitoare la angajamentele privind sustinerea schimburilor culturale ce decurg din relatiile autoritatilor locale cu alte orase si regiuni din tara si din strainatate si propune masuri fundamentate privind realizarea acestor angajamente;
 • analizeaza legislatia specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autoritatilor locale in raport cu solicitarile si propunerile organizatiilor neguvernamentale si persoanelor fizice in ceea ce priveste sustinerea si dezvoltarea ofertei culturale in orasul Voluntari;
 • dezvolta relatii de informare, prezentare si colaborare a cultelor religioase cu autoritatile locale;
 • analizeaza sub aspect profesional programele propuse de cultele religioase si organizatiile profesionale, decide asupra oportunitatii promovarii;
 • monitorizeaza derularea proiectelor culturale organizate in colaborare cu cultele religioase si organizatiile confesionale;
 • dezvolta relatii permanente cu organismele abilitate in vederea sustinerii masurilor de protejare si punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura din orasul Voluntari;
 • analizeaza, avizeaza si propune spre aprobare cererile privind amplasarea de monumente de for public, placi si inscriptii comemorative pe imobilele din orasul Voluntari ;
 • analizeaza, avizeaza si propune spre aprobare sau respingere, dupa caz, ofertele de donatii catre Consiliul Local al orasului Voluntari si legatele de bunuri culturale cu sarcini;
 • analizeaza legislatia specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autoritatilor locale in legatura cu masurile de protejare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural si istoric al orasului Voluntari;
 • asigura asistenta de specialitate privind exercitarea dreptului de preemtiune al autoritatilor publice locale in cazul achizitionarii de monumente istorice;
 • asigura asistenta privind achizitionarea de bunuri culturale mobile pentru institutiile publice specializate functie de subordonarea acestora, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetele institutiilor sau din venituri extrabugetare;
 • colaboreaza cu compartimentul de specialitate din Institutia Primarului Voluntari si cu Ministerul Culturii si Cultelor in vederea colectarii si gestionarii cotei instituite de autoritatile locale asupra pretului de vanzare al reproducerilor de pe bunuri culturale mobile, proprietate publica sau privata si introduse in circuit comercial. Veniturile se vor utiliza numai in scopul conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
 • analizeaza dinamica vietii culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor sustinute de autoritatile locale in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;
 • raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

Pe linie de sistem informatic al institutiei:

 • concepe si elaboreaza proiectul care sta la baza unui sistem informatic integrat, in cadrul Institutiei Primarului Voluntari;
 • intretinerea si administrarea aplicatiilor informatice aflate in exploatare;
 • desfasurarea activitatii de analiza si programare conform metodologiilor recunoscute la nivel international;
 • executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate in lucru;
 • propunerea temelor in vederea elaborarii si/sau achizitionarii produselor informatice;
 • configurarea si intretinerea in mod corespunzator a tehnicii de calcul;
 • administrarea retelei de date;
 • planificarea, crearea si mentinerea userilor si grupurilor de useri pentru ca fiecare utilizator sa se poata conecta la retea si sa acceseze resursele retelei la care are dreptul;
 • setarea imprimantelor de retea si rezolva problemelor comune astfel ca utilizatorii sa se poata conecta si sa poata utiliza resursele usor;
 • planificarea, implementarea si propunerea politicii de protejare a datelor si de folosire in comun a resurselor incluzind foldere, fisiere si imprimante;
 • monitorizarea evenimentelor de pe retea si a resurselor; solutionarea conflictelor;
 • alocarea spatiului pentru crearea, modificarea, expandarea, stergerea si tehnicile de protejare a bazelor de date din Server;
 • vizualizarea informatiilor despre device-uri si bazele de date;
 • asigurarea securitatii si confidentialitatii informatiei ce face obiectul muncii sale, conform sarcinilor de serviciu;
 • centralizarea si rezolvarea problemelor legate de service-ul la echipamente;
 • acordarea de consultanta angajatiilor Institutiei Primarului in utilizarea produselor software existente;
 • realizarea si implementarea unui plan de back-up si asigurarea existentei salvarilor documentelor importante;
 • realizarea de prezentari PowerPoint la solicitarea conducerii institutiei;
 • pregatirea prezentarilor pentru sedintele Consiliului Local;
 • realizarea, intretinerea si actualizarea paginii de web a Institutiei Primarului Voluntari;
 • monitorizarea si efectuarea actualizarilor programului legislativ;
 • intretinerea si administrarea aplicatiilor informatice aflate in exploatare;
 • verificarea integritatii datelor aplicatiilor si bazelor de date aflate in administrarea sa; semnalarea oricaror defectiuni si luarea de masuri imediate;
 • desfasurarea activitatii de analiza si programare conform metodologiilor recunoscute la nivel international;
 • executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate in lucru;
 • propunerea temelor in vederea elaborarii si/sau achizionarii produselor informatice;
 • configurarea si intretinerea in mod corespunzator a tehnicii de calcul;
 • centralizarea si rezolvarea problemelor legate de service-uri la echipamente;
 • monitorizarea si efectuarea actualizarilor programului legislativ;
 • elaboreaza strategia de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament existent in Institutia Primarului Voluntari, prin efectuarea permanenta a unui studiu si a unei analize asupra sistemului informational, pentru a putea propune solutii de informatizare adecvate;
 • asigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute;
 • asigura o interfata prietenoasa intre Institutia Primarului Voluntari si cetatenii orasului prin intermdiul punctelor electronice de informare;
 • administreaza reteaua de internet si intranet existenta in Institutia Primarului Voluntari, realizand totodata proiectul de extindere a acesteia, in functie de necesar;
 • gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul Institutiei Primarului Voluntari la reteaua internet;
 • urmareste traficul de utilizare a retelei de Internet;
 • asigura asistenta tehnica celorlalte compartimente din cadrul Institutiei Primarului Voluntari in vederea exploatarii rationale a echipamentului informatic, cit si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informatice implementate;
 • concepe programe si aplicatii software specifice activitatii desfasurate de fiecare departament;
 • asigura buna functionare din punct de vedere logic a aplicatiilor implementate;
 • este singurul utilizator autorizat (prin reprezentantul imputernicit de conducere) al sistemului electronic de organizare a licitatiilor electronice “e-licitatie” si al sistemului electronic de colectare a datelor statistice “e-statistica”;
 • stabileste necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe parcursul unui an calendaristic;
 • colaboreaza cu unitatile subordonate Consiliului Local Voluntari pentru realizarea unei strategii comune de informatizare.

Personalul angajat raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

Cabinet Primar indeplineste si alte atributii stabilite prin Dispozitia Primarului.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.39. COMPARTIMENTUL AUDIT este subordonat direct Primarului.

