Servicii publice

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor

Seful Serviciului: Maria Magdalena Marinescu

Program Audienţe: miercuri, orele: 13.00 – 15.00

Adresa: B-dul Voluntari (fosta Şos. Afumaţi), nr. 72 A, Voluntari, Judeţul Ilfov

E-mail:

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor al oraşului Voluntari (şi comunele arondate) se înfiinţează prin Hotărârea nr.4/20.01.2005, prin reorganizarea Biroului de Stare Civilă din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Voluntari şi a Biroului de Evidenţă a Persoanei oraş Voluntari din subordinea Inspectoratului de Poliţie Ilfov.

In structura organizatorică a aparatului propriu funcţionează 2 compartimente, fiind condus de către un Şef de Serviciu.

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal (SPCLEP)

A. Compartiment Stare Civilă:

Contact: 031/437.05.99; Fax: 031/437.05.98

Program de functionare:

PRIMIT ACTE:
Luni – Joi: 08.30 – 10.30; 11.00 - 15.30
Vineri: 09.00 – 10.30; 11.00 – 12.00 (NU SE PRIMESC CERERI PENTRU ANEXA 24)
Sambata: 09.00 – 13.00 ( DOAR PENTRU ACTE DE DECES )
ELIBERARI ACTE:
Luni – Joi: 13.00 – 15.30
Vineri: 12.00 – 13.30
Pauza de masa: 10.30 – 11.00

B. Compartiment Evidenta Persoanelor:

Contact: 031/437.05.91; Fax: 031/437.05.90

Program de functionare:

Luni: 9:00 – 11:30 primiri acte
12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
Marţi: 12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
15:00 – 18:00 primiri acte
18:00 – 19:00 eliberări C.I./C.I.P.
Miercuri: 9:00 – 11:30 primiri acte
12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
Joi: 12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
15:00 – 18:00 primiri acte
18:00 – 19:00 eliberări C.I./C.I.P.
Vineri: Nu se lucreaza cu publicul

A. Compartiment Stare Civilă:

1. ACTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI DE CĂSĂTORIE CARE VA FI SEMNATĂ DE VIITORII SOŢI ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ:

ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE ÎNAINTE DE DATA STABILITĂ PENTRU CĂSĂTORIE

PUBLICAŢIILE CĂSĂTORIILOR

În temeiul art.13 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA DECESULUI:

3. ACTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ:

Cetăţenii români pot solicita misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare eliberarea de certificate de naştere pentru copii lor născuţi în străinatate. Declaraţia naşterii se face într-un termen de 15 zile de către părintele român al noului născut. Daca exista motive temeinice privind imposibilitatea prezentării părintelui la Ambasadă sau Consulat în acest termen pentru a face declaraţia, şeful oficiului are competenţa legală de a aproba înregistrarea naşterii până la 12 luni.

Odată trecut termenul menţionat şi în cazul în care înregistrarea naşterii s-a facut deja la autorităţile străine, certificatul romînesc poate fi obţinut după înscrierea (transcrierea) actului străin în registrele române de stare civilă. Actele necesare:

Pentru părinţii necăsătoriţi unul dintre aceştia va da o declaraţie notarială „că este de acord să se facă transcrierea certificatului de naştere la domiciliul mamei/tatălui”.

4. ACTELE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI DE FAMILIE

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la Primaria ultimului domiciliu avut în România, prezentând o dovadă în acest sens, eliberată de Evidenţă Persoanei, iar dacă nu a avut vreodată domiciliu în România, la Primăria sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

5. ACTELE NECESARE PENTRU RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

Incepand cu data de 08.09.2006, devin aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

In conformitate cu prevederile art.57^1, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila sau la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea o inregistreaza si, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, o prezinta spre aprobare primarului localitatii, dupa ce in prealabil referatul a fost avizat de seful structurii de stare civila, precum si de seful Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata localitatea.

Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei de catre primar, ofiterul de stare civila delegat expediaza certificatul de stare civila completat corect, ca urmare a rectificarii actului, primariei care a primit cererea, impreuna cu un exemplar al dispozitiei de aprobare a rectificarii (copie certificata pentru conformitate cu originalul).

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste copia dispozitiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare si certificatul de stare civila corespunzator, invita titularul, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura, iar certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului.

6. ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA ACTULUI DE NASTERE IN URMA ADOPTIEI:

7. Divorţul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este de acord cu desfacerea căsătoriei; nu are copii minori cu celalalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi sau din afara căsătoriei lor; nu este pus sub interdicţie; nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prezăvute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

Ofiţerul de stare civilă acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.

Dacă soţii nu se prezintă împreună după expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

În ipoteza în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

8. Eliberarea Anexei 24 ( Sesizarea deschiderii procedurii succesorale)

Anexa 24 se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

B. COMPARTIMENTUL DE EVIDENTA A PERSOANEI:

1. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE::

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR:

3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI:

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

5. ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI:

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

6. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RE NUMEROTĂRII IMOBILELOR

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

7. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

8. ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA:

ATENTIE!

Pentru reducerea timpului de asteptare, va adresam rugamintea ca inainte de intrarea la ghiseu sa va ridicati un bon de ordine si sa va asezati actele in urmatoarea ordine:

Toate aceste documente vor fi prezentate in copie-xerox, iar separat originalele pentru actele de stare civila.

Daca proprietarul imobilului este o alta persoana decat titularul cererii, aveti in vedere si completarea acesteia pe verso la rubrica „consimtamantul gazduitorului”, urmand ca acesta sa semneze la ghiseu, in fata functionarului.