Servicii publice

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor

Seful Serviciului: Maria Magdalena Marinescu

Program Audienţe: miercuri, orele: 13.00 – 15.00

Adresa: B-dul Voluntari (fosta Şos. Afumaţi), nr. 72 A, Voluntari, Judeţul Ilfov

E-mail:

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor al oraşului Voluntari (şi comunele arondate) se înfiinţează prin Hotărârea nr.4/20.01.2005, prin reorganizarea Biroului de Stare Civilă din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Voluntari şi a Biroului de Evidenţă a Persoanei oraş Voluntari din subordinea Inspectoratului de Poliţie Ilfov.

In structura organizatorică a aparatului propriu funcţionează 2 compartimente, fiind condus de către un Şef de Serviciu.

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal (SPCLEP)

A. Compartiment Stare Civilă:

Contact: 031/437.05.99; Fax: 031/437.05.98

Program de functionare:

PRIMIT ACTE:
Luni – Joi: 08.30 – 10.30; 11.00 - 15.30
Vineri: 09.00 – 10.30; 11.00 – 12.00 (NU SE PRIMESC CERERI PENTRU ANEXA 24)
Sambata: 09.00 – 13.00 ( DOAR PENTRU ACTE DE DECES )
ELIBERARI ACTE:
Luni – Joi: 13.00 – 15.30
Vineri: 12.00 – 13.30
Pauza de masa: 10.30 – 11.00

B. Compartiment Evidenta Persoanelor:

Contact: 031/437.05.91; Fax: 031/437.05.90

Program de functionare:

Luni: 9:00 – 11:30 primiri acte
12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
Marţi: 12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
15:00 – 18:00 primiri acte
18:00 – 19:00 eliberări C.I./C.I.P.
Miercuri: 9:00 – 11:30 primiri acte
12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
Joi: 12:00 – 13:30 eliberări C.I./C.I.P.
15:00 – 18:00 primiri acte
18:00 – 19:00 eliberări C.I./C.I.P.
Vineri: Nu se lucreaza cu publicul

A. Compartiment Stare Civilă:

1. ACTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI DE CĂSĂTORIE CARE VA FI SEMNATĂ DE VIITORII SOŢI ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ:

 • CĂRŢI/BULETINE DE IDENTITATE (ORIGINAL + XEROX)
 • PAŞAPORT CU VIZĂ/ CARTE DE REZIDENŢĂ/PERMIS DE ŞEDERE (ORIGINAL + XEROX)
 • CERTIFICATE NAŞTERE (ORIGINAL + XEROX)
 • CERTIFICATELE MEDICALE (PRENUPŢIALE)
 • EXTRAS DE STARE CIVILĂ CU APOSTILĂ DE LA HAGA + TRADUSĂ ŞI LEGALIZATĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ (PENTRU CETĂŢENI STRĂINI)
 • DOVADA AMBASADA/CERTIFICAT DE CELIBAT( ÎN FUNCŢIE DE ŢARA DE PROVENIENŢĂ)
 • 1 TIMBRU FISCAL ÎN VALOARE DE 1 RON
 • SENTINŢE DIVORŢ, DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE (ORIGINAL + XEROX) / CERTICAT DECES.

ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE ÎNAINTE DE DATA STABILITĂ PENTRU CĂSĂTORIE

PUBLICAŢIILE CĂSĂTORIILOR

În temeiul art.13 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA DECESULUI:

 • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI
 • CARTE/BULETIN DE IDENTITATE AL PERSOANEI DECEDATE
 • CERTIFICATE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE
 • LIVRETUL MILITAR PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ ÎN 60 ANI
 • CARTE/BULETIN DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE DECLARĂ DECESUL
 • 1 TIMBRU FISCAL ÎN VALOARE DE 1 RON

3. ACTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ:

Cetăţenii români pot solicita misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare eliberarea de certificate de naştere pentru copii lor născuţi în străinatate. Declaraţia naşterii se face într-un termen de 15 zile de către părintele român al noului născut. Daca exista motive temeinice privind imposibilitatea prezentării părintelui la Ambasadă sau Consulat în acest termen pentru a face declaraţia, şeful oficiului are competenţa legală de a aproba înregistrarea naşterii până la 12 luni.

Odată trecut termenul menţionat şi în cazul în care înregistrarea naşterii s-a facut deja la autorităţile străine, certificatul romînesc poate fi obţinut după înscrierea (transcrierea) actului străin în registrele române de stare civilă. Actele necesare:

 • CEREREA INTOCMITĂ DE CĂTRE UN PĂRINTE/ÎMPUTERNICIT (CETAŢEAN ROMÂN);
 • CERTIFICATUL STRĂIN CU APOSTILĂ DE LA HAGA (ORIGINAL ŞI COPIE);
 • CERTIFICATUL STRĂIN CU APOSTILĂ DE LA HAGA (TRADUS ŞI LEGALIZAT);
 • CARTE IDENTITATE/PAŞAPORT/PERMIS DE ŞEDERE PĂRINŢI (ORIGINAL ŞI COPIE);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (ORIGINAL ŞI COPIE);
 • CERTIFICATE NAŞTERE PĂRINŢI (ORIGINAL ŞI COPIE);

Pentru părinţii necăsătoriţi unul dintre aceştia va da o declaraţie notarială „că este de acord să se facă transcrierea certificatului de naştere la domiciliul mamei/tatălui”.