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

 • exercită auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern din Institutia Primarului Voluntari, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea neajunsurilor şi formularea de recomandări, în vederea corectării acestora;
 • exercită auditul performanţei, examinând dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor din Institutia Primarului Voluntari, sunt corecte şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 • exercită auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului primăriei, sub aspectul respectării principiilor, regulilor procedurale şi metodologice, conform normelor legale;
 • auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele:
  • angajamentele bugetare şi legale din care derivă, direct sau indirect, obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al oraşului Voluntari ;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al oraşului Voluntari ;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice.
 • urmăreşte ca recomandările cuprinse în toate rapoartele de audit elaborate să fie implementate la termenele stabilite; constată caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse, în acest sens, de către conducerea structurii auditate; întocmeşte Fişele de Urmărire a Recomandărilor;
 • are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii”, în concordanţă cu modificările care intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. Respectă principiile fundamentale prevăzute în Codul privind Conduita Auditorului Intern, astfel:
  • Integritatea: conform acestui principiu, auditorul intern trebuie să fie corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului auditorului intern.
  • Independenţa şi obiectivitatea:
   • Independenţa faţă de entitatea audiată şi oricare alte grupuri de interese este indispensabilă; auditorul intern trebuie să depună toate eforturile pentru a fi independent în tratarea problemelor aflate în analiză; el trebuie să fie independent şi imparţial, atât în teorie, cât şi în practică; în toate problemele legate de munca de audit, independenţa auditorului intern nu trebuie să fie afectată de interese personale sau exterioare; auditorul intern are obligaţia de a nu se implica în acele activităţi în care are un interes legitim/întemeiat;
   • Obiectivitatea. Auditorul intern trebuie să manifestă obiectivitate şi imparţialitate în redactarea raportelor, care trebuie să fie precise şi obiective; concluziile şi opiniile formulate trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obţinute şi anlizate conform standardelor de audit; auditorul intern trebuie să folosească toate informaţiile utile primite de la entitatea audiată şi din alte surse; de aceste informaţii trebuie să se ţină seama în opiniile exprimate de auditorul intern în mod imparţial; auditorul intern trebuie să analizeze punctele de vedere exprimate de entitatea audiată şi, în funcţie de pertinenţa acestora, să formuleze opinii şi recomandări proprii; el trebuie să facă o evaluare echilibrată a tuturor circumstanţelor relevante şi să nu fie influenţat de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii.
   • Confidenţialitate: auditorul intern este obligat să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor sale; este interzis ca auditorul intern să utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ, informaţiile dobândite ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; în cazuri excepţionale, auditorul intern poate furniza aceste informaţii numai în condiţii expres prevăzute de normele legale în vigoare.
   • Competenţa profesională: auditorul intern este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi la standarde internaţionale, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite.
   • Neutralitatea politică: auditorul intern trebuie să fie neutru din punct de vedere politic şi să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice; are obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce îi revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor sale politice.
 2. Respectarea regulilor prevăzute în Codul privind Conduita Auditorului Intern, astfel:
  • Integritatea, respectiv:
   • exercitarea profesiei cu onestitate, bunăcredinţă şi responsabilitate;
   • respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei;
   • respectarea şi contribuţia la obiectivele etice, legitime ale entităţii;
   • se interzice auditorului intern să ia parte, cu bună ştiinţă, la activităţi ilegale şi angajamente care discreditează profesia de auditor intern sau entitatea publică din care face parte.
  • Independenţa şi obiectivitatea, prin care:
   • se interzice implicarea auditorului intern în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în conflict cu interesele entităţii publice şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;
   • se interzice auditorului intern să asigură unei entităţi auditate alte servicii decât cele de audit şi consultanţă;
   • se interzice auditorului intern, în timpul misiunii sale, să primească din partea celui auditat, avantaje de natură materială sau personală, care ar putea să afecteze obiectivitatea evaluării ;
   • auditorul intern este obligat să prezinte în rapoartele sale orice document sau fapte cunoscute de el, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.
  • Confidenţialitatea, prin care se interzice folosirea de către auditorul intern a informaţiilor obţinute în cursul activităţii sale, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii, ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale entităţii auditate.
  • Competenţa, prin care:
   • auditorul intern trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
   • auditorul intern trebuie să se angajeze numai în acele misiuni pentru care are cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare;
   • auditorul intern trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor, el are datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate;
   • auditorul intern trebuie să-şi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi calitatea activităţii sale, trebuie să aibă asigurate condiţiile necesare pregătirii profesionale, perioada alocată în acest scop fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;
   • auditorul intern trebuie să aibă un nivel corespunzător de studii de specialitate, pregătire şi experienţă profesională elocvente;
   • auditorul intern trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale;
   • se interzice auditorului intern să îşi depăşească atribuţiile de serviciu.
 3. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora.
 4. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.
 5. Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. poate aplica sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art.21, lit.d, din Legea nr.672/2002, în cadrul Institutiei Primarului Voluntari;
 2. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a recomandărilor aprobate în Rapoartele de audit;
 3. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 4. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;
 5. semnalează Primarului orice probleme deosebite legate de activitatea compartimentului, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are atribuţii şi responsabilităţi;
 6. în situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile activităţii primăriei/operaţiunilor auditate, ori sunt identificate unele iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, informează în termen de 3 zile Primarul oraşului Voluntari.

Sus

Art.40. COMPARTIMENTUL JURIDIC SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA este subordonat Primarului oraşului Voluntari şi este coordonat de Secretarul oraşului Voluntari.

Compartimentul Juridic si Administratie Publica Locala are urmatoarea structura:

 1. Compartimentul Registratura, Evidenta Electorala si Arhiva
 2. Compartimentul Auroritate Tutelara

Atribuţiile definitorii ale Compartimentului Juridic si Administratie Publica Locala sunt:

 • Redactarea si avizarea din punct de vedere al legalitatii, a Dispozitiilor emise de Primar in materia restituirii si reintrarii locuintelor in proprietatea statului, in temeiul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile;
 • Studiaza si face propuneri conducerii institutiei pentru perfectionarea legislatiei si semnaleaza eventualele neconcordante legislative;
 • Informeaza conducerea institutiei asupra eventualelor incalcari ale legislatiei pe care le constata in cadrul Institutiei Primarului Voluntari si a institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local;
 • Avizeaza si intocmeste referate la cererea conducerii asupra legalitatii masurilor ce urmeaza a fi luate in desfasurarea activitatii institutiei;
 • Asigura consilierea juridica si raspunde de calitatea acesteia;
 • Analizeaza si avizeaza de legalitate dispozitiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, incadrari in munca, inceterea contractelor de munca, aplicarea de sanctiuni disciplinare, etc.)
 • Avizeaza actele ce urmeaza a fi inscrise in cartea de munca
 • Redacteaza raspunsuri la petitiile, memoriile si cererile repartizate spre solutionare de catre conducere;
 • Avizeaza pentru legalitate Dispozitiile ce urmeaza a fi semnate de catre Primar;
 • Exprima punctele de vedere in ce priveste aplicarea si interpretarea actelor normative in cazul luarii unor masuri de catre conducerea institutiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate si unitatilor din subordinea Consiliului Local Voluntari, daca aceste solicitari privesc orasul Voluntari;
 • Exprima punctele de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotarari pe care directiile/seviciile independente le propun spre adoptare Consiliului Local Voluntari;
 • Tine evidenta cronologica si pe materii a actelor normative aparute in Monitorul Oficial (Legi, O.G. si H.G.R);
 • Raspunde scrisorilor petitionarilor si diferitelor institutii cu privire la stadiul solutionarii dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care Institutia Primarului Voluntari este parte;
 • Transmite, la solicitarea organelor judecatoresti sau a altor organe, copii de pe acte precum si relatiile solicitate;
 • Primeste notificarile si orice alta corespondenta de competenta serviciului;
 • Propune incadrarea imobilelor in categoriile celor preluate in mod abuziv, prevazute la art. 2 din Legea nr. 10/2001 (Comisia de Alicare a Legii 10/2001);
 • Face propuneri privind imobilele ce urmeaza sa se restituie in natura Comisia);
 • Indruma petitionarii asupra formalitatilor ce urmeaza a fi indeplinite;
 • Analizeaza propunerile privind imobilele ce urmeaza sa se restituie in natura;
 • Inregistreaza in calculator datele privind lucrarile serviciului;
 • Comunica copii de pe actele solicitate de petitionari (disp. de transfer al dreptului de proprietate si de trecere in administrare a bunurilor de la Institutia Primarului Voluntari la alte unitati, in perioada anterioara anului 1989;
 • Tine evidenta lucrarilor, corespondenta cu petitionarii, dispusa de seful serviciului;
 • Furnizeaza informatii petitionarilor, conform programului de audiente;
 • Avizeaza proiectele de Dispozitii care se prezinta Primarului;
 • Analizeaza propunerile privind acordarea masurilor reparatorii prin echivalent si face propuneri (Comisia);
 • Verifica actele prezentate de petitionari in sprijinul cererilor;
 • Tine evidenta cauzelor si a modului de solutionare a acestora;
 • Aplica prevederile actelor normative in materie, aparute ulterior;
 • Tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti (Comisia);
 • Ia masuri pentru urmarirea creantelor, obtinerii titlurilor executorii si sprijina executarea acestora;
 • Intocmiri de intampinari;
 • Raspunsuri la petitiile si memoriile repartizate spre solutioare de catre conducere;
 • Formulari de apeluri, recursuri precum si redactarea de actiuni judecatoresti;
 • Promovarea cailor ordinare si extraordinare de atac, in urma informarii conducerii institutiei;
 • Asigura indeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor in care orasul functioneaza ca parte. Asigura reprezentarea Institutia Primarului Voluntari prin Primar si a unitatilor fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Voluntari in fata instantelor judecatoresti;
 • Asigura reprezentarea in fata altor organe jurisdictionale cum ar fi Colegiul Jurisdictional al Curtii de Conturi, organele specializate ale Ministerului de Finante, Consiliul Concurentei,etc.;
 • Tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti comerciale;
 • Intocmeste raspunsuri la adrese si la interogatorii;
 • Promoveaza caile extraordinare de atac;
 • Intocmeste propuneri privind executarea hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
 • Asigura indeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor in care institutia functioneaza ca parte;
 • Participa la discutii preliminare in vederea incheierii contractelor, precum si la incheierea de protocoale de intentii;
 • Se ocupa de incheierea si legalizarea contractelor de vanzare cumparare, concesiune, colaborare, etc., atat in forma autentica cat si sub semnatura privata;
 • Formuleaza puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale si incadrarea lor conform legislatiei;
 • Intocmeste note, referate si sinteze, raspunsuri catre diverse institutii, ministere, Guvern, etc.;
 • In exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Institutiei Primarului Voluntari, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Voluntari sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov, etc.;
 • Acorda consultanta juridica in problemele juridice, verifica si intocmeste diverse documente ce necesita semnatura consilierului juric al directiei;
 • Analizeaza, poarta corespondenta si intocmeste referate pentru notificarile depuse conform prevederilor Legii 10/2001(Comisia);
 • Participa la licitatiile organizate de catre directiile Institutiei Primarului Voluntari daca este membru, conform prevederilor legale;
 • Avizeaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor daca compartimentul specializat nu are angajat consilier juridic;
 • Asigura, la cerere, legatura si buna colaborare intre firmele specializate care reprezinta institutia in fata instantelor judecatoresti si directia careia ii acorda consultanta juridica, conform contractului de colaborare;
 • Asigura prelucrarea, analizarea in cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridica, articole, alte lucrari in vederea pregatirii profesionale de specialitate;
 • Vizeaza corespondenta externa a directiei la care este repartizat;
 • Participa la audientele acordate de catre conducerea institutiei si acorda consultanta juridica;
 • In calitate de reprezentant al institutiei, participa la dezbaterea succesiunilor vacante;
 • Solutioneaza contestatiile si intocmeste referatele si proiectele de dispozitii in vederea semnarii acestora de catre primar;
 • Inainteaza catre instanta plangerile la procesele verbale de constatare a contraventiei.

Pe linie de Administratie Publica Locala:

 • Primeste, analizeaza, verifica si intocmeste dosarele depuse conform art. 23 din Legea 18/1991 republicata;
 • Inainteaza Comisiei de Fond Funciar dosarele ce au ca obiect cererile depuse in temeiul art 23 din Legea 18/1991
 • Inainteaza dosarele la Institutia Prefectului Ilfov in vederea emiterii Ordinului Prefectului.
 • Primeste cererile in vederea eliberarii autorizatiilor de functionare respectiv A.F. si P.F., pe care le intocmeste si elibereaza.
 • Reprezinta institutia in relatiile cu Registrul Comertului Ilfov;
 • Intocmeste Dispozitiile de eliberare, modificare, suspendare si anulare a autorizatiilor de functionare respectiv A.F. si P.F.,
 • Participa la audiente si ofera relatii cu privire la informatiile solicitate;
 • Primeste notificarile si orice alta corespondenta de competenta biroului;
 • Furnizeaza informatii petitionarilor, conform programului de audiente;
 • Verifica actele prezentate de petitionari in sprijinul cererilor;
 • Tine evidenta cauzelor si a modului de solutionare a acestora;
 • Raspunsuri la petitiile si memoriile repartizate spre solutioare de catre conducere;
 • Indeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţiei
 • In exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Institutiei Primarului Voluntari, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Voluntari sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov, etc.;

Sus

Art.41. Atribuţiile Compartimentului Registratura, Evidenta Electorala si Arhiva sunt următoarele:

Pe linie de Registratura:

 • primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Institutiei Primarului Voluntari si Consiliului Local al orasului Voluntari şi o prezintă Secretarului orasului Voluntari, pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia/serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi va redacta răspunsul;
 • transmite corespondenţa către compartimentele/directiile de specialitate;
 • expediază corespondenţa adresată de catre Institutia Primarului Voluntari/Consiliul Local Voluntari, autorităţilor şi instituţiilor publice (Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, servicii publice descentralizate ale ministerelor, instanţe, departamente naţionale), organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţilor subordonate;
 • întocmeşte periodic, pentru conducerea administraţiei, informări privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului;
 • organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul compartimentului;
 • verifica si redacteaza adeverintele solicitate de persoane fizice;
 • asigura depunerea la timp a corespondentei la oficiul postal;
 • îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţie;
 • in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Institutiei Primarului Voluntari, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Voluntari sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov, etc.;
 • sigileaza la inceputul fiecarui an calendarisitic registrele si propune anularea numerelor acolo unde este cazul;
 • depune la arhiva registrele sigilate.

