Administraţia Locală - Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI VOLUNTARI

Anexă nr. I la H.C.L. oraş Voluntari nr. ___/__.__.2011

CUPRINS

Sus

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Primarul, viceprimarul, secretarul, administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Institutia Primarului Voluntari”, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând în condiţii de operativitate şi eficienţă, problemele curente ale colectivităţii locale.

Art.2. Institutia Primarului Voluntari are un Primar şi un viceprimar, aleşi pe o perioadă de 4 ani, în condiţiile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

Art.3. Sediul Institutiei Primarului Voluntari este în Bd.Voluntari nr.74 .

Art.4. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică; este şeful administraţiei publice locale din oraşul Voluntari şi al aparatului de specialitate al Primarului, pe care îl conduce şi îl controlează.

Prin delegare de competenţă, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei.

Art.5. În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate.

Art.6. Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului, conform prevederilor art.57 din Legea nr.215/2001, republicată.

Art.7. Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de către Primar; prin delegare de competenţă, poate coordona şi alte servicii ale aparatului de specialitate al Primarului, stabilite de Primar.

Art.8. Conform art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau/si a serviciilor publice de interes local stabilite prin dispozitie a Primarului.

Art.9. Conform art. 66 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul primarului este numit in functie si eliberat din functie de catre primar. Atributiile acestuia se stabilesc prin dispozitie a Primarului.

Art.10. Efectueaza deplasari in teren, analizeaza si propune solutii tehnice de organizare, solutii benefice pentru comunitate; Prezinta primarului informari periodice, sau ori de cite ori se impune, cu privire la problemele de interes public.

Art.11. Directorii executivi şi şefii compartimentelor neorganizate în structură de direcţie răspund de evidenţa (înregistrarea) tuturor documentelor intrate, ieşite ori întocmite pentru uz intern. După rezolvarea lor, documentele se grupează în dosare, potrivit Nomenclatorului Arhivistic al Institutiei Primarului Voluntari şi se predau la Depozitul de Arhivă în al doilea an de constituire.

Directorii şi şefii compartimentelor numesc responsabili cu constituirea, evidenţa şi predarea dosarelor, precum şi desemnează persoana care să facă parte din Comisia de selecţie a documentelor arhivei, în condiţiile stabilite de Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996.

Art.12. În cadrul Institutiei Primarului Voluntari este implementat, menţinut şi certificat un sistem de Management al Calităţii, conform ISO 9001:2000.

Art.13. Directorii asigură menţinerea la standardele certificate a “Sistemului de Management al Calităţii”, la nivelul structurii conduse.

Art.14. Angajaţii Institutiei Primarului Voluntari răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei “Sistemului de Management al Calităţii” ISO 900:2000, certificat.

Art.15. Directorii executivi, şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Primarului sau in fata persoanei delegate cu atributiile respective, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor primăriei.

Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Art.16. În cadrul Institutiei Primarului Voluntari se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi.

Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Sus

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.17. Structura organizatorică a Institutiei Primarului Voluntari cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente constituite în conformitate cu organigrama aprobată.

Art.18. Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care compun aparatul de specialitate al Institutiei Primarului Voluntari sunt următoarele:

I. Directia Economica, Achizitii Publice si Resurse Umane

II. Directia Colectare Taxe si Evidenta Proprietatii

III. Directia Fonduri Europene

IV.Arhitect Sef

VI. Birou Cabinet Primar

VII. Compartiment Audit

VIII. Compartimentul Juridic si Administratie Publica Locala

Sus

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL INSTITUTIEI PRIMARULUI VOLUNTARI

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art 19 Primarul oraşului Voluntari este şeful Administraţiei Publice Locale din oraşul Voluntari şi al aparatului de specialitate al Institutiei Primarului Voluntari, pe care îl conduce şi îl controlează.

Primarul oraşului Voluntari îndeplineşte, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, următoarele atribuţii:

 1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;
 3. Atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. Alte atribuţii stabilite prin lege.

În temeiul lit.A, Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, monitorizează funcţionarea serviciilor publice locale de profil şi asigură organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului; îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.B, Primarul:

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.C, Primarul:

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.D, Primarul:

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, Primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, precum şi cu Consiliul Local.

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de Consiliul Local, la propunerea Primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin Dispoziţie a Primarului, la care se anexează contractul de management.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.E, Primarul îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de Consiliul Local al oraşului Voluntari.

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, Primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în oraşul în care a fost ales.

În această calitate, Primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Sus

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.20. Institutia Primarului Voluntari are un viceprimar.

Viceprimarul oraşului Voluntari poate exercita, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului din Legea nr.215/2001, republicată, şi anume:

 1. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 2. asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local;
 3. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al oraşului Voluntari;
 4. organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
 5. ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor, cursului de apă de pe raza oraşului Voluntari, precum şi pentru decolmatarea Văii Saulei şi a podeţelor, pentru asigurare scurgerii apelor mari.

Sus

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.21. Secretarul oraşului Voluntari este funcţionar public de conducere

Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului Local;
 2. participă la şedinţele Consiliului Local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit.a, în condiţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactează hotărârile Consiliului Local, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 7. asigură secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii nr.18/1991;
 8. semnează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, conform Legii nr.50/1991;
 9. asigură coordonarea următoarelor birouri şi compartimente aflate în subordinea sa:
  • Compartimentul Juridic si Administraţie Publică Locală
  • Compartimentul Registratură, Evidenţă Electorală şi Arhivă
  • Compartimentul Autoritate Tutelară
 10. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de Primar, după caz;
 11. corespondează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul primăriei, în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanţei;
 12. are obligaţia de a restitui actele ce i-au fost încredinţate în exercitarea atribuţiilor sale;
 13. are obligaţia de a păstra secretul profesional cu privire la toate activităţile sale.

În perioadele în care este absent din instituţie, deleagă, în condiţiile legii, executarea atribuţiilor funcţionale şefului Biroului Juridic, Contencios Administrativ si Administraţie Publică Locală sau înlocuitorului legal al acestuia.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.1/1992, coordonează, îndrumă, controlează activitatea privind Registrul Agricol şi semnează documentele specifice acestei activităţi.

Art.22. Conform prevederilor legale, Primarul coordonează, supraveghează şi controlează activitatea tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Secretarul oraşului Voluntari controlează activitatea Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Voluntari.

Sus

ATRIBUŢIILE DIRECŢIILOR, SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI VOLUNTARI

Art.23. DIRECTIA ECONOMICA, ACHIZITII PUBLICE SI RESURSE UMANE are urmatoarea structura:

 1. Serviciul Financiar Contabil
 2. Casier General
 3. Serviciul Resurse Umane, Administrativ
 4. Compartimentul Achizitii Publice

Atribuţiile definitorii ale direcţiei sunt următoarele:

Sus

Art.24. Serviciul Financiar-Contabil

Potrivit legii contabilităţii (Legea nr.82/1991, republicată), obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii în cadrul consiliilor locale, respectiv primăriilor, revine ordonatorului principal de credite şi şefului Compartimentului financiar-contabil.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz.