4. ACTELE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI DE FAMILIE

 • cerere tip completată de solicitant, care trebuie să se prezinte personal, la sediul biroului de stare civilă în raza căruia domiciliază (care va rezulta din actul de identitate prezentat);
 • monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 • certificate de stare civilă originale şi copii legalizate;
 • actul de identitate şi xerocopia legalizată acestuia;
 • declaraţia de consimţământ, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 • acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 • taxa extrajudiciara de timbru: 1 RON.

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la Primaria ultimului domiciliu avut în România, prezentând o dovadă în acest sens, eliberată de Evidenţă Persoanei, iar dacă nu a avut vreodată domiciliu în România, la Primăria sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

5. ACTELE NECESARE PENTRU RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

Incepand cu data de 08.09.2006, devin aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

In conformitate cu prevederile art.57^1, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila sau la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea o inregistreaza si, impreuna cu actele doveditoare depuse de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor, o prezinta spre aprobare primarului localitatii, dupa ce in prealabil referatul a fost avizat de seful structurii de stare civila, precum si de seful Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata localitatea.

Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei de catre primar, ofiterul de stare civila delegat expediaza certificatul de stare civila completat corect, ca urmare a rectificarii actului, primariei care a primit cererea, impreuna cu un exemplar al dispozitiei de aprobare a rectificarii (copie certificata pentru conformitate cu originalul).

Ofiterul de stare civila delegat, care primeste copia dispozitiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare si certificatul de stare civila corespunzator, invita titularul, pentru a-l ridica, sub luare de semnatura, iar certificatul de stare civila anterior se retrage si se transmite primariei emitente, in vederea anularii si a efectuarii mentiunii despre aceasta pe marginea actului.

6. ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA ACTULUI DE NASTERE IN URMA ADOPTIEI:

 • SENTINTA DE ADOPTIE DEFINITIVA SI IREVOCABILA (ORIGINAL SI COPIE);
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI (ORIGINAL);
 • CARTE IDENTITATE PARINTI (ORIGINAL SI COPIE);
 • CERTIFICAT CASATORIE PARINTI (ORIGINAL SI COPIE);
 • TIMBRU FISCAL 1RON.

7. Divorţul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că este de acord cu desfacerea căsătoriei; nu are copii minori cu celalalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi sau din afara căsătoriei lor; nu este pus sub interdicţie; nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:

 • - certificatul de căsătorie în original şi copie xerox;
 • - certificatele de naştere în original şi fotocopii;
 • - documentele cu care se face dovada identităţii în original şi fotocopii;
 • - taxa pentru divorţ este de 500 lei şi poate fi achitată la casierie in cadrul Primariei oras Voluntari

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prezăvute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

Ofiţerul de stare civilă acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.

Dacă soţii nu se prezintă împreună după expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În aceleaşi condiţii ofiţerul de stare civilă clasează dosarul dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie, dacă intervine naşterea unui copil sau dacă unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

În ipoteza în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

8. Eliberarea Anexei 24 ( Sesizarea deschiderii procedurii succesorale)

Anexa 24 se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

 • - Cererea;
 • - Certificat deces defunct (decedat): original si copie-xerox: original si copie-xerox;
 • - Ceriticat nastere si certificate casatorie mostenitorii decedatului: original si copie-xerox original si copie-xerox;
 • - Carte identitate mostenitorii decedatului: original si copie-xerox;
 • - Certificatul fiscal pe numele decedatului: original si copie-xerox.

B. COMPARTIMENTUL DE EVIDENTA A PERSOANEI:

1. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE::

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 • declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie: adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie; ; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie: adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5lei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

5. ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei;
 • actul de identitate al găzduitorului.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

6. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RE NUMEROTĂRII IMOBILELOR

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

7. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5lei;

8. ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reşedinţă din România; adeverinţa de rol (se eliberează de către Primăria oraş Voluntari (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie & proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa complete;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
 • documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

ATENTIE!

Pentru reducerea timpului de asteptare, va adresam rugamintea ca inainte de intrarea la ghiseu sa va ridicati un bon de ordine si sa va asezati actele in urmatoarea ordine:

 • -actul de identitate;
 • -cererea completata;
 • -certificat nastere;
 • -certificat casatorie (daca este cazul);
 • -certificat deces/ sentinta divort/ certificat divort (daca este cazul);
 • - carte identitate parinti (daca este cazul): pentru motivul 0-14 ani;
 • -dovada cetatenie (daca este cazul):  pentru motivul obtinere cetatenia romana;
 • -pasaportul, pentru cei care solicita repatrierea;
 • -fisa de amprente (daca este cazul): pentru motivul major neinregistrat;
 • -3 fotografii (daca este cazul): pentru motivul eliberare CIP;
 • - actul imobilului: adeverinta de rol (valabila o luna de zile) sau contract de vanzare-cumparare sau autorizatia de constructie si proces-verbal de receptie sau/si certificat de strada si nr. postal in cazul in care autorizatia de constructie nu are adresa completa;
 • - taxele: 5 lei (timbru) si 7 lei (carte de identitate).

Toate aceste documente vor fi prezentate in copie-xerox, iar separat originalele pentru actele de stare civila.

Daca proprietarul imobilului este o alta persoana decat titularul cererii, aveti in vedere si completarea acesteia pe verso la rubrica „consimtamantul gazduitorului”, urmand ca acesta sa semneze la ghiseu, in fata functionarului.
Sus

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Voluntari se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.

Copyright ©2006–2016 Primăria Voluntari