Pe linie de Evidenta Electorala:

 • păstrează, în condiţii de securitate, listele electorale permanente şi operează toate modificările transmise de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei;
 • primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste, pe care le transmite, de îndată, autorităţilor care au întocmit listele;
 • la solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei transmite informaţiile necesare în vederea determinării precise a adresei de domiciliu a cetăţenilor care locuiesc pe străzi renumerotate, sau pe străzi a căror delimitare a fost modificată;
 • efectuează copii de pe listele electorale permanente, cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare conform prevederilor legale;
 • propune delimitarea secţiilor de votare, pentru emiterea dispoziţiilor de Primar, pe care le înaintează Prefecturii în termenul prevăzut de lege;
 • preia de la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, cărţile de alegător neridicate pe care le predă, pe bază de proces- verbal, birourilor electorale ale secţiilor de votare;
 • asigură condiţiile necesare consultării de către alegători, a listelor electorale permanente, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiilor de votare;

Pe linie de arhiva:

 • elaborează, cu consultarea compartimentelor din cadrul structurii Institutiei Primarului Voluntari, nomenclatoarele arhivistice,in conformitate cu prevederile legale;
 • realizează, cu participarea celorlalte compartimente, sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului aprobat;
 • primeşte documentele neoperative predate de toate compartimentele din cadrul Institutiei Primarului Voluntari si Consiliului Local Voluntari şi pregăteşte dosarele pentru arhivare, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic şi prevederile legale şi asigura pastrarea acestora in bune conditii;
 • conlucrează cu toate compartimentele din cadrul Administraţiei publice locale, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă.
 • verificarea si preluarea dosarele constituite de la compartimente, pe baza de inventare;
 • convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate de catre seful compartimentului de arhiva si propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
 • intocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale;
 • asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
 • cercetarea documentelor din arhiva in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
 • punerea la dispozitie, pe baza de semnatura, si tinerea evidentei documentelor imprumutate compartimentelor creatoare;
 • verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate;
 • reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
 • cornunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
 • organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
 • punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
 • pregatirea documentelor si inventarelor acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.
 • îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţiei.
 • in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Institutiei Primarului Voluntari, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Voluntari sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov, etc.;

Sus

Art.42. Atribuţiile Compartimentului Autoritate Tutelara sunt următoarele:

 • intocmirea dispozitiilor si referatelor pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare vanzare- cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati, reprezentarea in instante si institutii pentru diferite cauze, comunicarea dispozitiile petentilor si urmarirea aducerii lor la indeplinire;
 • inregistrarea dispozitiilor in evidenta Compartimentului Autoritate Tutelara;
 • efectuarea in teren si intocmirea anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul in Voluntari la solicitarea altor institutii;
 • asumarea raspunderii pentru corectitudinea primirii documentatiilor, pentru respectarea normelor legale in vigoare si pentru corectitudinea si veridicitatea celor constatate in cursul anchetelor sociale;
 • asistarea minorilor si persoanelor varstnice la incheierea actelor notariale si participrea la audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;
 • verificarea anual sau de cate ori este nevoie a tutelelor minorilor si persoanelor puse sub interdictie;
 • intocmirea documentatiei necesare restituirii anumitor sume de bani, consemnate pe numele minorilor sau bolnavilor si controlarea modului cum acestia sunt cheltuiti;
 • verificarea situatiei copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire;
 • indosarierea documentelor conform nomenclatorului si completarea opis-urilor de evidenta a acestora;
 • operarea si expedierea electronica a corespondentei;
 • intocmirea referatelor cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţiei.
 • in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Institutiei Primarului Voluntari, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local Voluntari sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Ilfov, etc.;

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
 4. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 5. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 6. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.43. DIRECTIA POLITIE LOCALA VOLUNTARI

Atributiile generale ale Directiei Politie Locala Voluntari:

Direcţia de Poliţie Locală este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr.1332/2010, organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Local al orasului Voluntari.

Direcţia de Poliţie Locală Voluntari este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Voluntari, sub directa coordonare a Primarului oraşului Voluntari, destinată să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,să prevină şi să descopere infracţiunile pe raza de competenţă, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 4. protecţia mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidenţa persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.

Sediul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari este în B-dul Voluntari nr.72A, oraş Voluntari, judeţul Ilfov.

Întreaga activitate a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari se desfăşoară exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale în interesul comunităţii locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Modul de organizare, sistemul de relaţii şi funcţionarea Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sunt reglementate prin prezentul regulament aprobat de Consiliul Local al orasului Voluntari.

Şeful Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al personalului propriu pe care îl conduce şi îl controlează. Acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului.

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

În relaţiile cu acestea, Poliţia Locală Voluntari este reprezentată de Directorul executiv sau de înlocuitorul legal al acestuia.

Directorul executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari asigură, la nivelul structurii conduse, desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al Calităţii.

Angajaţii Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii ISO 900:2000, certificat.

Şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Directorului executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii.

Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Art.44. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

 • să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
 • să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
 • să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
 • să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
 • să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
 • să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
 • să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.
 • să acceseze, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, Direcţia de Poliţie Locală Voluntari şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

 • să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
 • să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
 • să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
 • să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
 • să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
 • să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
 • să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
 • să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

(3) Poliţistului local îi este interzis:

 • să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
 • să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
 • să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
 • să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
 • să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
 • să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
 • să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;
 • să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;
 • să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;
 • să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
 • să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);
 • să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
 • să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.
 • Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.
 • Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
 • Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară,patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
 • Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.
 • În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.
 • Poliţiştii locali şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care li se acordă gratuit. Pe lângă uniforma de serviciu, aceştia sunt dotaţi cu însemne distinctive, legitimaţie de serviciu, şi, după caz cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant lacrimogenă şi alte mijloace specifice de protecţie (baston pentru autoaparare sau, dupa caz, baston cu soc electric, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege)
 • Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.
 • În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
 • Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
 • La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.
 • La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

Art. 45. Drepturile şi recompensele care se pot acorda personalului Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari

 1. Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.
 2. Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.
 3. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:
  1. ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;
  2. felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;
  3. titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
  4. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
  5. recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.
  1. Personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari are dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
  2. Asigurarea despăgubirilor prevăzute la lit. a) implică acordarea unor sume de bani, în limita bugetului aprobat de consiliul local şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

Serviciile, birourile si compartimentele care compun aparatul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sunt conduse şi coordonate de Directorul Executiv, şi se constituie astfel:

 1. Serviciul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Registratură, Evidenţă Contravenţii, Dispecerat, Administrativ şi auto
 2. Biroul Siguranta Publica, Circulatie pe Drumurile Publice si Paza Obiective
 3. Biroul Control – Activitate Comerciala, Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Evidenta Persoanei

Organizarea Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea unei funcţionalităţi a sistemului în asamblul său.

Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

Sus

Art. 46. Serviciul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Registratură, Evidenţă Contravenţii, Dispecerat, Administrativ şi auto

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale serviciului sunt:

Pe linie de Resurse Umane:

 • răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi, corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiilor prevăzute de lege;
 • întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul încadrat;
 • întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de angajare, contracte de muncă, adrese către Oficiile Forţelor de Muncă etc., pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;
 • întocmeşte şi completează, ori de căte ori este necesar, dosarele personale ale salariaţilor Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;
 • întocmeşte şi eliberează legitimaţii de acces în unitate, ecusoane, legitimaţii de călătorie pe mijloacele de transport în comun şi eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului;
 • întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de muncă, în vederea recrutării de resurse umane;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal;
 • păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei, gradului sau gradaţiei profesionale, modificările salariului etc.;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie;
 • ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor de vechime la Serviciul Financiar Contabil, Buget pentru întocmirea dispoziţiei de acordare a sporului de vechime;
 • stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale, primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ;
 • elaborează strategii si proceduri de lucru;
 • întocmeşte împreună cu Direcţia Economica din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari referatele în baza cărora salariaţii din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari urmează cursuri de pregătire profesională ;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;
 • întocmeşte pontajele lunare pe care le transmite Serviciului Financiar Contabil, Buget din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari ;
 • întocmeşte programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul resurselor umane;
 • gestionează documentele şi corespondenţa care intră/ies din compartiment;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei;
 • asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control în baza dispoziţiilor Primarului şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