Serviciul Financiar-Contabil, Buget asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

Pe linie financiar-contabilă

Pe linie de buget local, control financiar preventiv

Pe linie de licitaţii, contracte

Pe linie de monitorizare contracte

Sus

Art.25. Casier general

Sus

Art.26. Serviciul Resurse Umane, Administrativ are următoarele atribuţii:

Pe linie de administrativ:

Pe linie de auto:

Sus

Art.27. Compartimentul Achiziţii Publice

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. raspunde pentru respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 34/2006 precum si a celorlalte acte normative in vigoare, incidente in domeniul investitiilor si achizitiilor publice.
 6. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.28. DIRECTIA COLECTARE TAXE SI EVIDENTA PROPRIETATII este subordonată Primarului oraşului Voluntari. Structura organizatorică a direcţiei este următoarea:

 1. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Evidenta Strazi si Nomenclatura Urbana .
 2. Serviciul Impozite si Taxe
 3. Compartiment Urmarire, Executare Silita, Amenzi

Atribuţiile definitorii ale direcţiei sunt:

Sus

Art.29. Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Evidenta Strazi si Nomenclatura Urbana are în sarcină rezolvarea problemelor de fond funciar rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, republicată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.1/2000, aşa cum au fost modificate şi completate de Legea nr.247/2005, Legii nr.44/1994, Legii nr.341/2004, Legii nr.15/2003, activitatea de înregistrare a terenurilor şi a animalelor în Registrul Agricol, conform Ordonanţei nr.1/1992 privind Registrul Agricol şi eliberarea certificatelor de producător agricol, conform H.G.R. nr.661/2001 , atribuiri si modificari denumiri stradale si numere postale .

Atribuţiile acestui serviciu sunt următoarele:

Sus

Art.30. Serviciul Taxe şi Impozite prin compartimentele sale de specialitate asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice, soluţionarea obiecţiunilor.

Atribuţiile serviciului sunt următoarele:

Pe linia Compartimentului Contracte Domeniu Public, Taxe, Reclame si Publicitate:

Pe linia Compartimenului Constatare Impunere Persoane Juridice

Pe linia Compartimentul Constatare Impunere Persoane Fizice

Sus

Art.31. Compartimentul Urmărire, Executare Silită, Amenzi

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Institutia Primarului Voluntari numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.32. DIRECTIA FONDURI EUROPENE

Directia Fonduri Europene este o directie de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Institutiei Primarului Voluntari, condus de un director executiv si are urmatoare structura:

 1. Compartimentul Fonduri Europene
 2. Compartimentul Autorizare Transport
 3. Compartimentul Relatii cu Publicul

Directia Fonduri Europene are ca principale atributii specifice urmatoarele:

Sus

Art.33. Compartimentul Fonduri Europene

 1. asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei publice locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local Voluntari eligibile pentru aceste programe si proiecte;
 2. asigura legatura cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, cu administratorii Fondurilor de Coeziune si Structurale in domeniul politicilor, cu organismele intermediare care administreaza programele cu finantare europeana si programelor de dezvoltate ale orasului;
 3. asigura documentarea si elaborarea unor materiale specifice integrarii europene, precum si pregatirea cererilor de finantare insotite de intreaga documentatie necesara pentru asigurarea eligibilitatii proiectelor promovate de Institutia Primarului Voluntari, proiecte ce pot beneficia de cofinantare din programe europene nerambursabile;
 4. colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, directiile de specialitate ale Agentiilor de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, institutii de invatamant si ONG-uri ) in problematica administratiei publice locale;
 5. intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la nivelul orasului;
 6. asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes local
 7. analizeaza si sintetizeaza datele privind organizarea si functionarea administratiei publice locale din statele Uniunii Europene;
 8. desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana;
 9. intocmeste chestionare tip care sa permita ordonarea datelor si implementarea pe calculator in vederea prelucrarii lor;
 10. asigura activitatea necesara armonizarii si modernizarii structurii si atributiilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 11. asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale ;
 12. elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru aplicarea acestora;
 13. elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene pentru care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si financiar in acest sens;
 14. intocmeste proiecte de hotariri ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul de activitate;
 15. asigura traducerea materialelor si documentatiilor privind integrarea europeana in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii locale;
 16. coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa rambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 17. analizeaza oportunitatile de obtinere a creditelor impreuna cu beneficiarii finali, compartimentele de specialitate din cadrul municipalitatii si prezinta Primarului un punct de vedere privind oportunitatea, necesitatea si eficienta negocierii unor asemenea credite;
 18. prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa rambursabila;
 19. propune Directiei Economice includerea in proiectul de buget a fondurilor in valuta sau in lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat, precum si a platilor de dobanzi si comisioane in contul acestora, pentru institutiile publice din subordine si societatile de sub autoritatea Consiliului Local, pentru care rambursarea se asigura din bugetul orasului;
 20. participa impreuna cu Directia Economica la fundamentarea sumelor ce se vor inscrie in buget la pozitiile “Rambursari de credite si plati dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor externe” si “Contributia orasului Voluntari la cofinantarea proiectelor”;
 21. coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara rambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;
 22. coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara rambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 23. coordoneaza managementul programelor, in conformitate cu prevederile acordurilor de finantare rambursabila, avand drept scop realizarea cu maxima operativitate si eficienta a obiectivelor acestora;
 24. coordoneaza relatiile functionale cu institutiile internationale finantatoare, cu institutiile romanesti care participa la realizarea programului, cu bancile romanesti cu care se incheie aranjamente bancare pentru derularea operatiunilor si cu beneficiarii finali ai finantarii externe rambursabile;
 25. acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe rambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este realizata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 26. asigura monitorizarea proiectelor, intocmeste rapoarte periodice si anuale, pe care le transmite finantatorului extern si institutiilor centrale implicate in evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finantare rambursabila si a legislatiei nationale in vigoare;
 27. coordoneaza activitatea de procurare, respectiv de pregatire a documentelor de achizitii (invitatia la licitatie, documentatia standard pentru organizarea licitatiei, termenii de referinta, stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor, intocmirea rapoartelor de evaluare, propunerea castigatorului pentru adjudecarea contractului, transmiterea documentatiei la finantatorul extern pentru aprobarea contractului), obtinerea la timp a aprobarii acestuia, incheierea contractului, coordonarea derularii acestuia;
 28. coordoneaza activitatea de negociere a acordurilor de imprumut sau a celor de finantare externa nerambursabila, cu participarea beneficiarilor finali;
 29. participa la intocmirea si avizarea mandatelor delegatiilor municipalitatii sau ale institutiilor publice, societatilor din subordinea sau de sub autoritatea municipalitatii, care participa la intalniri internationale avand ca scop identificarea de surse de finantare externa nerambursabila, propuneri de proiecte pentru finantare externa nerambursabila, discutarea de oferte de finantare nerambursabila, negocierea sau contractarea unor credite sau fonduri externe nerambursabile si avizeaza rapoartele intocmite de aceste delegatii la intoarcerea din misiune;
 30. prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale nereguli rezultate in urma derularii acordurilor de finantare externa nerambursabila;
 31. coordoneaza activitatea privind derularea acordurilor de imprumut si a acordurilor de asistenta financiara nerambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate;
 32. coordoneaza procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finantabile prin asistenta financiara nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de prioritatile strategice;
 33. acorda asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza in cadrul finantarii externe nerambursabile, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este asigurata si din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;
 34. organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie intruniri cu echipele Unitatilor de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finantare nerambursabila si luarea masurilor, dupa caz.