Pe linie de administrativ:

 1. răspunde de administrarea şi întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative, precum şi a echipamentelor, astfel:
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a aparatelor telefonice şi faxurilor cu care sunt dotate compartimentele primăriei, asigurând efectuarea periodică a reviziilor, precum şi a reparaţiilor necesare de către prestatorii de servicii abilitaţi;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a sistemului de iluminare din incinta sediului administrativ al primăriei;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de multiplicat;
  • asigură derularea contractelor de service pentru instalaţiile şi echipamentele de climatizare;
  • urmăreşte efectuarea reparaţiilor la instalaţiile electrice care deservesc echipamente şi aparate din sediul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari
  • urmăreşte efectuarea reparaţiilor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din interiorul sediului Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari;
 2. gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, precum şi materialele aprovizionate;
 3. efectuează inventarele periodice;
 4. recepţionează toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe intrate în magazie, întocmeşte Note de intrare-ieşire şi deschide fişe de folosinţă a obiectelor de inventar; ţine evidenţa bunurilor ce pot fi casate şi înaintează propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar care au o durata normală de serviciu expirată;
 5. face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari;
 6. asigură predarea deşeurilor refolosibile rezultate în urma casării;
 7. analizează şi centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare şi imprimante, precum şi a obiectelor de inventar propuse a fi achiziţionate şi întocmeşte note de fundamentare către Direcţia Economică;
 8. ţine gestiunea materialelor consumabile pentru deservirea tuturor compartimentelor, gestionează imprimatele cu regim special şi operează în fişele de magazie cu regim special (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetărie, produse protocol, carburanţi, piese de schimb auto etc.);
 9. ştampilează chitanţierele cu regim special;
 10. încarcă anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
 11. păstrează, gestionează şi urmăreşte actualizarea documentaţiilor, a planurilor, schemelor şi altor informaţii cu privire la instalaţiile electrice, instalaţiile termice, instalaţiile şi echipamentele de climatizare şi alte echipamente din dotarea sediului administrativ.

Pe linie de gestionare a parcului auto:

 1. administrează autoturismele aparţinând Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi pe cele aflate în folosinţa acesteia;
 2. gestionează foile de parcurs şi completează FAZ –urile;
 3. gestionează bonurile de carburant;
 4. rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea, în caz de avarie, a autoturismelor (CASCO);
 5. urmăreşte şi asigură efectuarea schimbului de ulei, a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente;
 6. distribuie, persoanelor desemnate, autoturismele repartizate conform dispoziţiilor Directorului Executiv şi urmăreşte folosirea şi exploatarea lor conform destinaţiei acordate;
 7. organizează periodic, testarea persoanelor cu drept de conducere desemnate de către şefii de direcţii (compartimente), pentru a folosi în interes de serviciu autoturisme din parcul auto al primăriei;
 8. verifică, periodic starea tehnică şi aspectul interior şi exterior al autoturismelor

Pe linie de evidenţă contravenţii:

 1. monitorizează procesele verbale emise de poliţiştii locali împuterniciţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, conform competenţelor stabilite prin fişele posturilor, urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la achitarea amenzilor stabilite sau până la recuperarea acestora prin executare silită de către compartimentul specializat din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari;
 2. sprijină compartimentul juridic din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari în vederea formulării de întâmpinări, note scrise, concluzii în cadrul proceselor în care Direcţia de Poliţie Locală Voluntari este parte precum şi în exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile ;
 3. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte în vederea obţinerii titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;
 4. în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Adimistraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, organizaţii, instituţii, şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

Pe linie de relaţii cu publicul:

 1. este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor departamente, se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
 2. face tot posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei sale;
 3. face tot posibilul pentru a evita stresul cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informaţii utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
 4. are obligaţia de a comunica celorlalte compartimente, orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
 5. informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
 6. asigură programarea la audienţele acordate de Directorul Executiv, a cetăţenilor, a agenţilor economici şi a reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice şi informează Directorul Executiv asupra problemelor semnalate de petenţi;
 7. are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
 8. comunică, imediat sau în cel mult 24 de ore, informaţiile de interes public solicitate verbal;
 9. răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor care sunt adresate Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 10. îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competenţa Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, către instituţiile în sarcina cărora revin.

Pe linie de Registratura:

 1. primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi o prezintă Directorului Executiv, pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia/serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi va redacta răspunsul;
 2. transmite corespondenţa către compartimentele/directiile de specialitate;
 3. expediază corespondenţa adresată de către Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, autorităţilor şi instituţiilor publice (Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, servicii publice descentralizate ale ministerelor, instanţe, departamente naţionale), organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţilor subordonate sau altor destinatari;
 4. organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul compartimentului;
 5. asigura depunerea la timp a corespondentei la compartimentul Registratură al Instituţiei Primarului Voluntari;
 6. îndeplineşte orice alte sarcini primite de la superiorii ierarhici;
 7. sigileaza la inceputul fiecarui an calendarisitic registrele si propune anularea numerelor acolo unde este cazul;
 8. depune la arhiva registrele sigilate.
 9. in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi Instituţiei Primarului Voluntari.

Pe linie de Dispecerat:

 1. coordonează activitatea personalului propriu şi intervenţia la evenimente,
 2. verifică în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
 3. cunoaşte permanent capacitatea combativă a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi raportează imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal) toate ordinele şi misiunile primite;
 4. cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni şi dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);
 5. menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 6. transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiunilor Directorului Executiv şi ale înlocuitorilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;
 7. raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 8. asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile institutiei precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
 9. cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirile personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;
 10. cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
 11. verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;
 12. veghează permanent ca în incinta unitaţii să se menţină ordine şi curăţenie şi să limiteze accesul persoanelor străine;
 13. asigură păstrarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorului legal), a armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop;
 14. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari (sau înlocuitorului legal).

Sus

Art. 47. Biroul Siguranta Publica, Circulatie pe Drumurile Publice si Paza Obiective

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale biroului sunt:

Pe linie de menţinere a ordinii şi liniştii publice:

 1. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al oraşului Voluntari pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 2. intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 3. acţionează, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale şi pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 4. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 5. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 6. conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 7. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
 8. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 9. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 10. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 11. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 13. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 14. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 15. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 16. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 17. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 18. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 19. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 20. acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrative teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 21. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Pe linie de pază obiective:

 1. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local
 2. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 3. cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
 4. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 5. nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 6. verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 7. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
 8. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Pe linie de circulaţie pe drumurile publice:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 12. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 13. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

 1. să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ ";
 2. să poarte caschetă cu coafă albă;
 3. să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Sus

Art. 48. Biroul Control – Activitate Comerciala, Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Evidenta Persoanei

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale biroului sunt:

În domeniul activităţii comerciale

 1. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
 4. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 5. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 6. verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 7. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 8. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 9. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 10. colaborează cu organele de control sanitare, sanitar veterinare, de mediu şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 11. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 12. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale, si orice alte sesizări şi reclamaţii primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului
 13. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 14. urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
 15. controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
 16. verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
 17. îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului;
 18. întocmeşte evidenţe statistice specifice activităţii serviciului.

În domeniul protecţiei mediului

 1. verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
 2. verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
 3. verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 4. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
 5. veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
 6. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;
 7. veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
 8. veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 9. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 10. verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
 11. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 12. sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 13. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 14. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 15. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 16. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 17. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 18. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 19. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-r), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul Disciplinei în Construcţi şi Afişaj Stradal

 1. constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
 2. verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
 3. verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 4. verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 5. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
 6. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 7. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 8. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 9. participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 10. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul evidenţei persoanelor

 1. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa) :

 1. răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;
 2. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 3. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei ;
 4. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 5. raspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.
 6. răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea activităţilor realizate necorespunzător din punct de vedere al prevederilor legale;
 2. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;
 3. reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a incredinţat de către conducerea acesteia;
 4. se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
 5. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;
 6. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

CAPITOLUL IV
REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Pentru a se asigura bunul mers al activităţii tuturor compartimentelor din cadrul Institutiei Primarului Voluntari, se stabilesc reguli generale de funcţionare, care trebuie respectate de către toţi salariaţii.

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care mai multe compartimente din primărie conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor sarcini stabilite de conducerea executivului.

IV. 1. Procedura de efectuare a achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări

Direcţia (compartimentul) emitentă va întocmi un referat de necesitate şi oportunitate pentru orice achiziţie de servicii sau produse, care va cuprinde:

 • denumirea serviciului sau a produsului (pentru încadrarea de către Direcţiei Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane a codului CPSA din catalogul CAEN, reprezentantul fiecărui compartiment solicitant se va consulta pentru identificarea şi încadrarea corectă a acestor coduri cu reprezentantul Compartimentului Achiziţii Publice);
 • cantitatea de produse solicitată sau lucrarea vizată;
 • valoarea estimată în lei şi euro, fără TVA, pe bucată şi valoarea totală a achiziţiei, cumulată pe 12 luni, pentru produsele similare;
 • capitolul din prevederea bugetară pe anul în curs, unde există prevăzute fondurile pentru achiziţie.

Referatul va fi semnat de către şeful compartimentului care solicită achiziţia, directorul direcţiei în cauză şi va purta viza Direcţiei Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane – Serviciul Financiar Contabil.

Referatul va fi semnat de Primar sau Viceprimar în limita delegaţiilor de competenţă şi va fi transmis Direcţiei Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane, în vederea stabilirii modalităţii de achiziţie în conformitate cu prevederile legale.

Direcţia Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane va constitui un registru special şi va nominaliza o persoană de specialitate din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice care să urmărească şi să ţină evidenţa achiziţiilor de produse similare.

IV. 2. Procedura urmăririi contractelor de achiziţii publice

Contractele încheiate de Institutia Primarului Voluntari, cu persoane fizice sau juridice vor fi elaborate şi redactate de un reprezentant al primăriei, consilier juridic, care va semna pe fiecare contract elaborat şi va răspunde din punct de vedere juridic de corectitudinea datelor, precum si de legalitatea clauzelor.

Contractele propuse de părţile contractante vor avea doar un caracter consultativ.

Contractele se semnează, din partea primăriei, de către Primar, directorul executiv al direcţiei care a iniţiat procedura de achiziţie (prin întocmirea referatului de necesitate şi oportunitate) sau un împuternicit legal al acestuia, directorul Direcţiei Economice sau un împuternicit legal al acestuia şi va purta viza de control financiar preventiv. Contractele vor fi semnate pe fiecare pagină, de către ambele părţi.

După semnare, contractul nu va putea fi propus spre modificare fără a fi însoţit de un referat, în care să se stipuleze natura modificărilor intervenite şi numele funcţionarului care se face vinovat de redactarea defectuoasă a conţinutului contractului respectiv.

Direcţia Investiţii va transmite o copie după contract, spre urmărire şi gestionare, însoţit de o adresă, direcţiei care a iniţiat achiziţia respectivă. Directorul acestei direcţii va desemna o persoană din subordinea sa care, împreună cu un funcţionar desemnat din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice vor urmări modul de îndeplinire a clauzelor contractului sau se va ocupa personal de acest lucru.

Procesul-verbal de recepţie a serviciului sau produsului care face obiectul contractului va fi semnat de către directorul direcţiei iniţiatoare, persoana desemnată să urmărească contractul şi celelalte părţi contractante.

Facturile emise de către partea contractantă vor purta viza bun de plata, plata se va efectua numai dupa acordarea controlului financiar preventiv.

IV. 3. Procedura gestionării şi comunicării informaţiilor de interes public.

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin informaţii de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a se asigura informarea eficientă şi corectă a cetăţenilor care se adresează primăriei, prin intermediul compartimentelor care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, direcţiile (serviciile, birourile, compartimentele) din aparatul propriu al primăriei au obligaţia de a comunica acestora, din oficiu, toate informaţiile de interes public, pentru a fi puse la dispoziţia cetăţenilor, precum şi toate modificările care apar pe parcursul timpului.

Vor fi comunicate din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea primăriei;
 • structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Institutiei Primarului Voluntari, numele şi prenumele persoanelor din conducerea primăriei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale Institutiei Primarului Voluntari, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente, produse şi/sau servicii, gestionate potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Aceste informaţii vor fi comunicate şi Biroului Cabinet Primar, pentru actualizarea paginii de web a Institutiei Primarului Voluntari,.

Conducătorii compartimentelor care desfăşoară relaţii cu publicul au obligaţia de a sesiza, în scris, directorii executivi din cadrul primăriei, cu privire la neregulile apărute în ceea ce priveşte comunicarea corectă şi la timp a informaţiilor de interes public, în vederea remedierii cât mai urgente a acestora.

IV. 4. Procedura privind audienţele.

După înregistrarea formularelor de audienţă de către funcţionarii desemnaţi din Compartimentul Relaţii cu Publicul, acestea vor fi trimise la secretariatele Cabinetului Primar, Cabinet Viceprimar şi la direcţiile (compartimentele) din cadrul primăriei, după caz.

Formularele de audienţă vor fi distribuite spre completare, compartimentelor de resort şi vor fi returnate după completarea lor corectă.

Secretariatele Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar, precum şi direcţiile executive (compartimentele independente) vor întocmi (conform precizărilor primite de la Primar, Viceprimar, director), programarea persoanelor care vor fi primite în audienţă şi vor asigura înscrierea lor într-un registru special destinat acestui scop; totodată, vor anunţa telefonic sau în scris, persoanele programate asupra datei şi locului ţinerii audienţelor; cu o zi înaintea ţinerii audienţelor vor comunica funcţionarilor desemnaţi din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul data, ora şi lista persoanelor programate. În timpul audienţelor, persoanele desemnate, menţionate anterior, se vor îngriji de completarea corespunzătoare a formularelor.

IV. 5. Procedura privind comunicarea modului de soluţionare a sesizărilor telefonice primite de la populaţie.

Compartimentele din cadrul primăriei, care au primit spre soluţionare sesizări telefonice înregistrate şi distribuite de către: Dispecerat, Compartimentul Relaţii cu Publicul au obligaţia de a comunica în scris, sau de a completa într-un program informatic special destinat acestui scop, modul de soluţionare a sesizărilor, conform prevederilor legale.