Sus

Art.34. Compartimentul Autorizare Transport

Sus

Art.35. Compartimentul Relatii cu Publicul

Compartimentul Relaţii cu Publicul este o structura de specialitate, avand rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii oraşului Voluntari şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale, asigurând realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare.

Baza legala care asigura functionarea Compartimentului Relaţii cu Publicul este urmatoarea: ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*), LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*), LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*).

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite de catre Primar prin Dispozie.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Institutia Primarului Voluntari numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.36. ARHITECTUL SEF este funcţie publică de conducere şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi a urbansimului, aducând la îndeplinire atribuţiile conferite de lege ca şef al structurilor de specialitate şi de preşedinte al Comisiei de Acord Unic, astfel:

Arhitectul şef este subordonat Primarului şi coordonează următoarea structura:

Sus

Art.37. Atribuţiile Serviciului Urbanism, Investitii si Utilitati Publice sunt următoarele:

Pe linie de urbansim

Pe linie de Investitii

Pe linie de utilitati publice

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului privind datele şi informaţiile care au caracter confidenţial, deţinute sau la care are acces, ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate faţă de instituţie, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii primăriei;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare la data exercitării respectivelor atribuţii, a programelor aprobate şi măsurilor dispuse expres de către conducerea instituţiei, precum şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
 5. răspunde de exercitarea celorlalte atribuţii legale, stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii primăriei orice probleme legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor profesionale sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care au responsabilităţi şi atribuţii;
 5. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite

Sus

Art.38. CABINET PRIMAR

Cabinet Primar este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Institutiei Primarului Voluntari, aflat in subordinea Primarului.

Cabinet Primar are ca principale atributii specifice elaborarea strategiei de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament existent in Institutia Primarului Voluntari, asigurarea relatiilor cu mass media, asigurara dezvoltarea de relatii permanente cu institutiile de cultura in scopul fundamentarii strategiilor de finantare, dezvoltare precum si a programelor si proiectelor culturale specifice.

Cabinet Primar este condus de un sef cabinet, in limita competentelor stabilite prin fisa postului.

Pe linie de administratie publica locala:

Pe linie de imaginea mediatica a institutiei:

Pe linie de manifestari culturale organizate in orasul Voluntari:

Pe linie de sistem informatic al institutiei:

Personalul angajat raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

Cabinet Primar indeplineste si alte atributii stabilite prin Dispozitia Primarului.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 5. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.39. COMPARTIMENTUL AUDIT este subordonat direct Primarului.

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. Respectă principiile fundamentale prevăzute în Codul privind Conduita Auditorului Intern, astfel:
  • Integritatea: conform acestui principiu, auditorul intern trebuie să fie corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului auditorului intern.
  • Independenţa şi obiectivitatea:
   • Independenţa faţă de entitatea audiată şi oricare alte grupuri de interese este indispensabilă; auditorul intern trebuie să depună toate eforturile pentru a fi independent în tratarea problemelor aflate în analiză; el trebuie să fie independent şi imparţial, atât în teorie, cât şi în practică; în toate problemele legate de munca de audit, independenţa auditorului intern nu trebuie să fie afectată de interese personale sau exterioare; auditorul intern are obligaţia de a nu se implica în acele activităţi în care are un interes legitim/întemeiat;
   • Obiectivitatea. Auditorul intern trebuie să manifestă obiectivitate şi imparţialitate în redactarea raportelor, care trebuie să fie precise şi obiective; concluziile şi opiniile formulate trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obţinute şi anlizate conform standardelor de audit; auditorul intern trebuie să folosească toate informaţiile utile primite de la entitatea audiată şi din alte surse; de aceste informaţii trebuie să se ţină seama în opiniile exprimate de auditorul intern în mod imparţial; auditorul intern trebuie să analizeze punctele de vedere exprimate de entitatea audiată şi, în funcţie de pertinenţa acestora, să formuleze opinii şi recomandări proprii; el trebuie să facă o evaluare echilibrată a tuturor circumstanţelor relevante şi să nu fie influenţat de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii.
   • Confidenţialitate: auditorul intern este obligat să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor sale; este interzis ca auditorul intern să utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ, informaţiile dobândite ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; în cazuri excepţionale, auditorul intern poate furniza aceste informaţii numai în condiţii expres prevăzute de normele legale în vigoare.
   • Competenţa profesională: auditorul intern este obligat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi la standarde internaţionale, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite.
   • Neutralitatea politică: auditorul intern trebuie să fie neutru din punct de vedere politic şi să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice; are obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce îi revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor sale politice.
 2. Respectarea regulilor prevăzute în Codul privind Conduita Auditorului Intern, astfel:
  • Integritatea, respectiv:
   • exercitarea profesiei cu onestitate, bunăcredinţă şi responsabilitate;
   • respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei;
   • respectarea şi contribuţia la obiectivele etice, legitime ale entităţii;
   • se interzice auditorului intern să ia parte, cu bună ştiinţă, la activităţi ilegale şi angajamente care discreditează profesia de auditor intern sau entitatea publică din care face parte.
  • Independenţa şi obiectivitatea, prin care:
   • se interzice implicarea auditorului intern în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în conflict cu interesele entităţii publice şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;
   • se interzice auditorului intern să asigură unei entităţi auditate alte servicii decât cele de audit şi consultanţă;
   • se interzice auditorului intern, în timpul misiunii sale, să primească din partea celui auditat, avantaje de natură materială sau personală, care ar putea să afecteze obiectivitatea evaluării ;
   • auditorul intern este obligat să prezinte în rapoartele sale orice document sau fapte cunoscute de el, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.
  • Confidenţialitatea, prin care se interzice folosirea de către auditorul intern a informaţiilor obţinute în cursul activităţii sale, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii, ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale entităţii auditate.
  • Competenţa, prin care:
   • auditorul intern trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
   • auditorul intern trebuie să se angajeze numai în acele misiuni pentru care are cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare;
   • auditorul intern trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor, el are datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate;
   • auditorul intern trebuie să-şi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi calitatea activităţii sale, trebuie să aibă asigurate condiţiile necesare pregătirii profesionale, perioada alocată în acest scop fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;
   • auditorul intern trebuie să aibă un nivel corespunzător de studii de specialitate, pregătire şi experienţă profesională elocvente;
   • auditorul intern trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale;
   • se interzice auditorului intern să îşi depăşească atribuţiile de serviciu.
 3. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora.
 4. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.
 5. Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. poate aplica sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art.21, lit.d, din Legea nr.672/2002, în cadrul Institutiei Primarului Voluntari;
 2. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a recomandărilor aprobate în Rapoartele de audit;
 3. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 4. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;
 5. semnalează Primarului orice probleme deosebite legate de activitatea compartimentului, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are atribuţii şi responsabilităţi;
 6. în situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile activităţii primăriei/operaţiunilor auditate, ori sunt identificate unele iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, informează în termen de 3 zile Primarul oraşului Voluntari.

Sus

Art.40. COMPARTIMENTUL JURIDIC SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA este subordonat Primarului oraşului Voluntari şi este coordonat de Secretarul oraşului Voluntari.

Compartimentul Juridic si Administratie Publica Locala are urmatoarea structura:

 1. Compartimentul Registratura, Evidenta Electorala si Arhiva
 2. Compartimentul Auroritate Tutelara

Atribuţiile definitorii ale Compartimentului Juridic si Administratie Publica Locala sunt:

Pe linie de Administratie Publica Locala:

Sus

Art.41. Atribuţiile Compartimentului Registratura, Evidenta Electorala si Arhiva sunt următoarele:

Pe linie de Registratura:

Pe linie de Evidenta Electorala:

Pe linie de arhiva:

Sus

Art.42. Atribuţiile Compartimentului Autoritate Tutelara sunt următoarele:

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa):

 1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial, la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
 3. se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
 4. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor aprobate sau dispuse expres de către conducerea primăriei şi de raportarea operativă asupra modului de realizare a acestora;
 5. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
 6. exercită cu responsabilitate orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. reprezintă şi angajează Primăria numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;
 2. urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale;
 3. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a primăriei, în general;
 4. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea primăriei, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

Art.43. DIRECTIA POLITIE LOCALA VOLUNTARI

Atributiile generale ale Directiei Politie Locala Voluntari:

Direcţia de Poliţie Locală este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. nr.1332/2010, organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Local al orasului Voluntari.

Direcţia de Poliţie Locală Voluntari este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Voluntari, sub directa coordonare a Primarului oraşului Voluntari, destinată să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,să prevină şi să descopere infracţiunile pe raza de competenţă, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 4. protecţia mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidenţa persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.

Sediul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari este în B-dul Voluntari nr.72A, oraş Voluntari, judeţul Ilfov.

Întreaga activitate a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari se desfăşoară exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale în interesul comunităţii locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Modul de organizare, sistemul de relaţii şi funcţionarea Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sunt reglementate prin prezentul regulament aprobat de Consiliul Local al orasului Voluntari.

Şeful Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al personalului propriu pe care îl conduce şi îl controlează. Acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului.

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

În relaţiile cu acestea, Poliţia Locală Voluntari este reprezentată de Directorul executiv sau de înlocuitorul legal al acestuia.

Directorul executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari asigură, la nivelul structurii conduse, desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al Calităţii.

Angajaţii Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii ISO 900:2000, certificat.

Şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Directorului executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii.

Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

Art.44. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

(3) Poliţistului local îi este interzis:

Art. 45. Drepturile şi recompensele care se pot acorda personalului Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari

 1. Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.
 2. Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.
 3. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:
  1. ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;
  2. felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;
  3. titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
  4. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
  5. recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.
  1. Personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari are dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
  2. Asigurarea despăgubirilor prevăzute la lit. a) implică acordarea unor sume de bani, în limita bugetului aprobat de consiliul local şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru personalul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

Serviciile, birourile si compartimentele care compun aparatul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari sunt conduse şi coordonate de Directorul Executiv, şi se constituie astfel:

 1. Serviciul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Registratură, Evidenţă Contravenţii, Dispecerat, Administrativ şi auto
 2. Biroul Siguranta Publica, Circulatie pe Drumurile Publice si Paza Obiective
 3. Biroul Control – Activitate Comerciala, Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Evidenta Persoanei

Organizarea Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea unei funcţionalităţi a sistemului în asamblul său.

Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

Sus

Art. 46. Serviciul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Registratură, Evidenţă Contravenţii, Dispecerat, Administrativ şi auto

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale serviciului sunt:

Pe linie de Resurse Umane:

Pe linie de administrativ:

 1. răspunde de administrarea şi întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative, precum şi a echipamentelor, astfel:
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a aparatelor telefonice şi faxurilor cu care sunt dotate compartimentele primăriei, asigurând efectuarea periodică a reviziilor, precum şi a reparaţiilor necesare de către prestatorii de servicii abilitaţi;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a sistemului de iluminare din incinta sediului administrativ al primăriei;
  • asigură funcţionarea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de multiplicat;
  • asigură derularea contractelor de service pentru instalaţiile şi echipamentele de climatizare;
  • urmăreşte efectuarea reparaţiilor la instalaţiile electrice care deservesc echipamente şi aparate din sediul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari
  • urmăreşte efectuarea reparaţiilor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din interiorul sediului Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari;
 2. gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, precum şi materialele aprovizionate;
 3. efectuează inventarele periodice;
 4. recepţionează toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe intrate în magazie, întocmeşte Note de intrare-ieşire şi deschide fişe de folosinţă a obiectelor de inventar; ţine evidenţa bunurilor ce pot fi casate şi înaintează propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar care au o durata normală de serviciu expirată;
 5. face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari;
 6. asigură predarea deşeurilor refolosibile rezultate în urma casării;
 7. analizează şi centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare şi imprimante, precum şi a obiectelor de inventar propuse a fi achiziţionate şi întocmeşte note de fundamentare către Direcţia Economică;
 8. ţine gestiunea materialelor consumabile pentru deservirea tuturor compartimentelor, gestionează imprimatele cu regim special şi operează în fişele de magazie cu regim special (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetărie, produse protocol, carburanţi, piese de schimb auto etc.);
 9. ştampilează chitanţierele cu regim special;
 10. încarcă anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
 11. păstrează, gestionează şi urmăreşte actualizarea documentaţiilor, a planurilor, schemelor şi altor informaţii cu privire la instalaţiile electrice, instalaţiile termice, instalaţiile şi echipamentele de climatizare şi alte echipamente din dotarea sediului administrativ.