IV. 6. Procedura privind publicarea anunţurilor în mijloacele mass-media

Pentru orice anunţ care trebuie publicat în mass-media este necesar un referat al compartimentului emitent, aprobat de Primar, în care să se specifice clar data apariţiei, publicaţiile, numărul de apariţii şi zilele apariţiilor, precum şi alte detalii referitoare la modul de mediatizare (dimensiunile pentru machetarea paginii). În cazul anunţurilor de televiziune şi radio se va indica data apariţiei, numărul de apariţii şi tronsonul de timp în care se doreşte a fi emis, întrucât acesta depinde de orele de audienţă.

Referatul aprobat, împreună cu textul în clar al anunţului, semnat de emitent, se va trimite Biroului Cabinet Primar cu cel puţin două zile înainte de data primei apariţii, pentru a avea timpul minim necesar în vederea pregătirii publicării.

IV. 7. Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul aflată în dotarea Institutiei Primarului Voluntari

Salariaţii Institutei Primarului Voluntari au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.

Este interzis accesul la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului propriu al Institutiei Primarului Voluntari.

În cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, salariaţii au obligaţia de a anunţa telefonic sau în scris personalul din cadrul Biroului Cabinet Primar sau, după caz, din cadrul Biroului Administrativ, care vor face tot posibilul pentru remedierea operativă a acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra aparaturii sau modificarea setărilor stabilite de către Birou Cabinet Primar.

Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără înştiinţarea şi/sau acordul specialiştilor din cadrul Biroului Cabinet Primar.

Este interzisă instalarea programelor pentru care Institutia Primarului Voluntari nu a achiziţionat licenţe.

Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.

Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau folosirea altui nume de utilizator şi parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces. Salariaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicaţii.

Este interzis accesul în camera serverelor, în lipsa salariaţilor Compartimentului Informatică, Statistică; pe cât posibil, comunicarea problemelor sau defecţiunilor apărute se va face telefonic.

Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane, în afara salariaţilor desemnaţi din cadrul Biroului Cabinet Primar.

Este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal; în cazul documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale (hârtie, toner) şi suprasolicitarea aparaturii. Un act normativ se va lista o singură dată şi va fi pus la dispoziţia tuturor salariaţilor unui compartiment, sau se va consulta direct pe calculator.

Este interzisă copierea tipizatelor de acelaşi fel la copiatoarele instituţiei; acestea vor fi comandate la tipografie, în baza referatelor de necesitate şi a modelelor solicitate de fiecare compartiment în parte.

IV. 8. Reguli generale privind utilizarea telefoanelor mobile, fixe şi a autoturismelor din dotare.

Telefoanele mobile, fixe, precum şi autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.80/30.08.2001, a Legii nr.247/29.04.2002, precum şi a dispoziţiilor legale ulterioare.

Contravaloarea depăşirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte (în cazul telefoanelor mobile) sau de către toţi membrii unui compartiment, care au acces la un telefon fix, prin grija Serviciului Financiar- Contabilitate. Toate convorbirile internaţionale se vor consemna într-un registru special destinat acestui scop, în care se va trece numele, funcţia, data, numărul de telefon şi scopul convorbirii efectuate.

Autoturismele din dotare se vor folosi numai cu acceptul şefului de compartiment sau al directorului direcţiei.

IV. 9. Reguli generale privind circulaţia şi operarea documentelor în cadrul Institutiei Primarului Voluntari,

Toate documentele care circulă în şi între diferitele compartimente ale Institutiei Primarului Voluntari vor primi un număr de înregistrare. Salariaţii primăriei care au sarcina de a opera în programul de urmărire a cererilor au obligaţia de a respecta întocmai instrucţiunile cu privire la înregistrarea, circulaţia şi expedierea documentelor primite în scris.

Între diferitele compartimente, documentele vor circula pe bază de semnătură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentului, data şi ora primirii/predării, numele şi semnătura în clar a celui care a primit documentul.

Fiecare compartiment sau direcţie în parte va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, în funcţie de necesităţi, de către fiecare compartiment sau direcţie în parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunoştinţa tuturor celor implicaţi în rezolvarea problemei respective.

Salariaţii Institutiei Primarului Voluntari au obligaţia de a rezolva problemele specifice şi de a răspunde solicitărilor petenţilor, în termenele de rezolvare precizate prin dispoziţiile legale.

Notele interne, transmise între diferite compartimente, au termen de răspuns 24 de ore de la data primirii.

Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariaţii special desemnaţi şi instruiţi în acest scop.

Mânuirea şi păstrarea ştampilelor care se aplică pe documente, folosite de Consiliul Local al oraşului Voluntari, Primarul oraşului Voluntari, direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul primăriei se va face numai de către funcţionarii publici desemnaţi.

IV. 10. Reguli generale privind accesul în sediul central al Institutiei Primarului Voluntari

Accesul salariaţilor în sediul Institutia Primarului Voluntari,se face pe baza cartelei magnetice de acces.

Salariatii departamentului Administrativ va înmâna fiecărui salariat o cartelă de acces, care va fi configurată în mod corespunzător de către salariaţi ai Biroului Cabinet Primar.

Salariaţii au obligaţia de a utiliza cartela de acces la fiecare intrare în sediul instituţiei şi vor răspunde în cazul pierderii sau deteriorării intenţionate sau din neglijenţă a acesteia, suportând contravaloarea cartelei.

Accesul persoanelor din afara primăriei este permis numai prin confirmare telefonică. Pe cât posibil, relaţiile cu publicul se vor desfăşura în cadrul spaţiului destinat acestui scop.

IV. 11. Procedura privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În scopul aplicării prevederilor Legii nr.52/2003, compartimentele de specialitate din cadrul Institutia Primarului Voluntari, vor întocmi anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, precum şi textul complet al proiectului respectiv.

Persoana desemnată va înainta anunţurile în format electronic Biroului Cabinet Primar, pentru a fi publicate pe pagina de web a primăriei, în vederea publicării în mass-media locală. Totodată, persoana desemnată se va ocupa de afişarea anunţurilor la avizierul primăriei, va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii şi se va ocupa cu centralizarea propunerilor venite din partea cetăţenilor, referitoare la proiectele de acte normative, propuneri pe care le va înainta apoi compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ trebuie să fie adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

IV. 12. Norme de conduită profesională ale funcţionarilor publici

Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică. Aceste norme urmăresc creşterea calităţii serviciului public, eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţiei, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici.

1. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:
 1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitare funcţiei publice;
 3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
 6. integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. libertatea gândirii şi a exprimării, conform căreia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze principiile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, funcţionarii publici trebuie să fie de bună credinţă;
 9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
2. Normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
 2. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a căştiga şi a menţine încrederea cetăţenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

2.2 Loialitatea faţă de constituţie şi lege

 1. Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

2.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale primăriei.
 2. Funcţionarilor publici le este interzis:
  1. să exprime public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţilor sau instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 3. Prevederile alin.(2) lit.a-d se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pe o perioadă de doi ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4. Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
 5. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

2.4. Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

2.5. Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mass-media se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul unităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest mod, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

2.6. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

 • să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 • să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 • să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 • să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

2.7. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

2.8. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
  • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
  • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
  • promovarea unor soluţii similare sau identice, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  • eliminarea oricărei forme de discriminare, bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;
 4. Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure respectarea demnităţii persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin.(1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

2.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii autorităţilor publice din alte state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită conformă cu regulile de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor din ţara gazdă.

2.10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

2.11. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

2.12. Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiunilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru toţi funcţionarii publici din subordine.
 2. Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale, pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică, pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile legale, prevăzute anterior.