Pe linie de gestionare a parcului auto:

 1. administrează autoturismele aparţinând Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi pe cele aflate în folosinţa acesteia;
 2. gestionează foile de parcurs şi completează FAZ –urile;
 3. gestionează bonurile de carburant;
 4. rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea, în caz de avarie, a autoturismelor (CASCO);
 5. urmăreşte şi asigură efectuarea schimbului de ulei, a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente;
 6. distribuie, persoanelor desemnate, autoturismele repartizate conform dispoziţiilor Directorului Executiv şi urmăreşte folosirea şi exploatarea lor conform destinaţiei acordate;
 7. organizează periodic, testarea persoanelor cu drept de conducere desemnate de către şefii de direcţii (compartimente), pentru a folosi în interes de serviciu autoturisme din parcul auto al primăriei;
 8. verifică, periodic starea tehnică şi aspectul interior şi exterior al autoturismelor

Pe linie de evidenţă contravenţii:

 1. monitorizează procesele verbale emise de poliţiştii locali împuterniciţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, conform competenţelor stabilite prin fişele posturilor, urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la achitarea amenzilor stabilite sau până la recuperarea acestora prin executare silită de către compartimentul specializat din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari;
 2. sprijină compartimentul juridic din cadrul Instituţiei Primarului Voluntari în vederea formulării de întâmpinări, note scrise, concluzii în cadrul proceselor în care Direcţia de Poliţie Locală Voluntari este parte precum şi în exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile ;
 3. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte în vederea obţinerii titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;
 4. în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Adimistraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, organizaţii, instituţii, şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

Pe linie de relaţii cu publicul:

 1. este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor departamente, se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
 2. face tot posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei sale;
 3. face tot posibilul pentru a evita stresul cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informaţii utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
 4. are obligaţia de a comunica celorlalte compartimente, orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
 5. informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
 6. asigură programarea la audienţele acordate de Directorul Executiv, a cetăţenilor, a agenţilor economici şi a reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice şi informează Directorul Executiv asupra problemelor semnalate de petenţi;
 7. are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
 8. comunică, imediat sau în cel mult 24 de ore, informaţiile de interes public solicitate verbal;
 9. răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor care sunt adresate Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 10. îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competenţa Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, către instituţiile în sarcina cărora revin.

Pe linie de Registratura:

 1. primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi o prezintă Directorului Executiv, pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia/serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi va redacta răspunsul;
 2. transmite corespondenţa către compartimentele/directiile de specialitate;
 3. expediază corespondenţa adresată de către Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari, autorităţilor şi instituţiilor publice (Preşedinţie, Parlament, Guvern, ministere, servicii publice descentralizate ale ministerelor, instanţe, departamente naţionale), organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţilor subordonate sau altor destinatari;
 4. organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul compartimentului;
 5. asigura depunerea la timp a corespondentei la compartimentul Registratură al Instituţiei Primarului Voluntari;
 6. îndeplineşte orice alte sarcini primite de la superiorii ierarhici;
 7. sigileaza la inceputul fiecarui an calendarisitic registrele si propune anularea numerelor acolo unde este cazul;
 8. depune la arhiva registrele sigilate.
 9. in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi Instituţiei Primarului Voluntari.

Pe linie de Dispecerat:

 1. coordonează activitatea personalului propriu şi intervenţia la evenimente,
 2. verifică în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
 3. cunoaşte permanent capacitatea combativă a Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari şi raportează imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal) toate ordinele şi misiunile primite;
 4. cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni şi dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);
 5. menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 6. transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiunilor Directorului Executiv şi ale înlocuitorilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;
 7. raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 8. asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile institutiei precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
 9. cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirile personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;
 10. cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;
 11. verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;
 12. veghează permanent ca în incinta unitaţii să se menţină ordine şi curăţenie şi să limiteze accesul persoanelor străine;
 13. asigură păstrarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorului legal), a armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop;
 14. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari (sau înlocuitorului legal).

Sus

Art. 47. Biroul Siguranta Publica, Circulatie pe Drumurile Publice si Paza Obiective

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale biroului sunt:

Pe linie de menţinere a ordinii şi liniştii publice:

 1. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al oraşului Voluntari pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 2. intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 3. acţionează, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale şi pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 4. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 5. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 6. conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 7. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
 8. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 9. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 10. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 11. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 13. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 14. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 15. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 16. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 17. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 18. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 19. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 20. acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrative teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 21. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Pe linie de pază obiective:

 1. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local
 2. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 3. cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
 4. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 5. nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 6. verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 7. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
 8. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Pe linie de circulaţie pe drumurile publice:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 12. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 13. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

 1. să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ ";
 2. să poarte caschetă cu coafă albă;
 3. să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Sus

Art. 48. Biroul Control – Activitate Comerciala, Protectia Mediului, Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Evidenta Persoanei

Se subordoneaza nemijlocit Directorului Executiv;

Atribuţiile definitorii ale biroului sunt:

În domeniul activităţii comerciale

 1. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
 4. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 5. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 6. verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 7. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 8. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 9. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 10. colaborează cu organele de control sanitare, sanitar veterinare, de mediu şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 11. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 12. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale, si orice alte sesizări şi reclamaţii primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului
 13. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 14. urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
 15. controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
 16. verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
 17. îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului;
 18. întocmeşte evidenţe statistice specifice activităţii serviciului.

În domeniul protecţiei mediului

 1. verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
 2. verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
 3. verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 4. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
 5. veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
 6. verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;
 7. veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
 8. veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 9. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 10. verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
 11. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 12. sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 13. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 14. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 15. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 16. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 17. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 18. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 19. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-r), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul Disciplinei în Construcţi şi Afişaj Stradal

 1. constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
 2. verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
 3. verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 4. verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 5. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
 6. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 7. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 8. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 9. participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 10. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul evidenţei persoanelor

 1. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Responsabilităţi (pentru personalul din structura sa) :

 1. răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;
 2. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
 3. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei ;
 4. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 5. raspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.
 6. răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

Autoritate (competenţe):

 1. constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea activităţilor realizate necorespunzător din punct de vedere al prevederilor legale;
 2. urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;
 3. reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a incredinţat de către conducerea acesteia;
 4. se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
 5. propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;
 6. semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Sus

CAPITOLUL IV
REGULI ŞI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Pentru a se asigura bunul mers al activităţii tuturor compartimentelor din cadrul Institutiei Primarului Voluntari, se stabilesc reguli generale de funcţionare, care trebuie respectate de către toţi salariaţii.

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care mai multe compartimente din primărie conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor sarcini stabilite de conducerea executivului.

IV. 1. Procedura de efectuare a achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări

Direcţia (compartimentul) emitentă va întocmi un referat de necesitate şi oportunitate pentru orice achiziţie de servicii sau produse, care va cuprinde:

Referatul va fi semnat de către şeful compartimentului care solicită achiziţia, directorul direcţiei în cauză şi va purta viza Direcţiei Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane – Serviciul Financiar Contabil.

Referatul va fi semnat de Primar sau Viceprimar în limita delegaţiilor de competenţă şi va fi transmis Direcţiei Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane, în vederea stabilirii modalităţii de achiziţie în conformitate cu prevederile legale.

Direcţia Economice, Achizitii Publice si Resurse Umane va constitui un registru special şi va nominaliza o persoană de specialitate din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice care să urmărească şi să ţină evidenţa achiziţiilor de produse similare.

IV. 2. Procedura urmăririi contractelor de achiziţii publice

Contractele încheiate de Institutia Primarului Voluntari, cu persoane fizice sau juridice vor fi elaborate şi redactate de un reprezentant al primăriei, consilier juridic, care va semna pe fiecare contract elaborat şi va răspunde din punct de vedere juridic de corectitudinea datelor, precum si de legalitatea clauzelor.

Contractele propuse de părţile contractante vor avea doar un caracter consultativ.

Contractele se semnează, din partea primăriei, de către Primar, directorul executiv al direcţiei care a iniţiat procedura de achiziţie (prin întocmirea referatului de necesitate şi oportunitate) sau un împuternicit legal al acestuia, directorul Direcţiei Economice sau un împuternicit legal al acestuia şi va purta viza de control financiar preventiv. Contractele vor fi semnate pe fiecare pagină, de către ambele părţi.

După semnare, contractul nu va putea fi propus spre modificare fără a fi însoţit de un referat, în care să se stipuleze natura modificărilor intervenite şi numele funcţionarului care se face vinovat de redactarea defectuoasă a conţinutului contractului respectiv.

Direcţia Investiţii va transmite o copie după contract, spre urmărire şi gestionare, însoţit de o adresă, direcţiei care a iniţiat achiziţia respectivă. Directorul acestei direcţii va desemna o persoană din subordinea sa care, împreună cu un funcţionar desemnat din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice vor urmări modul de îndeplinire a clauzelor contractului sau se va ocupa personal de acest lucru.

Procesul-verbal de recepţie a serviciului sau produsului care face obiectul contractului va fi semnat de către directorul direcţiei iniţiatoare, persoana desemnată să urmărească contractul şi celelalte părţi contractante.

Facturile emise de către partea contractantă vor purta viza bun de plata, plata se va efectua numai dupa acordarea controlului financiar preventiv.

IV. 3. Procedura gestionării şi comunicării informaţiilor de interes public.

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin informaţii de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a se asigura informarea eficientă şi corectă a cetăţenilor care se adresează primăriei, prin intermediul compartimentelor care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, direcţiile (serviciile, birourile, compartimentele) din aparatul propriu al primăriei au obligaţia de a comunica acestora, din oficiu, toate informaţiile de interes public, pentru a fi puse la dispoziţia cetăţenilor, precum şi toate modificările care apar pe parcursul timpului.

Vor fi comunicate din oficiu următoarele informaţii de interes public:

Aceste informaţii vor fi comunicate şi Biroului Cabinet Primar, pentru actualizarea paginii de web a Institutiei Primarului Voluntari,.

Conducătorii compartimentelor care desfăşoară relaţii cu publicul au obligaţia de a sesiza, în scris, directorii executivi din cadrul primăriei, cu privire la neregulile apărute în ceea ce priveşte comunicarea corectă şi la timp a informaţiilor de interes public, în vederea remedierii cât mai urgente a acestora.

IV. 4. Procedura privind audienţele.

După înregistrarea formularelor de audienţă de către funcţionarii desemnaţi din Compartimentul Relaţii cu Publicul, acestea vor fi trimise la secretariatele Cabinetului Primar, Cabinet Viceprimar şi la direcţiile (compartimentele) din cadrul primăriei, după caz.

Formularele de audienţă vor fi distribuite spre completare, compartimentelor de resort şi vor fi returnate după completarea lor corectă.

Secretariatele Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar, precum şi direcţiile executive (compartimentele independente) vor întocmi (conform precizărilor primite de la Primar, Viceprimar, director), programarea persoanelor care vor fi primite în audienţă şi vor asigura înscrierea lor într-un registru special destinat acestui scop; totodată, vor anunţa telefonic sau în scris, persoanele programate asupra datei şi locului ţinerii audienţelor; cu o zi înaintea ţinerii audienţelor vor comunica funcţionarilor desemnaţi din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul data, ora şi lista persoanelor programate. În timpul audienţelor, persoanele desemnate, menţionate anterior, se vor îngriji de completarea corespunzătoare a formularelor.

IV. 5. Procedura privind comunicarea modului de soluţionare a sesizărilor telefonice primite de la populaţie.

Compartimentele din cadrul primăriei, care au primit spre soluţionare sesizări telefonice înregistrate şi distribuite de către: Dispecerat, Compartimentul Relaţii cu Publicul au obligaţia de a comunica în scris, sau de a completa într-un program informatic special destinat acestui scop, modul de soluţionare a sesizărilor, conform prevederilor legale.

IV. 6. Procedura privind publicarea anunţurilor în mijloacele mass-media

Pentru orice anunţ care trebuie publicat în mass-media este necesar un referat al compartimentului emitent, aprobat de Primar, în care să se specifice clar data apariţiei, publicaţiile, numărul de apariţii şi zilele apariţiilor, precum şi alte detalii referitoare la modul de mediatizare (dimensiunile pentru machetarea paginii). În cazul anunţurilor de televiziune şi radio se va indica data apariţiei, numărul de apariţii şi tronsonul de timp în care se doreşte a fi emis, întrucât acesta depinde de orele de audienţă.

Referatul aprobat, împreună cu textul în clar al anunţului, semnat de emitent, se va trimite Biroului Cabinet Primar cu cel puţin două zile înainte de data primei apariţii, pentru a avea timpul minim necesar în vederea pregătirii publicării.

IV. 7. Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul aflată în dotarea Institutiei Primarului Voluntari

Salariaţii Institutei Primarului Voluntari au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.

Este interzis accesul la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului propriu al Institutiei Primarului Voluntari.

În cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, salariaţii au obligaţia de a anunţa telefonic sau în scris personalul din cadrul Biroului Cabinet Primar sau, după caz, din cadrul Biroului Administrativ, care vor face tot posibilul pentru remedierea operativă a acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra aparaturii sau modificarea setărilor stabilite de către Birou Cabinet Primar.

Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără înştiinţarea şi/sau acordul specialiştilor din cadrul Biroului Cabinet Primar.

Este interzisă instalarea programelor pentru care Institutia Primarului Voluntari nu a achiziţionat licenţe.

Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.

Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau folosirea altui nume de utilizator şi parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces. Salariaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicaţii.

Este interzis accesul în camera serverelor, în lipsa salariaţilor Compartimentului Informatică, Statistică; pe cât posibil, comunicarea problemelor sau defecţiunilor apărute se va face telefonic.

Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane, în afara salariaţilor desemnaţi din cadrul Biroului Cabinet Primar.

Este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal; în cazul documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale (hârtie, toner) şi suprasolicitarea aparaturii. Un act normativ se va lista o singură dată şi va fi pus la dispoziţia tuturor salariaţilor unui compartiment, sau se va consulta direct pe calculator.

Este interzisă copierea tipizatelor de acelaşi fel la copiatoarele instituţiei; acestea vor fi comandate la tipografie, în baza referatelor de necesitate şi a modelelor solicitate de fiecare compartiment în parte.

IV. 8. Reguli generale privind utilizarea telefoanelor mobile, fixe şi a autoturismelor din dotare.

Telefoanele mobile, fixe, precum şi autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.80/30.08.2001, a Legii nr.247/29.04.2002, precum şi a dispoziţiilor legale ulterioare.

Contravaloarea depăşirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte (în cazul telefoanelor mobile) sau de către toţi membrii unui compartiment, care au acces la un telefon fix, prin grija Serviciului Financiar- Contabilitate. Toate convorbirile internaţionale se vor consemna într-un registru special destinat acestui scop, în care se va trece numele, funcţia, data, numărul de telefon şi scopul convorbirii efectuate.

Autoturismele din dotare se vor folosi numai cu acceptul şefului de compartiment sau al directorului direcţiei.

IV. 9. Reguli generale privind circulaţia şi operarea documentelor în cadrul Institutiei Primarului Voluntari,

Toate documentele care circulă în şi între diferitele compartimente ale Institutiei Primarului Voluntari vor primi un număr de înregistrare. Salariaţii primăriei care au sarcina de a opera în programul de urmărire a cererilor au obligaţia de a respecta întocmai instrucţiunile cu privire la înregistrarea, circulaţia şi expedierea documentelor primite în scris.

Între diferitele compartimente, documentele vor circula pe bază de semnătură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentului, data şi ora primirii/predării, numele şi semnătura în clar a celui care a primit documentul.

Fiecare compartiment sau direcţie în parte va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, în funcţie de necesităţi, de către fiecare compartiment sau direcţie în parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunoştinţa tuturor celor implicaţi în rezolvarea problemei respective.

Salariaţii Institutiei Primarului Voluntari au obligaţia de a rezolva problemele specifice şi de a răspunde solicitărilor petenţilor, în termenele de rezolvare precizate prin dispoziţiile legale.

Notele interne, transmise între diferite compartimente, au termen de răspuns 24 de ore de la data primirii.

Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariaţii special desemnaţi şi instruiţi în acest scop.

Mânuirea şi păstrarea ştampilelor care se aplică pe documente, folosite de Consiliul Local al oraşului Voluntari, Primarul oraşului Voluntari, direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul primăriei se va face numai de către funcţionarii publici desemnaţi.

IV. 10. Reguli generale privind accesul în sediul central al Institutiei Primarului Voluntari

Accesul salariaţilor în sediul Institutia Primarului Voluntari,se face pe baza cartelei magnetice de acces.

Salariatii departamentului Administrativ va înmâna fiecărui salariat o cartelă de acces, care va fi configurată în mod corespunzător de către salariaţi ai Biroului Cabinet Primar.

Salariaţii au obligaţia de a utiliza cartela de acces la fiecare intrare în sediul instituţiei şi vor răspunde în cazul pierderii sau deteriorării intenţionate sau din neglijenţă a acesteia, suportând contravaloarea cartelei.

Accesul persoanelor din afara primăriei este permis numai prin confirmare telefonică. Pe cât posibil, relaţiile cu publicul se vor desfăşura în cadrul spaţiului destinat acestui scop.

IV. 11. Procedura privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În scopul aplicării prevederilor Legii nr.52/2003, compartimentele de specialitate din cadrul Institutia Primarului Voluntari, vor întocmi anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, precum şi textul complet al proiectului respectiv.

Persoana desemnată va înainta anunţurile în format electronic Biroului Cabinet Primar, pentru a fi publicate pe pagina de web a primăriei, în vederea publicării în mass-media locală. Totodată, persoana desemnată se va ocupa de afişarea anunţurilor la avizierul primăriei, va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii şi se va ocupa cu centralizarea propunerilor venite din partea cetăţenilor, referitoare la proiectele de acte normative, propuneri pe care le va înainta apoi compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ trebuie să fie adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

IV. 12. Norme de conduită profesională ale funcţionarilor publici

Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică. Aceste norme urmăresc creşterea calităţii serviciului public, eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţiei, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici.

1. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:
 1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitare funcţiei publice;
 3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
 6. integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. libertatea gândirii şi a exprimării, conform căreia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze principiile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, funcţionarii publici trebuie să fie de bună credinţă;
 9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
2. Normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
 2. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a căştiga şi a menţine încrederea cetăţenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

2.2 Loialitatea faţă de constituţie şi lege

 1. Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

2.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale primăriei.
 2. Funcţionarilor publici le este interzis:
  1. să exprime public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţilor sau instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
 3. Prevederile alin.(2) lit.a-d se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pe o perioadă de doi ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4. Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
 5. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

2.4. Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

2.5. Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mass-media se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul unităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest mod, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

2.6. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

2.7. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

2.8. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
  • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
  • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
  • promovarea unor soluţii similare sau identice, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  • eliminarea oricărei forme de discriminare, bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;
 4. Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure respectarea demnităţii persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin.(1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

2.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii autorităţilor publice din alte state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită conformă cu regulile de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor din ţara gazdă.

2.10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

2.11. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

2.12. Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiunilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru toţi funcţionarii publici din subordine.
 2. Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale, pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică, pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile legale, prevăzute anterior.

2.13. Folosirea prerogativelor de putere publică

 1. Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau moral altor persoane.
 3. Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe, sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
 4. Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

2.14. Utilizarea resurselor publice

 1. Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
 3. Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru sau logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

2.15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
  • când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  • când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  • când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărare a bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

IV. 13. Norme de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Normele de conduită prevăzute mai jos sunt obligatorii pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Voluntari.

1. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
 1. prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiei publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. imparţialitate şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes public, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. integritatea morală – principiu conform căruia personalului cotractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
2. Normele generale de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul instituţiei sunt cele referitoare la:

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 2. În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

2.2. Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

2.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Personalul contractual are obligaţia de a apăra, cu loialitate, prestigiul autorităţii şi instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
 2. Angajaţilor contractuali le este interzis:
  1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  2. să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
  3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  5. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. Prevederile alin.(2) lit.a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de doi ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 4. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

2.4. Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

2.5. Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadraţi.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

2.6. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

2.7. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

2.8. Cadrul relaţiilor în exercitare atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
  1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 3. Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
  1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
  2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

2.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

2.10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

2.11. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor, angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

2.12. Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.3.