2.13. Folosirea prerogativelor de putere publică

 1. Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau moral altor persoane.
 3. Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe, sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
 4. Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

2.14. Utilizarea resurselor publice

 1. Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
 3. Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru sau logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

2.15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
  • când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  • când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  • când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărare a bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

IV. 13. Norme de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Normele de conduită prevăzute mai jos sunt obligatorii pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Voluntari.

1. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
 1. prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiei publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. imparţialitate şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes public, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală – principiu conform căruia personalului cotractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
2. Normele generale de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul instituţiei sunt cele referitoare la:

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 2. În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

2.2. Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

2.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Personalul contractual are obligaţia de a apăra, cu loialitate, prestigiul autorităţii şi instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
 2. Angajaţilor contractuali le este interzis:
  1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. Prevederile alin.(2) lit.a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de doi ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

2.4. Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

2.5. Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadraţi.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

2.6. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

2.7. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

2.8. Cadrul relaţiilor în exercitare atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
  1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
  1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

2.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

2.10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

2.11. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor, angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

2.12. Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.3.

2.13. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

 1. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

2.14. Utilizarea resurselor publice

 1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

2.15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
 4. Prevederile alin.(1)-(3) se aplică şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

V. Durata timpului de lucru

Durata normală a timpului de lucru pentru personalul Institutiei Primarului Voluntari angajat cu normă întreagă este de 40 ore pe săptămână, repartizate astfel:

Luni, marţi, miercuri, joi:
08.00–16.30
Vineri:
08.00–14.00

Cu un repaus săptămânal de două zile, respectiv sâmbătă şi duminică.

Excepţie de la acest program fac Poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul siguranţei publice, circulaţiei pe drumurile publice şi pazei, care funcţionează în schimburi de 12 ore/zi şi 24 ore libere, urmate de 12 ore tura de noapte şi 48 ore libere.

Art.49. Norme de inzestrare in cadrul Directiei Politie Locala Voluntari

Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local corespund normelor prevăzute de H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale la Anexa nr. 3, respectiv conform tabelului următor:

┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea materialelor│ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare  │
│crt.│           │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Pistol        │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │
│  │           │   │liniştii publice şi fiecare personal    │
│  │           │   │contractual care desfăşoară activităţi de  │
│  │           │   │pază                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Pistol cu muniţie   │ Cpl.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│  │neletală       │   │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul  │
│  │           │   │asigurării ordinii şi liniştii publice şi  │
│  │           │   │fiecare personal contractual care      │
│  │           │   │desfăşoară activităţi de pază, ce execută  │
│  │           │   │misiuni cu un grad scăzut de risc      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Cartuş pentru pistol │ Buc.│Câte 24 pentru fiecare pistol        │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Cartuş pentru pistolul│   │                      │
│  │cu gaze        │ Buc.│Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Baston pentru     │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │autoapărare      │   │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │
│  │           │   │şi liniştii publice şi fiecare personal   │
│  │           │   │contractual care desfăşoară activităţi de  │
│  │           │   │pază                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Baston cu şoc electric│ Buc.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│  │           │   │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul  │
│  │           │   │asigurării ordinii şi liniştii publice şi  │
│  │           │   │fiecare personal contractual care desfăşoară│
│  │           │   │activităţi de pază, ce execută misiuni cu un│
│  │           │   │grad scăzut de risc             │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Portbaston      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Cătuşă pentru mâini  │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │
│  │           │   │liniştii publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Portcătuşe      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare cătuşă       │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Pulverizator de mână │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │cu substanţă     │   │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │
│  │iritant-lacrimogenă  │   │şi liniştii publice, poliţist local cu   │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumu- │
│  │           │   │rile publice şi fiecare personal contrac-  │
│  │           │   │tual care desfăşoară activităţi de pază   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Vestă (ham) cu    │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │elemente       │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │reflectorizante    │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Costum (bluză +    │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │pantaloni) de     │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │protecţie împotriva  │   │drumurile publice              │
│  │ploii, cu elemente  │   │                      │
│  │reflectorizante    │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Costum de protecţie  │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │pentru iarnă (scurtă │   │cu atribuţii în domeniul ordinii şi     │
│  │matlasată şi     │   │liniştii publice, precum şi în domeniul   │
│  │pantaloni)      │   │mediului, care execută misiuni în teren   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Costum de protecţie  │ Cpl.│                      │
│  │pentru vară (bluză + │   │                      │
│  │pantaloni)      │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Mănuşi albe      │ Per.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe    │
│  │           │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Scurtă reflectorizantă│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe    │
│  │           │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Vestă pentru protecţie│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │împotriva frigului  │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │           │   │drumurile publice care execută misiuni în  │
│  │           │   │teren                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Fluier        │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii  │
│  │           │   │publice, al circulaţiei pe drumurile    │
│  │           │   │publice, precum şi în domeniul pazei    │
│  │           │   │bunurilor care execută misiuni în teren   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Radiotelefon portabil │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii  │
│  │           │   │publice, al circulaţiei pe drumurile    │
│  │           │   │publice/personal contractual cu atribuţii în│
│  │           │   │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de │
│  │           │   │interes local care execută misiuni     │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Portcarnet      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│  │           │   │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│  │           │   │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│  │           │   │local care execută misiuni în teren     │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Uniformă de serviciu │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│  │           │   │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│  │           │   │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│  │           │   │local                    │
└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘

Dotarea poliţiştilor locali cu armament: pistoale letale şi pistoale neletale se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, armamentul putând fi folosit numai în timpul desfăşurării serviciului, în baza unui ordin de serviciu şi doar de către personalul nominalizat prin decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari

Sus

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art.50. Directorii, şefii de servicii şi birouri – pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul Regulament – vor stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestuia conform pregătirii profesionale şi funcţiei.

Art.51. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune, măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii, simplificarea evidenţei, reducerea timpului de circulaţie a documentelor, urmărirea creşterii operativităţii în obţinerea informaţiilor necesare fundamentării dispoziţiilor emise de Primar.

Art.52. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi aprecierile anuale (evaluarea performanţelor), pentru persoanele din structura coordonată, cu respectarea procedurilor legale.

Art.53. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor asigura securitatea materialelor cu conţinut confidenţial şi vor răspunde de scurgerea informaţiilor sau de sustragerea documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează.

Art.54. Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la activităţi organizate de alte autorităţi publice se face numai cu acordul Primarului oraşului Voluntari.

Art.55. Documentele elaborate în cadrul direcţiilor (compartimentelor) care circulă în afara instituţiei se semnează/aprobă/ştampilează de către Primarul oraşului Voluntari sau de către Secretar/Arhitect şef/Directorii direcţiilor, conform competenţelor delegate de Primarul oraşului Voluntari, prin Dispoziţie.

Art.56. Prezentul Regulament se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor şi va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariaţii din structura condusă.

Art.57. Organigrama Institutiei Primarului Voluntari, se actualizează pe baza delegărilor de competenţe date de Primar pentru coordonarea unor compartimente.

Art.58. Prezentul Regulament poate fi îmbunătăţit în funcţie de necesităţi şi supus spre aprobare, în varianta modificată, Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Art.59. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al oraşului Voluntari nr....................

PRIMARUL
ORAŞULUI VOLUNTARI

ing. Florentin-Costel PANDELE

Sus

Sus

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Voluntari se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.

Copyright ©2006–2016 Primăria Voluntari