2.13. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

 1. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

2.14. Utilizarea resurselor publice

 1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

2.15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
  2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
  3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
 2. Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
 3. Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
 4. Prevederile alin.(1)-(3) se aplică şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

V. Durata timpului de lucru

Durata normală a timpului de lucru pentru personalul Institutiei Primarului Voluntari angajat cu normă întreagă este de 40 ore pe săptămână, repartizate astfel:

Luni, marţi, miercuri, joi:
08.00–16.30
Vineri:
08.00–14.00

Cu un repaus săptămânal de două zile, respectiv sâmbătă şi duminică.

Excepţie de la acest program fac Poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul siguranţei publice, circulaţiei pe drumurile publice şi pazei, care funcţionează în schimburi de 12 ore/zi şi 24 ore libere, urmate de 12 ore tura de noapte şi 48 ore libere.

Art.49. Norme de inzestrare in cadrul Directiei Politie Locala Voluntari

Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local corespund normelor prevăzute de H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale la Anexa nr. 3, respectiv conform tabelului următor:

┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea materialelor│ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare  │
│crt.│           │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Pistol        │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │
│  │           │   │liniştii publice şi fiecare personal    │
│  │           │   │contractual care desfăşoară activităţi de  │
│  │           │   │pază                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Pistol cu muniţie   │ Cpl.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│  │neletală       │   │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul  │
│  │           │   │asigurării ordinii şi liniştii publice şi  │
│  │           │   │fiecare personal contractual care      │
│  │           │   │desfăşoară activităţi de pază, ce execută  │
│  │           │   │misiuni cu un grad scăzut de risc      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Cartuş pentru pistol │ Buc.│Câte 24 pentru fiecare pistol        │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Cartuş pentru pistolul│   │                      │
│  │cu gaze        │ Buc.│Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Baston pentru     │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │autoapărare      │   │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │
│  │           │   │şi liniştii publice şi fiecare personal   │
│  │           │   │contractual care desfăşoară activităţi de  │
│  │           │   │pază                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Baston cu şoc electric│ Buc.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│  │           │   │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul  │
│  │           │   │asigurării ordinii şi liniştii publice şi  │
│  │           │   │fiecare personal contractual care desfăşoară│
│  │           │   │activităţi de pază, ce execută misiuni cu un│
│  │           │   │grad scăzut de risc             │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Portbaston      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Cătuşă pentru mâini  │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │
│  │           │   │liniştii publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Portcătuşe      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare cătuşă       │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Pulverizator de mână │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │cu substanţă     │   │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │
│  │iritant-lacrimogenă  │   │şi liniştii publice, poliţist local cu   │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumu- │
│  │           │   │rile publice şi fiecare personal contrac-  │
│  │           │   │tual care desfăşoară activităţi de pază   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Vestă (ham) cu    │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │elemente       │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │reflectorizante    │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Costum (bluză +    │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │pantaloni) de     │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │protecţie împotriva  │   │drumurile publice              │
│  │ploii, cu elemente  │   │                      │
│  │reflectorizante    │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Costum de protecţie  │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │pentru iarnă (scurtă │   │cu atribuţii în domeniul ordinii şi     │
│  │matlasată şi     │   │liniştii publice, precum şi în domeniul   │
│  │pantaloni)      │   │mediului, care execută misiuni în teren   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Costum de protecţie  │ Cpl.│                      │
│  │pentru vară (bluză + │   │                      │
│  │pantaloni)      │   │                      │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Mănuşi albe      │ Per.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe    │
│  │           │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Scurtă reflectorizantă│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul circulaţiei pe    │
│  │           │   │drumurile publice              │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Vestă pentru protecţie│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local   │
│  │împotriva frigului  │   │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe   │
│  │           │   │drumurile publice care execută misiuni în  │
│  │           │   │teren                    │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Fluier        │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii  │
│  │           │   │publice, al circulaţiei pe drumurile    │
│  │           │   │publice, precum şi în domeniul pazei    │
│  │           │   │bunurilor care execută misiuni în teren   │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Radiotelefon portabil │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│  │           │   │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii  │
│  │           │   │publice, al circulaţiei pe drumurile    │
│  │           │   │publice/personal contractual cu atribuţii în│
│  │           │   │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de │
│  │           │   │interes local care execută misiuni     │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Portcarnet      │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│  │           │   │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│  │           │   │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│  │           │   │local care execută misiuni în teren     │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Uniformă de serviciu │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│  │           │   │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│  │           │   │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│  │           │   │local                    │
└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘

Dotarea poliţiştilor locali cu armament: pistoale letale şi pistoale neletale se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, armamentul putând fi folosit numai în timpul desfăşurării serviciului, în baza unui ordin de serviciu şi doar de către personalul nominalizat prin decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Poliţie Locală Voluntari

Sus

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art.50. Directorii, şefii de servicii şi birouri – pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul Regulament – vor stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestuia conform pregătirii profesionale şi funcţiei.

Art.51. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune, măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii, simplificarea evidenţei, reducerea timpului de circulaţie a documentelor, urmărirea creşterii operativităţii în obţinerea informaţiilor necesare fundamentării dispoziţiilor emise de Primar.

Art.52. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi aprecierile anuale (evaluarea performanţelor), pentru persoanele din structura coordonată, cu respectarea procedurilor legale.

Art.53. Directorii, şefii de servicii şi birouri vor asigura securitatea materialelor cu conţinut confidenţial şi vor răspunde de scurgerea informaţiilor sau de sustragerea documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează.

Art.54. Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la activităţi organizate de alte autorităţi publice se face numai cu acordul Primarului oraşului Voluntari.

Art.55. Documentele elaborate în cadrul direcţiilor (compartimentelor) care circulă în afara instituţiei se semnează/aprobă/ştampilează de către Primarul oraşului Voluntari sau de către Secretar/Arhitect şef/Directorii direcţiilor, conform competenţelor delegate de Primarul oraşului Voluntari, prin Dispoziţie.

Art.56. Prezentul Regulament se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor şi va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariaţii din structura condusă.

Art.57. Organigrama Institutiei Primarului Voluntari, se actualizează pe baza delegărilor de competenţe date de Primar pentru coordonarea unor compartimente.

Art.58. Prezentul Regulament poate fi îmbunătăţit în funcţie de necesităţi şi supus spre aprobare, în varianta modificată, Consiliului Local al oraşului Voluntari.

Art.59. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al oraşului Voluntari nr....................

PRIMARUL
ORAŞULUI VOLUNTARI

ing. Florentin-Costel PANDELE

Sus